V akej výške poisťovňa priznáva poistné plnenie pre prípad smrti alebo plnej a trvalej invalidity v Poistení k úveru?

Poisťovňa v prípade uznania poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie vo výške pohľadávky k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom poistený zomrel (prípadne nastala plná a trvalá invalidita)