Dlhopis – emisia dlhopisov s kombinovanou úrokovou sadzbou

Základná charakteristika emisie:

 • Obdobie upisovania: od 13. novembra 2013 od 8:00 hod. do 4. decembra 2013 do 12:00 hod.,
 • Dátum vydania emisie: 4. december 2013,
 • Dátum splatnosti emisie: 4. december 2019,
 • Výnos: kombinovaná úroková sadzba, vyplácaný ročne k 4. decembru bežného roka,
  (i) 1. až 5. rok: 1,50 % p. a.
  (ii) 6. rok: (a) 13,00 % p. a., ak Konečná cena žiadneho z Podkladových aktív nebude nižšia ako Počiatočná cena každého z Podkladových aktív; alebo (b) 2,60 % p. a., ak Konečná cena jedného (1) z Podkladových aktív bude nižšia ako Počiatočná cena tohto Podkladového aktíva; alebo (c) 0,00 % p. a., ak Konečná cena dvoch (2) alebo viacerých z Podkladových aktív bude nižšia ako Počiatočná cena týchto dvoch alebo viacerých Podkladových aktív.
 • Podkladové aktíva: akcie spoločností Adidas AG, Asics Corporation, Luxottica Group SpA, NIKE Inc a VF Corporation.
 • Poplatky:
  (i) 0,80 % z objemu objednávky pri objednávke do 10 000 EUR
  (ii) 0,50 % z objemu objednávky pri objednávke do 100 000 EUR
  (iii) bez poplatkov pri objednávke od 100 000 EUR
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
 • Emisný kurz: 100,00 % menovitej hodnoty,

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 13.11.2013 od 8:00 hod. a končiac 4.12.2013 do 12:00 hod., resp. do vypredania emisie.

 

Informujte sa o investovaní do Dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.V súvislosti s verejnou ponukou od 13.11.2013 od 8:00 hod. do 4.12.2013 do 12:00 hod. týkajúcou sa dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. Dlhopisy Slovenská sporiteľňa, a. s. Sport Basket 2019, ISIN: SK4120009564 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument z 5.11.2013 a Opis cenných papierov z 5.11.2013 Rozhodnutím č. ODT-12132/2013-1 zo dňa 6.11.2013; a (ii) Registračný dokument zo 7.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15.5.2013, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 21. augusta 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-9622/2013-1 z 26. augusta 2013 a Opisom cenných papierov z 5. septembra 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-10200/2013-1 z 11. septembra 2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument, spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Súhrnný dokument je k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Rizikové faktory“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť