Čo sú vyprosťovacie náklady?

Poistený má právo na úhradu primeraných nákladov, ktoré po predchádzajúcej dohode s poistiteľom preukázateľne vynaložil na vyprostenie a prepravu zničeného vozidla do miesta, kde bude vyradené z prevádzky. Na vyprostenie a prepravu poškodeného či zničeného vozidla musia byť využité výhradne asistenčné služby poskytované zmluvným partnerom poistiteľa.