Dlhopisy HBR 2025 III

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
 • Ručiteľ: HB Reavis Holding S.A.
 • Verejná ponuka: od 23.10.2019 do 14.11.2019
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 5 000 EUR
 • Dátum emisie: 18.11.2019
 • Dátum splatnosti: 18.11.2025
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 3,25 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 18.11. príslušného kalendárneho roka
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000016218

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. (viď priložený Zoznam pobočiek) počínajúc 23.10.2019 a končiac 14.11.2019, resp. do vypredania emisie. Za správu Dlhopisov a vedenie účtu majiteľa cenných papierov budú Investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s. V súvislosti s kúpou Dlhopisov bude Slovenská sporiteľňa, a.s. (Vedúci manažér emisie Dlhopisov) účtovať investorom poplatok vo výške 1,25 % z objemu investície.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT, VRÁTANE JEHO DODATKOV, SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. (viď priložený Zoznam pobočiek), prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 III, ISIN: SK4000016218, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt z 27. novembra 2018, Dodatok č. 1 z 18. júna 2019 a Dodatok č. 2 z 9. októbra 2019. Základný Prospekt, Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.