Cestovné poistenie k platobným kartám


Poistite sa proti neočakávaným situáciám:

 • celoročne s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • náklady súvisiace s COVID-19
 • do celého sveta za nízky ročný poplatok

Výhody poistenia

 • Chráni pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta
 • Pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko
 • S poistením počas celého roka sa nemusíte viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia
 • Trvá aj v období blokácie platobnej karty (strata, krádež)
 • Rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov držiteľa karty (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich veku 19 rokov bez ohľadu na ich počet)
 • Rodinní príslušníci môžu vycestovať aj samostatne, bez prítomnosti držiteľa karty
 • Ročný poplatok poistenia už od 35 eur

Krytie liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19

Verejné vyhlásenie k rozšíreniu poistného krytia liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19 v krajinách bezpečných pre cestovanie, podľa podmienok verejného vyhlásenia.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie trvalých následkov
  a smrti následkom úrazu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla
 • Storno zájazdu (so zahrnutím storna cestovného lístka)
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu
 • Asistenčné služby
 • Náklady na cestu príbuzného

Rozsah poistného krytia

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

Súvisiace produkty

Dokumenty k poisteniu