Investovanie

Pozerajte sa na budúcnosť vašich peňazí s odvahou


Investovanie

Pozerajte sa na budúcnosť
vašich peňazí s odvahou

Jednoduché a prehľadné online investovanie 

Radi vám poradíme v pobočke, ale zvládnete to aj s Georgeom. V aplikácii sme zlepšili prehľadnosť a vyhľadávanie investičných produktov. Navyše, dáta o cenných papieroch sa zobrazujú v takmer reálnom čase, s 15-minútovým oneskorením. Na výber máte podielové aj ETF fondy, dlhopisy či akcie.

Už od 20 € mesačne a bez vstupných poplatkov

Sumu pravidelného investovania si môžete vždy bezplatne znížiť, zvýšiť alebo vkladať mimoriadne cez Georgea.

Naša ponuka

Pravidelné investovanie

Chcem pravidelne investovať menšiu suma každý mesiac.

Jednorazové investovanie

Chcem investovať istú sumu do podielového fondu.

Dlhopisy
 

Chcem mať istejší, aj keď menší výnos.

Akcie
 

Chcem ísť „na burzu“ a investovať
do akcíí.

ETF fondy
 

Chcem jednorazovo alebo pravidelne investovať do ETF.

Investujte online s Georgeom alebo si dohodnite stretnutie v pobočke

Online cez Georgea

Úplne online bez návštevy pobočky

 

Stretnutie v pobočke

Dohodnite si stretnutie v najbližšej pobočke

Investičné príležitosti

Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk.

Podielové fondy EAM spravuje spoločnosť Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni, číslo zápisu: 102018b, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prezentované scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe dôkazu z minulosti, čo sa týka spôsobu, akým sa táto investícia mení, a aktuálnych trhových podmienok, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti trhu a doby, na ktorú si investíciu ponecháte. Budúca výkonnosť je predmetom zdanenia, ktoré závisí od osobnej situácie každého investora a ktorá sa môže v budúcnosti meniť. Pri výpočte budúcej výkonnosti boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.