Dlhopisy FIX1 2021

Základná charakteristika emisie

  • Verejná ponuka: od 14.12.2016 do 22.12.2016,
  • Ponuka je určená: fyzickým osobám,
  • Výška objednávky: minimálna výška nebola stanovená, maximálna výška 250 000 EUR,
  • Dátum emisie: 23. december 2016,
  • Dátum splatnosti: 23. december 2021,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 %,
  • Výnos: 0,65 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 23.12. príslušného kalendárneho roka,
  • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120012410.

Možnosť kúpy dlhopisov

Dlhopisy si je možné zaobstarať vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 14.12.2016 a končiac 22.12.2016, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou dlhopisov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 14.12.2016 do 22.12.2016 týkajúcou sa dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. Dlhopisy SLSP FIX1 2021, ISIN: SK4120012410, schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 z 23. novembra 2016 Základný prospekt zo 16. novembra 2016. Základný Prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.