Poistenie pravidelných platieb


Uzatvorte si online unikátne poistenie, ktoré kryje vaše pravidelné platby v prípade nečakaných okolností. Buďte v pohode v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania.

Poistenie pravidelných platieb


Uzatvorte si online unikátne poistenie, ktoré kryje vaše pravidelné platby v prípade nečakaných okolností. Buďte v pohode v prípade práceneschopnosti alebo straty zamestnania.

Výhody poistenia

 • dôležité platby domácnosti zabezpečíte pred neočakávanými udalosťami,
 • uzatvoríte ho pohodlne, jednoducho a rýchlo cez telefón alebo online,
 • môžete si vybrať balík, ktorý vám najviac vyhovuje,
 • sami sa rozhodnete, na čo použijete poistné plnenie (nie je účelovo viazané).

Poistné sumy

Pre základný alebo rozšírený súbor – možnosť výberu z poistnej sumy 100 eur alebo 150 eur.

Čo poistenie obsahuje

Základný balík poistenia

Krytie rizík:

 • práceneschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby.

Rozšírený balík poistenia

Krytie rizík:

 • práceneschopnosť z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • hospitalizácia z dôvodu úrazu alebo choroby,
 • nedobrovoľná strata zamestnania.

* Poznámka:

Čakacia lehota – počíta sa od začiatku či zmeny poistenia. Udalosti, ku ktorým dôjde počas jej trvania, nie sú považované za poistné udalosti a poistenému nevzniká nárok na poistné plnenie. Vzťahuje sa len na riziká hospitalizácie poisteného v dôsledku choroby a straty zamestnania.

Karenčná lehota – minimálna doba trvania práceneschopnosti, hospitalizácie či nezamestnanosti potrebná pre vznik nároku na poistné plnenie.

Uzatvorte poistenie online

Základné informácie

 • som mladší/mladšia ako 60 rokov,
 • som zdravý/á,
 • nie som pod pravidelnou lekárskou starostlivosťou alebo pravidelným lekárskym dohľadom vyplývajúcim z diagnostikovaného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov,
 • nebol/a som v posledných 12 mesiacoch v PN dlhšie ako 30 dní,
 • nie som momentálne v PN,
 • nepoberám starobný alebo invalidný dôchodok,

Vyhlasujem, že na uvedené otázky som odpovedal pravdivo a úplne, v súlade s § 793 Občianskeho zákonníka. Som si vedomý možných následkov v prípade, že by sa moje odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné.

 • som mladší/mladšia ako 60 rokov,
 • som zdravý/á,
 • nie som pod pravidelnou lekárskou starostlivosťou alebo pravidelným lekárskym dohľadom vyplývajúcim z diagnostikovaného chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov,
 • nebol/a som v posledných 12 mesiacoch v PN dlhšie ako 30 dní,
 • nie som momentálne v PN,
 • nepoberám starobný alebo invalidný dôchodok,
 • som zamestnaný/á na dobu neurčitú nepretržite aspoň 12 mesiacov,
 • nie som v skúšobnej dobe alebo vo výpovednej lehote, nedal/a som a ani mi nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušil/a som so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer, nedostal/a som od zamestnávateľa ani som nezaslal/a zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou, nepatrím podľa svojho vedomia medzi okruh zamestnancov, s ktorými by mohol byť v dobe nasledujúcich 12 mesiacov rozviazaný pracovný pomer

Vyhlasujem, že na uvedené otázky som odpovedal pravdivo a úplne, v súlade s § 793 Občianskeho zákonníka. Som si vedomý možných následkov v prípade, že by sa moje odpovede na otázky v tomto návrhu ukázali ako nepravdivé alebo neúplné.

V prípade, ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0850 111 888.

V prípade, ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0850 111 888.

Beriem na vedomie, že Poisťovateľ je oprávnený podľa § 78 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy. O ochrane mojich osobných údajov som bol informovaný v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prostredníctvom Všeobecných poistných podmienok a dokumentu Oznámenie o ochrane osobných údajov, ktorý sa nachádza na internetovej stránke poisťovateľa v časti Ochrana osobných údajov. 

Poistník, poistený ani oprávnená osoba sa nepodieľa na výnosoch poisťovateľa. V prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia poisťovateľ nevypláca žiadnu odkupnú hodnotu. 

* Prosím vyplňte

Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Druh poistenia

-

Poistná suma

- €

Ďakujeme za váš záujem

V krátkej dobe vám na váš email zašleme zmluvy a pokyny k platbe. Poistenie začína o 00.00 hod dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia poistnej zmluvy a uzatvára sa na dobu neurčitú.

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti stačí, aby ste poistnú udalosť písomne nahlásili na príslušnom tlačive „Oznámenie poistnej udalosti“ (Oznámenie poistnej udalosti – Pracovná neschopnosť, Oznámenie poistnej udalosti – Strata zamestnania, Oznámenie poistnej udalosti – Hospitalizácia). Vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi zašlete na adresu poisťovne: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť