Dlhopisy HBR 2025 IV

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
 • Ručiteľ: HB Reavis Holding S.A.
 • Verejná ponuka: od 8.3.2021 do 19.3.2021
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 3 000 EUR
 • Dátum emisie: 22.3.2021
 • Dátum splatnosti: 24.3.2025
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 3,35 % p. a., vyplácaný ročne 22. marca 2022, 22. marca 2023, 22. marca 2024 a 24. marca 2025 (výnos po započítaní poplatku 3,014 % p. a.)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000018586

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., odboru Treasury a elektronickej služby internetbanking (George) od 8.3.2021 a do 19.3.2021, resp. do vypredania emisie.

Slovenská sporiteľňa, a.s. potvrdzuje, že používa Základný prospekt, vrátane jeho dodatkov, so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s týmto dokumentom spojené.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu a jeho dodatkov nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskVII). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.