Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa celoročne proti neočakávaným situáciám:

 • získate poistenie na celý rok s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • poistenie nákladov súvisiacich s COVID-19
 • na všetky cesty do celého sveta za nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • bude vás ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta,
 • pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko,
 • ste poistený počas celého roka a nemusíte sa tak viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia,
 • poistenie trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich 19. roku veku bez ohľadu na ich počet),
 • rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti držiteľa karty.
 • ročný poplatok poistenia už od 17 eur.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
 • Poistenie batožiny,
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu,
 • Poistenie zodpovednosti za škodu,
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí,
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla,
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna letenky),
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu,
 • Asistenčné služby,
 • Náklady na cestu príbuzného.

COVID-19 a cestovné poistenie

V prípade pandemických ochorení poistenie kryje liečebné náklady, repatriáciu – prevoz pacienta do vlasti, storno zájazdu z dôvodu akéhokoľvek náhleho ochorenia a predčasný návrat na Slovensko aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila či výrazne obmedzila jeho zotrvanie v mieste pobytu, pokiaľ boli oficiálne vyhlásené štátnymi orgánmi alebo WHO.

V prípade karantény (v ubytovacom zariadení a pod.) a náklady s ňou spojené sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté.

Ak chcete cestovať, odporúčame vám, aby ste sledovali a dodržiavali do dňa vášho vycestovania odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR/Úradu verejného zdravotníctva SR a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Poistenie vám nekryje riziká liečebných nákladov v prípade, že ste vycestovali do krajiny, ktorá bola vyhlásená ako riziková príslušnými orgánmi.

Rozsah poistného krytia

Rozsah poistného krytia v cestovnom poistení závisí od typu platobnej karty, ku ktorej sa bude poistenie uzatvárať.

K platobným kartám typu Business je možné uzatvoriť výlučne individuálne poistenia.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

V prípade poistnej udalosti kontaktujte asistenčnú službu CORIS, na tel. č. +421 / 2 / 53 41 63 71.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

 • obratom, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko,
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.koop.sk,
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Súvisiace produkty