Dlhopisy SLSP FIX4 2023
(vypredané)

Základná charakteristika emisie:

 • Verejná ponuka: od 10.6.2020 do 26.6.2020
 • Celkový objem: do 5 000 000 EUR
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám
 • Výška objednávky: minimálna výška objednávky 3 000 EUR (3 kusy)
 • Dátum emisie: 30.6.2020
 • Dátum splatnosti: 30.6.2023
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 0,70 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 30.6. (výnos po započítaní poplatku 0,599 % p. a.)
 • Poplatky: 0,30 % z Menovitej hodnoty
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000017372

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom elektronickej služby internetbanking (George), vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. a odboru Treasury od 10.6.2020 a do 26.6.2020, resp. do vypredania emisie.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako propagáciu cenných papierov ponúkaných alebo prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Základný prospekt, dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné na webovom sídle Emitenta www.slsp.sk/sk/investori/dlhopisy. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatky, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.