Dlhopisy HBR 2025 I

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
 • Ručiteľ: HB Reavis Holding S.A.
 • Verejná ponuka: od 16.1.2019 do 6.2.2019
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 10 000 EUR
 • Dátum emisie: 8. február 2019
 • Dátum splatnosti: 8. február 2025
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 3,25 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 8. februáru príslušného kalendárneho roka
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4120014853

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. počínajúc 16.1.2019 a končiac 6.2.2019, resp. do vypredania emisie. Za správu Dlhopisov budú Investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK V s. r. o., Dlhopisy HBR 2025 I, ISIN: SK4120014853, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 27. novembra 2018. Základný Prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskV). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.