Dlhopisy FIX10 2022

Základná charakteristika emisie:

 • Verejná ponuka: od 27.5.2019 do 13.6.2019,
 • Celkový objem: do 5 000 000 USD,
 • Ponuka je určená: fyzickým a právnickým osobám,
 • Výška objednávky: minimálna výška nebola stanovená, maximálna výška bola stanovená na 500 000 USD,
 • Dátum emisie: 14. jún 2019,
 • Dátum splatnosti: 14. jún 2022,
 • Menovitá hodnota: 1 000 USD,
 • Emisný kurz: 100,00 %,
 • Výnos: 2,00 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 14.6. príslušného kalendárneho roka,
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,
 • ISIN: SK4000015319.

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a.s. a odbore Treasury Emitenta počínajúc 27.5.2019 a končiac 13.6.2019, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou dlhopisov sa uplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a.s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila NBS Základný prospekt zo 25. júla 2018 (ZP), Dodatok č. 1 k ZP z 11. septembra 2018 a Dodatok č. 2 k ZP z 23. apríla 2019. ZP, Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať ZP, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v ZP.