Som cudzinec/cudzinka, čo potrebujem na založenie účtu?

Osobný účet

Na založenie účtu je potrebné predložiť:

  • Občania EÚ - predložia pas alebo doklad totožnosti občana členskej krajiny EÚ. Zároveň predložia dokument preukazujúci vzťah osoby k Slovenskej republike, ktorým môže byť napr. pracovná zmluva, list vlastníctva, potvrdenie o štúdiu a pod.
  • Občania iných krajín  predložia cestovný pas, ako aj doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou u cudzinca, resp. povolením na prechodný pobyt na území SR. Zároveň predložia dokument preukazujúci vzťah osoby k Slovenskej republike, ktorým môže byť napr. pracovná zmluva, list vlastníctva, potvrdenie o štúdiu a pod.

Business účet

Na založenie podnikateľského účtu je okrem vyššie uvedených dokladov potrebné predložiť aj listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti (resp. ostatné doklady v zmysle vyššie uvedeného) živnostníka alebo prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.