Dlhopisy HBR 2023 I

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: HB REAVIS Finance SK III s. r. o.,
 • Ručiteľ: HB Reavis Holding S.à r.l.,
 • Celkový objem emisie: do 43 000 000 EUR,
 • Verejná ponuka: od 16.10.2017 do 3.11.2017,
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám, právnickým osobám a kvalifikovaným investorom,
 • Objednávka: minimálna výška je 10 000 EUR,
 • Dátum emisie: 7. november 2017,
 • Dátum splatnosti: 7. november 2023,
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
 • Emisný kurz: 100,00 %,
 • Výnos: 3,25 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 7.11. príslušného kalendárneho roka,
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., 
 • ISIN: SK4120013384.

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 16.10.2017 a končiac 3.11.2017, resp. do vypredania emisie. Za správu Dlhopisov budú Investorom účtované poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov Slovenskej sporiteľne, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. AKO FINANČNÝ SPROSTREDKOVATEĽ POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT, VRÁTANE JEHO DODATKOV, SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMITO DOKUMENTMI SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK III s. r. o. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou dlhopisov HB REAVIS Finance SK III s. r. o., Dlhopisy HBR 2023 I, ISIN: SK4120013384, schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt zo dňa 11. novembra 2016, Dodatok č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 10. mája 2017 a Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo dňa 5. októbra 2017. Základný Prospekt, dodatky k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9:00 hod. do 16:00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (http://www.hbreavis.com/sk/hbreavisfinanceskIII). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú tiež k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch a ich ponuke. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane časti „Oddiel D – Riziká“ a tiež Konečné podmienky. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.