Podriadené Dlhopisy 2015

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania: 23. júna 2010,
  • Dátum splatnosti: 23. júna 2015,
  • Výnos: pevná úroková sadzba, 3,80 % p. a.
    vyplácaná vždy ročne k 23. júnu bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 10 000 EUR,
  • ISIN: SK4120007246 séria 01.

Registračný dokument z 5. mája 2010 schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-6211-1/2010 z 12. mája 2010, Súhrnný dokument zo 27. mája 2010 a Opis cenných papierov zo 27. mája 2010 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK-7135-1/2010 z 1. júna 2010 tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej forme od 11. júna 2010 v sídle emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.