Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa celoročne proti neočakávaným situáciám:

 • získate poistenie na celý rok s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • poistenie nákladov súvisiacich s COVID-19
 • na všetky cesty do celého sveta za nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • bude vás ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet),
 • rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti držiteľa karty.
 • ročný poplatok poistenia už od 17 eur.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • Poistenie batožiny,
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu,
 • Poistenie zodpovednosti za škodu,
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí,
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla,
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna letenky),
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu,
 • Asistenčné služby,
 • Náklady na cestu príbuzného.

COVID-19 a cestovné poistenie

V prípade pandemických ochorení poistenie kryje liečebné náklady, repatriáciu – prevoz pacienta do vlasti, storno zájazdu z dôvodu akéhokoľvek náhleho ochorenia a predčasný návrat na Slovensko aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila či výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.

V prípade karantény (v ubytovacom zariadení a pod.) a náklady s ňou spojené sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté.

Ak chcete cestovať, odporúčame vám, aby ste sledovali a dodržiavali do dňa vášho vycestovania odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR/Úradu verejného zdravotníctva SR a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Poistenie vám nekryje riziká liečebných nákladov v prípade, že ste vycestovali do krajiny, ktorá bola vyhlásená ako riziková príslušnými orgánmi.

Rozsah poistného krytia

Rozsah poistného krytia v cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

Druh poistenia VISA elektronická
Maestro
Maestro Business
VISA Classic
Mastercard Mass
VISA Business
Mastercard Business
Mastercard World
Mastercard Gold Business
Maximálne trvanie cesty 60 90 90 120
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí 100 000 EUR
spoluúčasť 0
100 000 EUR
spoluúčasť 0
100 000 EUR
spoluúčasť 0
150 000 EUR
spoluúčasť 0
Poistenie batožiny 1 000 EUR/
1 vec 250 EUR
1 000 EUR/
1 vec 250 EUR 
1 000 EUR/
1 vec 250 EUR
1 500 EUR/
1 vec 500 EUR
Trvalé následky úrazu 7 000 EUR 7 000 EUR 15 000 EUR 20 000 EUR
Smrť následkom úrazu 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR

Individuálne poistenie

17,00 € 27,00 € 35,00 € 40,00 €
Rodinné poistenie 40,00 € 62,00 € nie 95,00 €

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu CORIS, na tel. č. +421 / 2 / 53 41 63 71.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko,
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.koop.sk,
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť