Informácia o zmene Sadzobníka


od 1. júla 2023

Informácia o zmene Sadzobníka


od 1. júla 2023

Upravujeme Sadzobník poplatkov

Vývoj na bankovom a finančnom trhu objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania. Preto od 1. júla 2023 robíme tieto zmeny v našom Sadzobníku:

Moja odmena

Meníme podmienku „minimálna výška bezhotovostných platieb Platobnou kartou“ v programe Moja odmena pre získanie SPACE účtu bez poplatku za vedenie Účtu pre Klientov od 27 rokov do 61 rokov vrátane, a to nasledovne:

 • bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 350 € (pôvodne 250,00 €)

Ostatné podmienky programu Moja odmena pre SPACE účet pre Klientov od 27 rokov do 61 rokov vrátane sa nemenia.

Bez zmeny ostávajú podmienky na získanie zľavy z Poplatku za vedenie Účtu s programom Moja odmena pre SPACE účet pre Klientov od 20 rokov do 26 rokov vrátane, pre Klientov od 62 rokov, ako aj pre SPACE účet X.

Platobné služby

Bezhotovostné operácie

Meníme

 • poplatok „Urgentný prevod“ pri domácich prevodoch ako i „Urgentný prevod“ pri cezhraničných prevodoch (platby v EUR do krajín EHP vrátane SEPA prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody), ak bol prevod zadaný v Pobočke na 40,00 € (pôv. 30,00 €).

TIP: Urgentný prevod je možné vykonať prostredníctvom Elektronickej služby za znížený poplatok.

Hotovostné operácie

Meníme

 • poplatok „Vklad hotovosti na Účet, Účet sporenia, Vkladový účet, Vkladnú knižku“  Majiteľom/Oprávnenou osobou v Pobočke na 4,00 € (pôvodne 3,00 €).
 • Poplatok „Spracovanie mincí pri vklade/výbere“ a „Spracovanie mincí pri zamieňaní“:
  • od 51 – 500 mincí: 15 € (pôvodne 10 €) pri triedených a 30 € (pôvodne 20 €) pri netriedených minciach;
  • od 501 – 1 000 mincí: 35 € (pôvodne  30 €) pri triedených a 70 € (pôvodne  60 €) pri netriedených minciach;
  • od 1 001 – 2 000 mincí: 45 € (pôvodne 40 €) pri triedených a 90 € (pôvodne 80 €) pri netriedených minciach;
  • od 2 000 – 3 000 mincí: 55 € (pôvodne 50 €) pri triedených a 110 € (pôvodne 100 € za pásmo nad 2 000 mincí) pri netriedených minciach.
  • zavádzame nové pásmo nad 3 000 mincí: 150 € za triedené a 300 € za netriedené mince.

 TIP: Poplatok za vklad hotovosti na Účet cez Vkladomat neúčtujeme.

Debetné platobné karty

Meníme poplatok

 • „Výber hotovosti z bankomatu“, a to nasledovne:
  •  pri výbere z bankomatu Slovenskej sporiteľne a z bankomatu finančnej skupiny ERSTE GROUP na 0,25 € (pôvodne 0,20 €).
  • pri výbere z bankomatu inej banky v SR a v krajinách EHP pri výbere v mene EUR na 3,50 € (pôvodne 3,00 €),
 • „Bezhotovostná platba za tovar a za služby“ na 0,25 € (pôvodne 0,20 €).

TIP: Platby kartou, ako aj výbery z našich bankomatov sú bezplatné pre drvivú väčšinu našich klientov, ktorí majú rôzne druhy SPACE účtu. Poplatky sa týkajú iba SPACE účtu MINI, Sporožíro senior, základného bankového produktu alebo účtu so základnými funkciami.

Investovanie

 • Zavádzame nový typ poplatku „Poplatok za vedenie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie“, a to vo výške 30 € ročne.

  Je to poplatok pre časť klientov, ktorí majú zainvestované v špeciálnom type akcií „Jednoduchej spoločnosti na akcie“. Ak máte zainvestované do štandardných akcií alebo podielových či ETF fondov, poplatok sa vás nedotkne. 

  Poplatok sa platí bez ohľadu na množstvo, menovitú hodnotu a trhovú hodnotu akcií jednoduchej spoločnosti na akcie. Poplatok je splatný v dvoch častiach, každá vo výške 15 €, vždy k 15. 1. a 15. 7. kalendárneho roka, a to za predchádzajúcu časť kalendárneho roka alebo ku dňu zrušenia Účtu majiteľa Cenných papierov, ak bol zrušený počas kalendárneho roka.

Nový sadzobník obsahuje tiež niekoľko textových zmien a vysvetľujúcich poznámok bez reálneho vplyvu na služby či ich cenu.

Pozrite si úplné znenie Sadzobníka účinného od 1. júla 2023.

Sadzobník poplatkov – nepredávané produkty

Sadzobník poplatkov – existujúce produkty a služby, ktoré Banka už v súčasnosti nepredáva, pre Fyzické osoby nepodnikateľov, a to s účinnosťou od 1. júla 2023 v časti:

Bežné účty

Meníme

 • mesačný poplatok za vedenie Účtu Sporožíro Senior na 2,00 € (pôvodne 1,00 €).
   

TIP: Môžete požiadať o zmenu typu účtu zo Sporožíra Senior na SPACE účet, pri ktorom sú vybrané služby zahrnuté v poplatku za vedenie účtu. V cene SPACE účtu je k dispozícii najmä:

 • Mesačný poplatok za vedenie jednej Platobnej karty Visa elektronická;
 • Internetbanking/elektronický výpis (nie papierový);
 • Zriadenie, zmena alebo zrušenie trvalých Platobných príkazov na úhradu a Súhlasov s inkasom prostredníctvom Elektronických služieb;
 • Bezhotovostné platby Platobnou kartou za tovar a za služby (v prípade účtu Sporožíro Senior bude poplatok za každú bezhotovostnú platbu od 1. 7. 2023 zvýšený na 0,25 €),
 • Výbery hotovosti v mene EUR z bankomatov Slovenskej sporiteľne a finančnej skupiny ERSTE GROUP (v prípade účtu Sporožíro Senior bude poplatok za každý spomínaný výber od 1. 7. 2023 zvýšený na 0,25 €),
 • Realizácia jednorazového Platobného príkazu na úhradu/Prevodu FIT 2.0 v EUR (domáce prevody) a Prevodu v EUR do krajín EHP vrátane SEPA prostredníctvom Elektronických služieb (v prípade účtu Sporožíro Senior je poplatok za každú realizáciu prostredníctvom elektr. služieb vo výške 0,20 €),
 • Realizácia trvalého Platobného príkazu na úhradu a Platobného príkazu na Inkaso (v prípade účtu Sporožíro Senior je poplatok za každú spomínanú službu vo výške 0,20 €)

Mesačný poplatok za vedenie SPACE účtu pre klienta od 62 rokov je vo výške 3,00 €. SPACE účet môže mať aj bez poplatku po splnení podmienok Moja odmena v sledovanom období, a to:

 • ak zrealizuje v sledovanom období súčasne bezhotovostné platby Platobnou kartou vo výške min. 250 € a má 3 pravidelné platby,

 • ak klientove Aktíva v Banke v Sledovanom období dosiahnu 15 000 €.

Úplné znenie Sadzobníka poplatkov pre existujúce produkty a služby, ktoré Banka v súčasnosti už nepredáva, účinného od 1. júla 2023 nájdete tu.

Ak sa niektorá zo zmien týka vami využívaného Bankového produktu a vy s ňou nesúhlasíte, môžete Zmluvu, na základe ktorej vám tento produkt poskytujeme, pred nadobudnutím účinnosti zmien Sadzobníka bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať.