Čo poistením nemám kryté?

 • Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
 • Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách.
 • Náklady na liečenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog, a návykových látok
 • Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
 • Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
 • Komplikácie v ťarchavosti po 24 týždni tehotenstva.
 • Estetické a plastické operácie.
 • Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
 • Samovražda alebo pokus o samovraždu.
 • Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
 • Škody na veciach prevzatých a vypožičaných.
 • Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu do zahraničia.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete v Poistnej zmluve a vo VPP pre cestovné poistenie v zahraničí.