Dlhopisy Lucron Finance 2 2026

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: Lucron Finance 2, s.r.o.
 • Verejná ponuka: od 20. 9. 2021 do 30. 4. 2022
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
 • Dátum emisie: 30. 9. 2021
 • Dátum splatnosti: 30. 9. 2026
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Poplatky: V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom v prípade objednávok do 100 000 EUR (vrátane) účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov. V prípade objednávok nad 100 000 EUR nebudú investorom účtované žiadne poplatky.
 • Výnos: 2,75 % p. a., vyplácaný k 30. septembru príslušného roka, Act/Act ISDA (výnos po započítaní poplatku 2,53 % p.a.)
 • Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam (vymeniteľný kolaterál)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000019675

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a. s. a odboru Treasury od 20. 9. 2021 a do 30. 4. 2022 resp. do vypredania emisie.

Slovenská sporiteľňa, a.s., potvrdzuje, že používa prospekt so súhlasom Emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s týmto dokumentom spojené.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Lucron Finance 2, s.r.o. prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt a Dodatok. Schválenie Prospektu a Dodatku nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt a Dodatok boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-2). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“ a Dodatok, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.