Moja 10-ročná dcérka je so svojou starkou v zahraničí. Starká však utrpela úraz a moja dcérka zostala v zahraničí sama. Je možné vycestovať za dcérkou?

Pokiaľ v dôsledku choroby alebo úrazu, prípadne smrti poisteného zostalo dieťa do 15 rokov bez dozoru v zahraničí, poisťovňa uhradí pre jednu osobu, ktorá má trvalý pobyt v SR a ktorá sprevádza dieťa do SR, cestu tam a späť. Ak takejto osoby niet, zmluvný partner alebo poisťovňa zabezpečí bezpečnú dopravu dieťaťa domov a uhradí cestovné náklady s tým spojené.