Dlhopisy HBR 2024 I

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
 • Ručiteľ: HB Reavis Holding S.A.
 • Verejná ponuka: od 4.9.2020 do 23.9.2020
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 3 000 EUR
 • Dátum emisie: 25.9.2020
 • Dátum splatnosti: 25.9.2024
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Výnos: 3,35 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 25.9. príslušného kalendárneho roka (výnos po započítaní poplatku 3,014 % p. a.)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000017729

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s. (viď priložený Zoznam pobočiek), odboru Treasury a elektronickej služby internetbanking (George) od 4.9.2020 a do 23.9.2020, resp. do vypredania emisie.

Slovenská sporiteľňa, a.s. potvrdzuje, že používa Základný prospekt, vrátane jeho dodatkov, so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s týmto dokumentom spojené.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. (viď priložený Zoznam pobočiek), prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt a Dodatok č. 1 k Základnému prospektu. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, dodatok k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskVII). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, jeho dodatok, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.