Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa proti neočakávaným situáciám:

 • celoročne s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • náklady súvisiace s COVID-19
 • do celého sveta za nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • Chráni pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta
 • Pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko
 • S poistením počas celého roka sa nemusíte viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia
 • Trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • Rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich veku 19 rokov bez ohľadu na ich počet)
 • Rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti držiteľa karty
 • Ročný poplatok poistenia už od 35 eur

Krytie liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19

Verejné vyhlásenie k rozšíreniu poistného krytia liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19 v krajinách bezpečných pre cestovanie, podľa podmienok verejného vyhlásenia.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie trvalých následkov
  a smrti následkom úrazu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna cestovného lístka)
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu
 • Asistenčné služby
 • Náklady na cestu príbuzného

Rozsah poistného krytia

Rozsah poistného krytia v cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

K platobným kartám typu Business je možné uzatvoriť výlučne individuálne poistenia.

V Cestovnom poistení k Platobným kartám je zahrnutá územná platnosť poistenia EURÓPA/SVET.

V Rodinnom poistení sú spolu s poisteným držiteľom karty poistení aj jeho rodinní príslušníci, za ktorých sa považuje manžel/manželka alebo druh/družka, ako aj spolubývajúce deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet. Podmienkou dojednania poistenia je, že žili posledný rok pred dojednaním poistenia v spoločnej domácnosti.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

Pre všetky zmluvy uzatvorené od 18. júna 2022

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu 
GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.,
na tel. č. +421/2/68 20 20 60.

Pre všetky zmluvy uzatvorené do 17. júna 2022

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu 
CORIS,
na tel. č. +421/2/53 41 63 71.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko,
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.kooperativa.sk,
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Súvisiace produkty

Dokumenty k poisteniu