Poistenie pravidelných platieb


Je vhodné, ak realizujete pravidelné mesačné platby súvisiace s vašou domácnosťou, ako napríklad úhrady za energie, nájomné či telefón
Výhody poistenia

  • dôležité platby domácnosti zabezpečíte pred neočakávanými udalosťami,
  • uzatvoríte ho pohodlne, jednoducho a rýchlo cez telefón,
  • môžete si vybrať balík, ktorý vám najviac vyhovuje,
  • sami sa rozhodnete, na čo použijete poistné plnenie (nie je účelovo viazané).

Kto je poistený?

  • majiteľ účtu

Poistné sumy

Pre základný alebo rozšírený súbor – možnosť výberu z poistnej sumy 100 eur alebo 150 eur.

Základný balík poistenia

Krytie rizík:

  • práceneschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby,
  • hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby.
Práceneschopnosť
Plnenie Mesačné poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy
Maximálny počet poistných plnení 6 mesačných plnení
Čakacia lehota žiadna
Karenčná lehota

60 dní

Hospitalizácia
Plnenie Denné poistné plnenie vo výške 10 % poistnej sumy
Maximálny počet poistných plnení 30 denných plnení
Čakacia lehota Hospitalizácia v dôsledku choroby 90 dní
Čakacia lehota Hospitalizácia v dôsledku úrazu žiadna
Karenčná lehota 7 dní

Rozšírený balík poistenia

Krytie rizík:

  • práceneschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby,
  • hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby,
  • nedobrovoľná strata zamestnania.
Práceneschopnosť
Plnenie Mesačné poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy
Maximálny počet poistných plnení v rámci jednej poistnej udalosti 6 mesačných plnení
Čakacia lehota žiadna
Karenčná lehota

60 dní

Hospitalizácia
Plnenie Denné poistné plnenie vo výške 10 % poistnej sumy
Maximálny počet poistných plnení v rámci jednej poistnej udalosti 30 denných plnení
Čakacia lehota Hospitalizácia v dôsledku choroby 90 dní
Čakacia lehota Hospitalizácia v dôsledku úrazu žiadna
Karenčná lehota 7 dní
Strata zamestnania
Plnenie Mesačné poistné plnenie vo výške 100 % poistnej sumy
Maximálny počet poistných plnení v rámci jednej poistnej udalosti 6 mesačných plnení
Čakacia lehota 90 dní
Karenčná lehota 60 dní

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti stačí, aby ste poistnú udalosť písomne nahlásili na príslušnom tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“ (Oznámenie poistnej udalosti – Pracovná neschopnosť, Oznámenie poistnej udalosti – Strata zamestnania, Oznámenie poistnej udalosti – Hospitalizácia). Vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi zašlete na adresu poisťovne: Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Poznámka:

Čakacia lehota – počíta sa od začiatku či zmeny poistenia. Udalosti, ku ktorým dôjde počas jej trvania, nie sú považované za poistné udalosti a poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie. Vzťahuje sa len na riziká hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby a straty zamestnania.

Karenčná lehota – minimálna doba trvania práceneschopnosti, hospitalizácie či nezamestnanosti potrebná pre vznik nároku na poistné plnenie.

Súvisiace produkty