Zmena zmluvných podmienok


od 1. marca 2022

Zmena zmluvných podmienok


od 1. marca 2022

Z dôvodu vývoja na bankovom a finančnom trhu, ktorý objektívne ovplyvňuje poskytovanie bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, s účinnosťou od 1. marca 2022 upravujeme Sadzobník poplatkov. Zmeny sa týkajú najmä týchto oblastí:

Účty

Meníme ponuku účtov a výšku ich poplatkov, a to nasledovne:

SPACE účet

Nahrádza doterajšie Osobné účty, Space účet Junior, Space účet Študent a Space účet Mladý. Výška poplatku bude závislá od veku majiteľa účtu – Klienta:

 • 6 – 14 rokov (pôvodne od 8 – 15 rokov): bez poplatku,
 • 15 – 19 rokov: bez poplatku,
 • 20 – 26 rokov, ak je Klient študent a doručil Banke potvrdenie o návšteve školy: bez poplatku,
 • 20 – 26 rokov, ak Klient nedoručil Banke potvrdenie o návšteve školy: 3 € (pôvodne 2 €),
 • 27 – 61 rokov: 6 € (pôvodne 5,90 €),
 • 62 rokov a viac: zvýhodnená cena 3,00 € (pôvodne 5,90 €).

Upravujeme podmienky získania 100 % zľavy z ceny účtu (po novom nazvané Moja odmena):

 • podmienkou už nie je pravidelné sporenie ani investičné sporenie,
 • objem platieb kartou zvyšujeme z 200 € na 250 €,
 • počet pravidelných platieb pre neštudentov vo veku 20 – 26 rokov znižujeme na 1 (pôvodne 3), započítavajú sa aj trvalé platby na sporenie/investičné sporenie,
 • zľava bude uplatnená v aktuálnom mesiaci (pôvodne v nasledujúcom mesiaci po splnení podmienok).

Vylepšujeme zloženie účtu:

 • súčasťou je neobmedzený počet Okamžitých platieb (tzv. instantné platby),
 • klienti vo veku od 18 rokov môžu k účtu získať elektronickú kartu Visa elektronická pre seba alebo oprávnenú osobu (pôvodne len pre seba).

SPACE účet X

Nahrádza Osobný účet Exclusive, poplatok sa mení na 10 € (pôvodne 8,90 €).
Upravujeme podmienky získania 100 % zľavy z ceny účtu (po novom nazvané Moja odmena):

 • podmienkou už nie je pravidelné sporenie ani investičné sporenie,
 • objem platieb kartou zvyšujeme zo 400 € na 500 €,
 • do počtu pravidelných platieb (min. 3) sa započítavajú aj trvalé platby na sporenie/investičné sporenie,
 • zľava bude uplatnená v aktuálnom mesiaci (pôvodne v nasledujúcom mesiaci po splnení podmienok).

Vylepšujeme zloženie účtu:

 • súčasťou je neobmedzený počet Okamžitých platieb (tzv. instantné platby),
 • v cene účtu je jedna debetná karta Visa Platinum a jedna Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu (pôvodne karta Visa Platinum iba pre majiteľa účtu a Visa Standard pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu).

Ostatné účty

Ukončujeme predaj Sporožíro senior, existujúce účty Sporožíro senior zostávajú bez zmeny výšky poplatku (1 €). Súčasťou účtu Sporožíro senior bude karta Visa elektronická pre majiteľa účtu alebo oprávnenú osobu (pôvodne len pre majiteľa účtu).

SPOROžíro – meníme názov na SPACE účet MINI, výška poplatku 4 € (pôvodne 2,50 €).

 

Platobné služby

 • Nová služba Okamžitá platba (tzv. instantná platba), ktorú budeme poskytovať výhradne elektronicky, poplatok 0,20 €. Okamžité platby sú bezplatnou súčasťou Osobných účtov SPACE účet a SPACE účet X.
 • Meníme poplatok za založenie trvalého príkazu na úhradu/založenie/aktivácia súhlasu s inkasom/Inkasanta v pobočke z 0,00 € na 6 €. 

Sporenie a investovanie

Účty sporenia

 • Odstraňujeme časť Sporiaca knižka vzhľadom na ukončenie predaja produktu od 1. 1. 2022.

Obchodovanie s cennými papiermi – slovenské a zahraničné cenné papiere (nákup a predaj)

Znižujeme počet poplatkových pásiem z 5 na 3:

 • 1. pásmo: 0,01 € – 15 000 €,
 • 2. pásmo: 15 000,01 € – 300 000 €,
 • 3. pásmo: od 300 000,01 €,
 • (pôvodné pásma: 0,01 € – 15 000 €, 15 000,01 € – 30 000 €, 30 000,01 € – 150 000 €, 150 000,01 € – 500 000 € a nad 500 000 €).

Nový poplatok za obchodovanie s ETF:

 • 1. pásmo: poplatok vo výške 1 %, min. 25 €. Pri obchodovaní prostredníctvom Georgea je minimálny poplatok vo výške len 1 €,
 • 2. pásmo: poplatok vo výške 150 € + 0,60 % z objemu nad 15 000 €,
 • 3. pásmo: poplatok vo výške 1 860,00 € + individuálne % z objemu nad 300 000 €.

Pri akciách a iných cenných papieroch dochádza k zmene:

 • rozdelenie poplatkov bude nielen podľa pásiem ako doteraz, ale aj podľa nových zón A, B, C a D,
 • zóny A, B, C:
  • 1. pásmo: poplatok 1 % min. 25 €, minimálny poplatok pri obchodovaní prostredníctvom Georgea 10 € (pôvodne 12,50 €),
  • 2. pásmo: poplatok 150 € + 0,60 % z objemu nad 15 000 €,
  • 3. pásmo: poplatok 1 860 € + individuálne % z objemu nad 300 000 €.
 • zóna D:
  • 1. pásmo: poplatok 1,50 % min. 30 €,
  • 2. pásmo: 225 € + 1,30 % z objemu nad 15 000 €,
  • 3. pásmo: 3 930 € + individuálne % z objemu nad 300 000 €.

Pri dlhopisoch dochádza k zmene v jednotlivých pásmach:

 • 1. pásmo: rušíme minimálny poplatok 12,50 € pri obchodovaní prostredníctvom Georgea, minimálna výška poplatku pre všetky obchody je 25 €,
 • 2. pásmo: poplatok 105 € + 0,40 % z objemu nad 15 000 €,
 • 3. pásmo: poplatok 1 245 € + individuálne % z objemu nad 300 000 €.

Účet majiteľa CP – slovenské cenné papiere

 • Upravujeme výpočet poplatku za vedenie Účtu majiteľa CP pri akciách slovenských emitentov. Ak nie je známy posledný kurz uverejnený burzou cenných papierov ani trhová hodnota akcií, na výpočet sa použije menovitá hodnota akcií (pôvodne posledná známa kúpna cena).

Držiteľská správa zahraničných cenných papierov

 • Nový poplatok za správu ETF v sadzbe 0,60 % (uplatňuje sa od 1. 7. 2022).

Ostatné zmeny

Meníme poplatok za Vydanie základného potvrdenia o Depozitnom produkte (potvrdenie o vedení Depozitného produktu, potvrdenie o oprávnenej osobe na Účte) na 10 € (pôvodne 7 €).

Meníme poplatok za Preberanie náhradného výpisu (kópie výpisu) z Účtu, Účtu sporenia, Vkladového účtu v pobočke na 10 € (pôvodne 5 €).

SMS služby Extra bude možné si zriadiť aj cez službu Business24 s poplatkom 2 € mesačne. V tejto súvislosti aktualizujeme Zásadu stanovovania poplatku za SMS služby Extra z dôvodu spoplatnenia SMS služby Extra aktivovanej cez Business24 nasledovne:

 • Poplatok za SMS služby Extra je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca. 
 • Poplatok za SMS služby Extra sa účtuje za každého Klienta alebo oprávnenú osobu, ktorá si služby aktivovala vo vzťahu ku každému Účtu, v prospech ktorého sú tieto služby poskytované, pričom pokiaľ si oprávnená osoba služby aktivovala cez Elektronickú službu Internetbanking verzia George alebo aj cez Elektronickú službu Business24, poplatok sa platí samostatne za každú takto aktivovanú SMS službu Extra. Za kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu platnosti zmluvy, na základe ktorej sa SMS služby Extra poskytujú, Banka účtuje Poplatok za poskytovanie SMS služby Extra len v prípade, ak Banka k danému Účtu zaslala Klientovi v kalendárnom mesiaci aspoň jednu SMS správu.

Aktualizujeme sídlo spoločnosti BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. na adresu: Bottova 2A, 811 09 Bratislava.

V časti zásady stanovovania poplatkov odstraňujeme odsek o Vylúčených transakciách vrátane tabuľky so zoznamom Vylúčených transakcií, ktoré sa nezapočítavali do objemu transakcií platobnou kartou potrebného na získanie 100 % zľavy z poplatku za účet. Od 1. 3. 2022 sa medzi vylúčené transakcie budú započítavať len platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie.

V častiach Kreditné karty, Spotrebné úvery na čokoľvek a Úver na bývanie meníme názov Zmluvná pokuta za omeškanie (Poplatok za upomienku) tak, že z názvu odstraňujeme „Poplatok za upomienku“ a riadok s uvedeným poplatkom sa zaradí pod kolónku Zmluvné pokuty.

Pre Úvery na bývanie poskytnuté od 1. 3. 2022 ukončujeme možnosť jednej bezplatnej mimoriadnej splátky úveru nad rámec stanovený zákonom o úveroch na bývanie.

V časti Úvery na bývanie meníme názov poplatku Zmena výšky Úrokovej sadzby počas trvania Doby fixácie vyvolaná Klientom. Nový názov: Zmena výšky Úrokovej sadzby vyvolaná Klientom.

Aktualizujeme zásadu pre Zmluvnú pokutu za omeškanie, a to nasledovne: Zmluvnú pokutu za omeškanie je možné uplatniť, ak platba peňažného dlhu na Bankový produkt nie je vykonaná riadne a včas. Zmluvná pokuta je splatná okamžite po márnom uplynutí lehoty na plnenie, ktorá je určená v písomnom bezplatnom upozornení zaslanom Klientovi. Banka môže uplatniť zmluvnú pokutu za každé omeškanie na danom Bankovom produkte, po zaslaní bezplatného upozornenia Klientovi najviac jedenkrát mesačne od vzniku omeškania, a to až do úplného splatenia omeškania. Banka uplatňuje zmluvnú pokutu, najviac do výšky stanovenej právnymi predpismi. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť Klienta zaplatiť omeškanú sumu.

Úplné znenie Sadzobníka účinného od 1. marca 2022 nájdete tu

Zmeny v sadzobníku – existujúce produkty a služby, ktoré banka v súčanosti nepredáva

Pridávame kapitolu Bežné účty – účet Sporožíro senior.

V časti vkladné knižky

 • odstraňujeme poplatky:
  • za zriadenie Vkladnej knižky,
  • za zrušenie stratenej, zničenej, odcudzenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania v súlade so zákonom a bezhotovostný prevod zostatku zrušeného vkladu na Účet vedený v Banke,
  • za zrušenie stratenej, zničenej Vkladnej knižky bez umorovacieho konania v súlade so zákonom a hotovostná výplata zostatku zrušeného zostatku vkladu,

o   meníme Poplatok za Začatie umorovacieho konania na Vkladnej knižke v súlade so zákonom z 3 % z umor. vkladu (min. 10,00 €; max 50,00 €) na 10,00 €,

o   odstraňujeme neaktuálny text, bez zásahu do fungovania produktu.

Úplné znenie Sadzobníka pre existujúce produkty a služby, ktoré Banka v súčasnosti nepredáva účinného od 1. marca 2022 nájdete tu

Ak sa niektorá zo zmien týka Vami využívaného  Bankového produktu a Vy s ňou nesúhlasíte, môžete Zmluvu, na základe ktorej Vám tento produkt poskytujeme, pred nadobudnutím účinnosti zmien Sadzobníka bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať.

Ak sa v súvislosti so zmenami Sadzobníkov chcete niečo opýtať, prosím, napíšte nám na info@slsp.sk. Samozrejme, sme Vám k dispozícii aj v ktorejkoľvek pobočke, no s ohľadom na aktuálnu situáciu by sme Vás chceli poprosiť o uprednostnenie elektronickej formy komunikácie.