Čo sú zachraňovacie náklady?

Poistený má právo na náhradu zachraňovacích nákladov, sú to účelne vynaložené náklady na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti, povinné náklady vynaložené z hygienických, ekologických alebo bezpečnostných dôvodov pri odpratávaní poškodeného motorového vozidla alebo jeho zvyškov. Maximálna výška náhrady za účelne vynaložené zachraňovacie náklady je 340 EUR.