Dlhopis – emisia dlhopisov s pevnou úrokovou sadzbou

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 10. septembra 2014 do 30. septembra 2014,
  • Dátum vydania emisie: 30. september 2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 30. september 2019,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % menovitej hodnoty,
  • Výnos: 1,50 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 30.9. a 30.3. kalendárneho roka,
  • ISIN: SK4120010224 séria 01.

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. od 10.9.2014 do 30.9.2014, resp. do vypredania emisie. K tejto emisii Dlhopisov sa neuplatňujú poplatky za vedenie majetkového účtu cenných papierov založeného v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Informujte sa o investovaní do Dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 10.9.2014 do 30.9.2014 týkajúcou sa dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a. s. Dlhopisy Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2019, ISIN: SK4120010224 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument z 3.9.2014 a Opis cenných papierov z 3.9.2014 Rozhodnutím č. ODT-9227/2014-1 z 8.9.2014; a (ii) Registračný dokument z 2.5.2014 Rozhodnutím č. ODT-4796/2014-1 zo 7.5.2014. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument, spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Súhrnný dokument je k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Rizikové faktory“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť