Vyznajte sa
v opatreniach vládyDesatoro opatrení vlády
na boj s COVID 19

Rady, čo robiť v aktuálnej situácii

Malé a stredné podniky

Za január 2021 sa žiada ešte o príspevky podľa nastavených pravidiel zo systému Prvej pomoci PLUS, platnej od októbra 2020. Zmenila sa iba podmienka, že zamestnávatelia môžu žiadať príspevky aj na zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí nastúpili aj po 2. 9. 2020, najneskôr však 1. 2. 2021 a zároveň sa predefinovali metódy skúmania tržieb pre rok 2021. Nižšie vám opíšeme novo zavedené príspevky Prvej pomoci PLUS PLUS, ktorá bude účinná už pri Žiadostiach o príspevky za mesiac február 2021.

Žiadosti/výkazy za január 2021 ešte z Prvej pomoci PLUS podľa starých pravidiel, platných od októbra 2020, zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, predkladá vo forme elektronického podania cez portál slovensko.sk najneskôr do 31. 3. 2021.

Tabuľka príspevkov

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Najdôležitejšie zmeny v oblasti príspevkov na zamestnancov od februára 2021

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza od februára 2021 k niekoľkým zmenám. Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do 30. júna 2021. Nárok na príspevok na zamestnanca bude aj pri pracovnom pomere, ktorý začal v čase medzi 2. 9. 2020 až 1. 2. 2021.

Príspevok podľa nových pravidiel bude možné prvýkrát čerpať za mesiac február 2021.

Príspevky podľa všetkých doterajších opatrení (1 až 4B) sa zvyšujú:

 • Pri opatreniach č. 1 a č. 3A sa príspevok zvyšuje na 100 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (predtým 80 %).
 • Súčasne sa aj pri opatrení č. 3B (kde príspevok v prvom rade závisí od poklesu tržieb) zvyšuje maximálna možná suma príspevku na 100 % ceny práce zamestnanca (predtým max. 80 % ceny práce zamestnanca).

A) Aký príspevok môžem čerpať, ak patrím medzi subjekty, ktoré museli úplne uzatvoriť svoje prevádzky resp. nemohli prideľovať prácu svojim zamestnancom?

Opatrenie č. 1

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrení ÚVZ SR. Príspevok na jedného zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, je vo výške 100 % ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Najvyššia možná suma príspevku na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac je 1 100 eur. Cena práce je daná ako suma náhrady mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %.

Príklad

Zamestnanec pracujúci v prevádzke, ktorá musela byť počas februára 2021 v obmedzenom režime (napr. reštaurácia, hotel, maloobchodná predajňa atď.) na základe rozhodnutia vlády a ÚVZ, bol v mesiaci február 2021 celkom 15 pracovných dní (čo je 120 hodín) na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

Jeho priemerný hodinový zárobok zistený po 4. štvrťroku 2020 je 6 eur/hodina. Za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa dostáva v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce náhradu mzdy vo výške 80 % zo 6 eur = 4,80 eur a za 120 hodín na prekážkach sumu 120 x 4,80 = 576,00 eur.

Cena práce vypočítaná z vyplatenej náhrady mzdy je:

576,00 eur x 1,352 = 778,75 eur

(cena práce = vyplatená náhrada mzdy zvýšená o 35,2 % odvody zamestnávateľa)

Príspevok na zamestnanca podľa opatrenia č. 1 je 778,75 eur.

Opatrenie č. 3A

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí nemuseli v čase mimoriadnej situácie uzatvoriť svoje prevádzky, ale mali zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, pretože im nemohli prideľovať prácu.

Príspevok na jedného zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, je vo výške 100 % ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Najvyššia možná suma príspevku na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac je 1 100 eur. Cena práce je daná ako suma náhrady mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %.

V podstate ide o totožné opatrenie ako opatrenie č. 1. Rozdiel medzi opatreniami č. 1 a č. 3A je len v tom, že formálne o príspevok podľa opatrenia č. 1 žiada zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť prevádzku (na zamestnancov zaradených v zatvorenej/obmedzenej prevádzke) a podľa opatrenia č. 3A žiada o príspevok zamestnávateľ na zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzke, ktorá podľa nariadení vlády, resp. ÚVZ mohla zostať otvorená, resp. nemala obmedzený režim.

Výška príspevku a ďalšie podmienky sú pri opatrení č. 3A rovnaké ako pri opatrení č. 1.

B) Zamestnávateľ zaznamenal výrazný pokles tržieb. Na aký druh príspevku má nárok?

Opatrenie č. 3B

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20%. Príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere, okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN, OČR alebo neplatené voľno) alebo dovolenku.

Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške 100 % ceny práce vypočítanej z hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca:

 • 330 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 30 % a viac
 • 510 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac
 • 600 eur pri poklese tržieb o 50 % a viac
 • 690 eur pri poklese tržieb o 60 % a viac
 • 780 eur pri poklese tržieb o 70 % a viac
 • 870 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019  (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 – predchádzajúce je 01/2019).  
 2. Porovnáva sa priemer tržieb v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019. 
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí  vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020 
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali  zárobkovú  činnosť  len  časť  roka  2019  alebo  len  časť  roka 2020, najneskôr k 2. 9. 2020. 
 5. Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. 

Príklad

Zamestnávateľ má jedinú prevádzku, v ktorej má dvoch zamestnancov, z toho jeden pracuje na polovičný úväzok.

Uplatní si príspevky podľa opatrenia č. 3B. Pokles tržieb za február 2021 (v porovnaní s februárom 2019) je 42 %. Znamená to, že výška príspevku na jedného zamestnanca je 510 eur a súčasne najviac vo výške 100 % ceny práce vypočítanej z hrubého príjmu zamestnanca. Na dovolenkách alebo osobných prekážkach zamestnanci neboli.

Prvý zamestnanec dostal za mesiac február 2021 hrubú mzdu 600 eur. Cena práce je 600 x 1,352 = 811,20 eur. Výška príspevku môže byť najviac 100 % ceny práce, teda najviac 811,20 eur.

Príspevok na prvého zamestnanca bude pri poklese tržieb o 42 % vo výške 510 eur (je to menej ako 100 % ceny jeho práce).

Druhý zamestnanec dostal za mesiac február 2021 hrubú mzdu 300 eur. Cena práce je 300 x 1,352 = 405,60 eur. Výška príspevku môže byť najviac 100 % ceny práce, teda najviac 405,60 eur.

Príspevok na zamestnanca bude pri poklese tržieb o 42 % vo výške 405,60 eur (teda 100 % ceny jeho práce).

Všeobecné informácie k príspevkom Prvá pomoc PLUS PLUS:

Zamestnávateľ môže v jednotlivých mesiacoch striedať opatrenia č. 1, č. 3A alebo č. 3B tak, ako mu to najlepšie vyhovuje. Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si v rámci toho istého mesiaca na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 1 (na povinne uzatvorené prevádzky), na ďalšiu časť prevádzok si uplatní opatrenie č. 3A a na poslednú časť prevádzok môže čerpať príspevky z opatrenia č. 3B.

V prípade uplatnenia viacerých opatrení v tom istom mesiaci sa pokles tržieb pri opatrení č. 3B posudzuje za celého zamestnávateľa.

Ktoré opatrenie je výhodnejšie – č. 3A alebo č. 3B?

Opatrenie č. 3A je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • pomerne veľký počet zamestnancov je na prekážkach v práci,
 • zamestnávateľ má malý, resp. žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20 % žiadny paušálny príspevok nedostane, pri poklese tržieb 20 % až 29,9 % je paušálny príspevok len 330 eur na zamestnanca).

Opatrenie č. 3B je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • zamestnávateľ má väčší pokles tržieb (40 % a viac), ale má pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci,
 • nedostatok práce pre zamestnancov sa rieši skrátenými úväzkami, resp. zamestnanci sú max. dva týždne v mesiaci na „OČR".

Zamestnávateľ podpísaním dohody vyhlasuje, že dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný,  neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov  uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce alebo jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zároveň stále platí, že zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe.

Bližšie informácie budú dostupné na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

POZOR: Pripravuje sa systém zavedenia trvalého „Kurzarbeit“

Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiaci hospodársky pokles priniesli veľa nových tém v súvislosti s personálom. Krajiny prijímajú početné opatrenia na udržanie zamestnanosti, napr. intenzívne diskutovaný koncept Kurzarbeit, ktorý je podporovaný aj na úrovni EÚ, pretože viaceré krajiny s ním už majú pozitívne skúsenosti. Plánovaná účinnosť úpravy je od 1. 1. 2022.

Podmienky poskytovania dávky v zjednodušenom prehľade: 

 • Obmedzenie prevádzkovej činnosti 
 • Vyčerpanie vlastných možností zamestnávateľa (vyčerpaná dovolenka a nadčasy) 
 • Udržanie pracovných miest 
 • Uhradené poistné 
 • Schválená žiadosť 

C) Som jednoosobová s.r.o., môžem žiadať o príspevok?

Jednoosobové s.r.o. môžu využívať čerpanie príspevkov z Opatrenia 4B

Medzi základné podmienky možnosti využitia patrí:

 • s.r.o. prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti (nemá žiaden príjem)
 • s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov
 • ani samotný spoločník nie je zamestnancom v tejto s.r.o.
 • zisk s.r.o. po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur
 • súčasne jej kumulatívny obrat za rok 2019 bol minimálne 2 400 eur
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • spoločník nesmie byť spoločníkom v inej s.r.o.

Spoločník jednoosobovej s.r.o. nesmie mať žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti - okrem výnimiek (viď ďalej). Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod.

Spoločník jednoosobovej s.r.o., ktorý chce čerpať príspevok podľa opatrenia č. 4B, však môže mať príjem z:

 • pracovného pomeru,
 • dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo,
 • invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

V takom prípade sa však výška príspevku zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má z pracovného pomeru/dohody alebo o výšku invalidného dôchodku.

Pozor, uvedený príspevok bol tiež navýšený počnúc mesiacom február 2021 na paušálnu sumu 360,- € (to znamená navýšenie o 45,- €).

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Príjemca pomoci môže byť mikropodnik, malý podnik a stredný podnik (MSP) ako aj veľký podnik. Medzi MSP patria aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tiež ním môžu byť právnické aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu.

PRÍJEMCAMI POMOCI MÔŽU BYŤ:

 1. Podniky, ktoré boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzky, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach.
 2. Podniky, ktoré vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40 % a viac.

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE

Zdroj. Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021. Prvá etapa žiadostí je od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020.

Výška poskytnutej pomoci

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny rok a dva predchádzajúce roky. Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomoci pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi. Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40 %. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne: 

 • Cestovné kancelárie 6 % 
 • Cestovné agentúry 3,6 % 
 • Ostatné činnosti 10 %

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál slovensko.sk.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci je dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby: https://www.mindop.sk/cestovnyruch 

Podnikatelia v oblasti kultúrneho priemyslu môžu využiť dotácie na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Žiadosti je možné podávať do 31. 3. 2021. Žiadosti je možné podávať v listinnej forme na adresu ministerstva (poštou/podanie na podateľni) alebo elektronicky podaním všeobecnou agendou cez portál Slovensko.sk.

Oprávnený žiadateľ: právnická osoba – podnikateľ, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Sťažené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť vykonávaná.

Žiadateľ môže byť podnik:

 • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31. 12. 2019 bol podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo Schéma de minimis
 • Stredný podnik, ktorý nebol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca;
 • Stredný podnik, ktorý bol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma de minimis.

Dotáciu na nepokryté fixné náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť PO spadá pod oprávnený SK NACE kód, stanovený vo výzve:

Oprávnený SK NACE kód

Žiadateľ, ktorý nevykonával svoju činnosť v roku 2019, nie je oprávneným žiadateľom.

Výška dotácie je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov, v závislosti od intenzity pomoci.

Intenzita pomoci:

 • 90 % pre mikro a malý podnik;
 • 70 % pre stredný podnik.

Oprávnené náklady

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho podnikateľskej činnosti počas sťaženého obdobia a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi v danom oprávnenom období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení alebo z iných prostriedkov, ako napr. poistenie a pod.

Za výnosy a náklady sa považujú tie, ktoré boli zaúčtované výlučne počas sťaženého obdobia v roku 2020.

Maximálna výška dotácie:

 • 800 000,- eur (Schéma podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca)
 • 200 000,- eur (Schéma de minimis).

Detailnú špecifikáciu SK NACE kódov oprávnených žiadateľov je možné nájsť na webovej stránke MHSR: https://www.economy.gov.sk/koronavirus/dotacia-kultura

MHSR rozšírilo obdobie, za ktoré môžu subjekty žiadať o dotáciu na nájomné. Za mesiace november, december 2020 ale aj január 2021 môžu žiadosti podávať najneskôr do 31. 3. 2021. Obdobie sťaženého užívania MHSR zverejnilo na svojej webovej stránke.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania, si podávajú dve samostatné žiadosti, a to za obdobie 24. 10. 2020 – 8. 11. 2020 (14. 11. 2020) podľa okresu, v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19. 12. 2020 – 31. 12. 2020 (obdobie obmedzení počas sviatkov).

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá) ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadeniach majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 31. 12. 2020. V prípade, ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15. 12. 2020, je možné podanie 2. žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16.12.2020 – 31. 12. 2020.

Následne je možné uvedenú žiadosť o dotáciu na nájomné podať aj za mesiac január 2021, v ktorom bola väčšina maloobchodných prevádzok povinne uzatvorená celý mesiac. Zároveň je na stránke MHSR deklarované, že postupne budú zverejňovať ďalšie obdobia oprávneného podávania žiadostí o dotáciu na nájomné.

Dotácia na nájomné sa poskytuje v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 8. 2020 a

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a zároveň v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, VRÁTANE súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov; alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.8.2020.  Splátky budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená, alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 %, t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, so začiatkom najneskôr počnúc aprílom 2021.

V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSRhttps://najmy.mhsr.sk/

Medzi najvýznamnejšie zmeny v daňovej oblasti v roku 2021 v súvislosti s pandémiou COVID 19 patria predovšetkým:

 • Bola posunutá lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zároveň aj lehota na zaplatenie dane do 31.03.2021 (pôvodná lehota do 31. 1. 2021).
 • Novela Zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z., podľa ktorej môže vláda upustiť od vyrubenia pokút a sankcií a úrokov z omeškania. Uvedená úprava sa dá uplatniť na všetky druhy daní, či už ich spravuje Finančná správa, mesto alebo obec.
 • Zároveň dňa 10. 2. 2021 vláda schválila prvé nariadenie, a to o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam. To upravuje, že od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.
 • Výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19. V súlade s ustanovením § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sú počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19, vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti (§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka).
 • Zavedenie nulovej sadzby DPH na respirátory kategórie FFP2 a FFP3. Uvedené sa bude uplatňovať do 30. apríla 2021.

Prehľad odkladu platenia odvodov za rok 2020 a 2021 v dôsledku pandémie COVID 19:

 • Odvody za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a január 2021 na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 30. júna 2021.
 • Pôvodná splatnosť odvodov za marec, máj, jún a júl 2020 do 31. decembra 2020 bola nariadením vlády zo 14. decembra 2020  posunutá na 30. jún 2021.
 • Odklad splatnosti odvodov za uvedené mesiace na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.
 • Pozor, všetci zamestnávatelia musia zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov v riadnom termíne. Odklad splatnosti sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávatelia za seba (35,2% z vymeriavacích základov zamestnancov).
 • Zamestnávateľ je povinný Sociálnej poisťovni oznámiť, že si uplatňuje odklad splatnosti odvodov, zaslaním príslušného formulára.

Formuláre uverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke: https://www.socpoist.sk/korona-kriza-tmx/68639s

 • Na poskytnutie priamej finančnej pomoci alebo poskytnutie záruky za úver boli špeciálne vyčlenené Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. a Slovak Investment holding cez sieť komerčných bánk.
 • EXIMBANKA SR pozastavila prijímanie nových žiadostí o poskytnutie Úveru na podporu udržania prevádzky – COVID úver z dôvodu naplnenia finančnej kapacity určenej pre túto formu podpory.
 • SZRB zverejnila informáciu, že počnúc 24. 6. 2020 pozastavila poskytovanie úverov cez „Prevádzkový úver podnikateľ 2020“, nakoľko minula vyčlenené finančné zdroje.
 • Okrem uvedených dvoch už pozastavených nástrojov môžu MSP využiť aj tzv. SIH Antikorona záruky 1, ktoré poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Po splnení podmienok môžu byť bezúročné.
 • SIH Antikorona záruka bola nastavená predovšetkým pre MSP. Slovak Investment Holding však spustil pre veľký záujem v lete v roku 2020 aj nástroj „SIH antikorona záruka 2“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov za účelom pomôcť podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. V rámci SIH Antikorona záruka 2b môžu čerpať výhody už aj veľké podniky. Schéma štátnej pomoci bola pre tento účel upravená.
 • Nástroj SIH Antikorona záruka 1 a SIH Antikorona záruka 2 je poskytovaný prostredníctvom Slovak Investment Holding a Exim banky cez sieť komerčných bánk. Úroková sadzba sa pohybuje medzi 1,9 – 3,9 %. V rámci poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19.
 • V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt – Úver SIH –na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), ktorý zastrešuje Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme: záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku za podmienky udržania zamestnanosti.
 • Slovak Investment Holding (SIH) zverejnil Výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého SIH poskytuje konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam.
 • Konvertibilné úvery sú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.
 • Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Sumár úverových COVID 19 nástrojov pre MSP:

Mám ohrozenú likviditu, môžem si odložiť splátky z úveru? Čo to bude pre mňa ako MSP znamenať?

 • Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo odloženie splatnosti úveru splatného  jednorazovo. O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa  len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný  veriteľ, podanú žiadosť je možné predĺžiť).
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo  podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
 • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a rovnako sa nepovažuje za omeškanie.   
 • Odklad splátok v jednotlivých bankách môžu subjekty využiť a požiadať banku do 31. 3. 2021.
 • Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Z toho dôvodu počas druhej vlny pandémie môžu uvedenú možnosť využiť len subjekty, ktoré počas prvej vlny pandémie o odklad splátok nežiadali.

Viac informácií je dostupných v časti Tretia Hlava – Zákona Lex Korona: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425

V súvislosti s opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

 • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
 • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
 • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

V prípade, ak bol zamestnancovi počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nie je potrebné podať. Na konci mesiaca je vždy potrebné podať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

V prípade, ak zamestnanec počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadal, je potrebné podať aj žiadosť o ošetrovné, ktorá je uverejnená na stránke SP.

Formuláre k pandemickej OČR sú dostupné na webovej stránke sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-kto-ma-narok-na-pandemicke-osetrovne-od-11-januara-2021/48411s69256c

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:

 • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom už od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy).

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
 • Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. 
 • Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa stanoveného % v kolektívnej zmluve), najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.
 • PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú  izoláciu v domácom prostredí.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

 

Mimoriadna situácia skončila 30. 9. 2020, avšak núdzový stav stále trvá. Z toho dôvodu aj uvedené ustanovenia Zákonníka práce zostávajú v platnosti.

 • home office – prácu z domácnosti by mal zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody;
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku:
  zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu; naďalej platí 60 % ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4

Schválená novela Zákonníka práce a Zákona o SP priniesla mnohé zásadné zmeny:

 • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane, zdravotných aj sociálnych odvodov od 1. 1.2021.
 • Zavedenie finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov.
 • Úprava domáckej práce a telepráce je reakciou na nové situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pre ich výkon je potrebná písomná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa, pričom zamestnanec bude vykonávať prácu z dohodnutého miesta (bydlisko, alebo iné miesto) iného ako priestory zamestnávateľa. Novela dáva možnosť dohodnúť sa na preplácaní zvýšených nákladov zamestnanca (internet atď.).

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967


Vybrané opatrenia pre pomoc podnikateľom

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice pre povinný audit na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 5. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 6. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 7. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 8. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 9. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 10. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 11. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 12. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 13. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 14. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 15. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky.
 16. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 17. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.

Veľké podniky

Za január 2021 sa žiada ešte o príspevky podľa nastavených pravidiel zo systému Prvej pomoci PLUS, platnej od októbra 2020. Zmenila sa iba podmienka, že zamestnávatelia môžu žiadať príspevky aj na zamestnancov v pracovnom pomere, ktorí nastúpili aj po 2. 9. 2020, najneskôr však 1. 2. 2021 a zároveň sa predefinovali metódy skúmania tržieb pre rok 2021. Nižšie vám opíšeme novo zavedené príspevky Prvej pomoci PLUS PLUS, ktorá bude účinná už pri Žiadostiach o príspevky za mesiac február 2021.

Žiadosti/výkazy za január 2021 ešte z Prvej pomoci PLUS podľa starých pravidiel, platných od októbra 2020, zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, predkladá vo forme elektronického podania cez portál slovensko.sk najneskôr do 31. 3. 2021.

Tabuľka príspevkov

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Najdôležitejšie zmeny v oblasti príspevkov na zamestnancov od februára 2021

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza od februára 2021 k niekoľkým zmenám. Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do 30. júna 2021. Nárok na príspevok na zamestnanca bude aj pri pracovnom pomere, ktorý začal v čase medzi 2. 9. 2020 až 1. 2. 2021.

Príspevok podľa nových pravidiel bude možné prvýkrát čerpať za mesiac február 2021.

Príspevky podľa všetkých doterajších opatrení (1 až 4B) sa zvyšujú:

 • Pri opatreniach č. 1 a č. 3A sa príspevok zvyšuje na 100 % ceny práce vypočítanej z náhrady mzdy, ktorá bola vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa (predtým 80%).
 • Súčasne sa aj pri opatrení č. 3B (kde príspevok v prvom rade závisí od poklesu tržieb) zvyšuje maximálna možná suma príspevku na 100 % ceny práce zamestnanca (predtým max. 80 % ceny práce zamestnanca).

A) Aký príspevok môžem čerpať, ak patrím medzi subjekty, ktoré museli úplne uzatvoriť svoje prevádzky resp. nemohli prideľovať prácu svojím zamestnancom?

Opatrenie č. 1

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrení ÚVZ SR. Príspevok na jedného zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, je vo výške 100% ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Najvyššia možná suma príspevku na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac je 1 100 eur. Cena práce je daná ako suma náhrady mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %.

Príklad

Zamestnanec pracujúci v prevádzke, ktorá musela byť počas februára 2021 v obmedzenom režime (napr. reštaurácia, hotel, maloobchodná predajňa atď.) na základe rozhodnutia vlády a ÚVZ, bol v mesiaci február 2021 celkom 15 pracovných dní (čo je 120 hodín) na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.

Jeho priemerný hodinový zárobok zistený po 4. štvrťroku 2020 je 6 eur/hodina.Za jednu hodinu na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa dostáva v súlade s § 250b ods. 6 Zákonníka práce náhradu mzdy vo výške 80% zo 6 eur = 4,80 eur a za 120 hodín na prekážkach sumu 120 x 4,80 = 576,00 eur.

Cena práce vypočítaná z vyplatenej náhrady mzdy je:

576,00 eur x 1,352 = 778,75 eur

(cena práce = vyplatená náhrada mzdy zvýšená o 35,2% odvody zamestnávateľa)

Príspevok na zamestnanca podľa opatrenia č. 1 je 778,75 eur.
 

Opatrenie č. 3A

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí nemuseli v čase mimoriadnej situácie uzatvoriť svoje prevádzky, ale mali zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, pretože im nemohli prideľovať prácu.

Príspevok na jedného zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere, je vo výške 100 % ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi v príslušnom mesiaci za prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Najvyššia možná suma príspevku na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac je 1100 eur. Cena práce je daná ako suma náhrady mzdy zvýšená o odvody zamestnávateľa vo výške 35,2 %.

V podstate ide o totožné opatrenie ako opatrenie č. 1. Rozdiel medzi opatreniami č. 1 a č. 3A je len v tom, že formálne o príspevok podľa opatrenia č. 1 žiada zamestnávateľ, ktorý musel zatvoriť alebo obmedziť prevádzku (na zamestnancov zaradených v zatvorenej/obmedzenej prevádzke) a podľa opatrenia č. 3A žiada o príspevok zamestnávateľ na zamestnancov, ktorí pracujú v prevádzke, ktorá podľa nariadení vlády, resp. ÚVZ mohla zostať otvorená, resp. nemala obmedzený režim.

Výška príspevku a ďalšie podmienky sú pri opatrení č. 3A rovnaké ako pri opatrení č. 1.

B) Zamestnávateľ zaznamenal výrazný pokles tržieb. Na aký druh príspevku má nárok?

Opatrenie č. 3B

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí majú v príslušnom mesiaci pokles tržieb najmenej o 20%. Príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere, okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN, OČR alebo neplatené voľno) alebo dovolenku.

Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške 100% ceny práce vypočítanej z hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca:

 • 330 eur pri poklese tržieb o 20 % a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 30 % a viac
 • 510 eur pri poklese tržieb o 40 % a viac
 • 600 eur pri poklese tržieb o 50 % a viac
 • 690 eur pri poklese tržieb o 60 % a viac
 • 780 eur pri poklese tržieb o 70 % a viac
 • 870 eur pri poklese tržieb o 80 % a viac.

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019  (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 - predchádzajúce je 01/2019).  
 2. Porovnáva sa priemer tržieb v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019. 
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí  vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1. 2. 2020 
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali  zárobkovú  činnosť  len  časť  roka  2019  alebo  len  časť  roka  2020,  najneskôr k 2. 9. 2020. 
 5. Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 2. 9. 2020.

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť. 

Príklad

Zamestnávateľ má jedinú prevádzku, v ktorej má dvoch zamestnancov, z toho jeden pracuje na polovičný úväzok.

Uplatní si príspevky podľa opatrenia č. 3B. Pokles tržieb za február 2021 (v porovnaní s februárom 2019) je 42 %. Znamená to, že výška príspevku na jedného zamestnanca je 510 eur a súčasne najviac vo výške 100 % ceny práce vypočítanej z hrubého príjmu zamestnanca. Na dovolenkách alebo osobných prekážkach zamestnanci neboli.

Prvý zamestnanec dostal za mesiac február 2021 hrubú mzdu 600 eur. Cena práce je 600 x 1,352 = 811,20 eur. Výška príspevku môže byť najviac 100 % ceny práce, teda najviac 811,20 eur.

Príspevok na prvého zamestnanca bude pri poklese tržieb o 42 % vo výške 510 eur (je to menej ako 100% ceny jeho práce).

Druhý zamestnanec dostal za mesiac február 2021 hrubú mzdu 300 eur. Cena práce je 300 x 1,352 = 405,60 eur. Výška príspevku môže byť najviac 100% ceny práce, teda najviac 405,60 eur.

Príspevok na zamestnanca bude pri poklese tržieb o 42 % vo výške 405,60 eur (teda 100 % ceny jeho práce).


Všeobecné informácie k príspevkom Prvá pomoc PLUS PLUS:

Zamestnávateľ môže v jednotlivých mesiacoch striedať opatrenia č. 1, č. 3A alebo č. 3B tak, ako mu to najlepšie vyhovuje. Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si v rámci toho istého mesiaca na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 1 (na povinne uzatvorené prevádzky), na ďalšiu časť prevádzok si uplatní opatrenie č. 3A a na poslednú časť prevádzok môže čerpať príspevky z opatrenia č. 3B.

V prípade uplatnenia viacerých opatrení v tom istom mesiaci sa pokles tržieb pri opatrení č. 3B posudzuje za celého zamestnávateľa.

Ktoré opatrenie je výhodnejšie – č. 3A alebo č. 3B?

Opatrenie č. 3A je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • pomerne veľký počet zamestnancov je na prekážkach v práci,
 • zamestnávateľ má malý, resp. žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20% žiadny paušálny príspevok nedostane, pri poklese tržieb 20% až 29,9% je paušálny príspevok len 330 eur na zamestnanca).

Opatrenie č. 3B je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • zamestnávateľ má väčší pokles tržieb (40 % a viac), ale má pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci,
 • nedostatok práce pre zamestnancov sa rieši skrátenými úväzkami, resp. zamestnanci sú max. dva týždne v mesiaci na „OČR".

Zamestnávateľ podpísaním dohody vyhlasuje, že  dva kalendárne mesiace nasledujúce po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný,  neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov  uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce alebo jeden kalendárny mesiac nasledujúci po kalendárnom mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný a v ktorom je vyhlásený núdzový stav, neukončí pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami  výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zároveň stále platí, že zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe.

Bližšie informácie budú dostupné na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

POZOR: Pripravuje sa systém zavedenia trvalého „Kurzarbeit“

Pandémia COVID-19 a s ňou súvisiaci hospodársky pokles priniesli veľa nových tém v súvislosti s personálom. Krajiny prijímajú početné opatrenia na udržanie zamestnanosti, napr. intenzívne diskutovaný koncept Kurzarbeit, ktorý je podporovaný aj na úrovni EÚ, pretože viaceré krajiny s ním už majú pozitívne skúsenosti. Plánovaná účinnosť úpravy je od 1. 1. 2022.

Podmienky poskytovania dávky v zjednodušenom prehľade:

 • Obmedzenie prevádzkovej činnosti
 • Vyčerpanie vlastných možností zamestnávateľa (vyčerpaná dovolenka a nadčasy)
 • Udržanie pracovných miest
 • Uhradené poistné
 • Schválená žiadosť

Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Príjemca pomoci môže byť mikropodnik, malý podnik a stredný podnik (MSP) ako aj veľký podnik. Medzi MSP patria aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tiež ním môžu byť právnické aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu.

PRÍJEMCAMI POMOCI MÔŽU BYŤ:

 1. Podniky, ktoré boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzky, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach.
 2. Podniky, ktoré vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40 % a viac.

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021. Prvá etapa žiadostí je od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020.

Výška poskytnutej pomoci

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny rok a dva predchádzajúce roky. Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomoci pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi. Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40 %. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

 • Cestovné kancelárie 6 %,
 • Cestovné agentúry 3,6 %
 • Ostatné činnosti 10 %.

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál slovensko.sk

Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci je dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Podnikatelia v oblasti kultúrneho priemyslu môžu využiť dotácie na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Žiadosti je možné podávať do 31. 3. 2021. Žiadosti je možné podávať v listinnej forme na adresu ministerstva (poštou/podanie na podateľni) alebo elektronicky podaním všeobecnou agendou cez portál Slovensko.sk.

Oprávnený žiadateľ: právnická osoba – podnikateľ, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Sťažené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť vykonávaná.

Žiadateľ môže byť podnik:

 • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31. 12. 2019 bol podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo Schéma de minimis
 • Stredný podnik, ktorý nebol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca;
 • Stredný podnik, ktorý bol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma de minimis.

Dotáciu na nepokryté fixné náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť PO spadá pod oprávnený SK NACE kód, stanovený vo výzve:

Oprávnený SK NACE kód

Žiadateľ, ktorý nevykonával svoju činnosť v roku 2019, nie je oprávneným žiadateľom.

Výška dotácie je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov, v závislosti od intenzity pomoci.

Intenzita pomoci:

 • 90 % pre mikro a malý podnik;
 • 70 % pre stredný podnik.

Oprávnené náklady

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho podnikateľskej činnosti počas sťaženého obdobia a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi v danom oprávnenom období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení, alebo z iných prostriedkov, ako napr. poistenie a pod.

Za výnosy a náklady sa považujú tie, ktoré boli zaúčtované výlučne počas sťaženého obdobia v roku 2020.

Maximálna výška dotácie

800 000,- eur (Schéma podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca)
200 000,- eur (Schéma de minimis).

Detailnú špecifikáciu SK NACE kódov oprávnených žiadateľov je možné nájsť na webovej stránke MHSR: https://www.economy.gov.sk/koronavirus/dotacia-kultura

MHSR rozšírilo obdobie, za ktoré môžu subjekty žiadať o dotáciu na nájomné. Za mesiace november, december 2020 ale aj január 2021 môžu žiadosti podávať najneskôr do 31. 3. 2021. Obdobie sťaženého užívania MHSR zverejnilo na svojej webovej stránke.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania, si podávajú dve samostatné žiadosti, a to za obdobie 24. 10. 2020 – 8. 11. 2020 (14. 11. 2020) podľa okresu, v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19. 12. 2020 – 31.12.2020 (obdobie obmedzení počas sviatkov).

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá) ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadeniach majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 31. 12. 2020. V prípade ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15. 12. 2020, je možné podanie 2.žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16. 12. 2020 - 31. 12. 2020.

Následne je možné uvedenú žiadosť o dotáciu na nájomné podať aj za mesiac január 2021, v ktorom bola väčšina maloobchodných prevádzok povinne uzatvorená celý mesiac. Zároveň je na stránke MHSR deklarované, že postupne budú zverejňovať ďalšie obdobia oprávneného podávania žiadostí o dotáciu na nájomné.

Dotácia na nájomné sa poskytuje v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 8. 2020 a

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a zároveň v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, VRÁTANE súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov; alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného. Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.8.2020.  Splátky budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená, alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 %, t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, najneskôr však počnúc aprílom 2021.

V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSR: https://najmy.mhsr.sk/

Medzi najvýznamnejšie zmeny v daňovej oblasti v roku 2021 v súvislosti s pandémiou COVID 19 patria predovšetkým:

 • Bola posunutá lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zároveň aj lehota na zaplatenie dane do 31. 3. 2021 (pôvodná lehota do 31. 1. 2021).
 • Novela Zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z., podľa ktorej môže vláda upustiť od vyrubenia pokút a sankcií a úrokov z omeškania. Uvedená úprava sa dá uplatniť na všetky druhy daní, či už ich spravuje Finančná správa, mesto alebo obec.
 • Zároveň dňa 10. 2. 2021 vláda schvália prvé nariadenie, a to o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam. To upravuje, že od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.
 • Výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19. V súlade s ustanovením § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sú počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19, vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti (§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka).
 • Zavedenie nulovej sadzby DPH na respirátory kategórie FFP2 a FFP3. Uvedené sa bude uplatňovať do 30. apríla 2021.
 • Dňa 13.05.2020 bola schválená novela zákona Lex Corona, podľa ktorej boli možnosti poskytnutia finančnej pomoci podnikom rozšírené. Podstatou schválenej novely je možnosť poskytnúť finančnú pomoc vo forme poskytnutia záruky za úver zo strany štátu a odpustenie poplatku za záruku, ak podnik udrží zamestnanosť.
 • Pre získanie úverových zdrojov bude potrebné splniť zo strany subjektov viacero podmienok, a to nemať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení viac ako 90 dní po splatnosti, nebyť podnik v konkurze a reštrukturalizácií a splniť iné podmienky stanovené bankou.
 • Úvery podľa novely poskytuje Slovak Investment Holding a Exim banka prostredníctvom komerčných bánk. Sadzba sa pohybuje pre veľké podniky na úrovni 1,9 %. V novo poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19. V rámci dočasného rámca pomoci nie je možné čerpať úverové zdroje na investičné úvery.
 • SIH rieši úvery do výšky 2 mil. €. Exportno-importná banka môže veľkým podnikom poskytnúť finančnú pomoc na úrovni 2 mil. € – 20 mil. €.
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruka – Slovak Investment holding spustil aj úver cez SIH Antikorona záruka 2, do ktorého sú zapojené viaceré komerčné banky.
 • Záruky na úvery sú pri veľkých úveroch poskytované štátom až na úrovni 80 % hodnoty úveru.
 • Pri dočasnom rámci pomoci nie je možná úroková bonifikácia, ale pri udržaní zamestnanosti je možné odpustenie poplatku za záruku poskytnutú komerčnou bankou.
 • V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt – Úver SIH – na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci poskytovanej National Development Fund II., a.s. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2A) a National Development Fund I., s.r.o. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), ktorý zastrešuje Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme: záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku za podmienky udržania zamestnanosti.

Sumár úverových COVID 19 nástrojov:

Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Prehľad odkladu platenia odvodov za rok 2020 a 2021 v dôsledku pandémie COVID 19:

 • Odvody za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a január 2021 na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 30. júna 2021.
 • Pôvodná splatnosť odvodov za marec, máj, jún a júl 2020 do 31. decembra 2020 bola nariadením vlády z 14. decembra 2020  posunutá na 30. jún 2021.
 • Odklad splatnosti odvodov za uvedené mesiace na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.
 • Pozor, všetci zamestnávatelia musia zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov v riadnom termíne. Odklad splatnosti sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávatelia za seba (35,2 % z vymeriavacích základov zamestnancov).
 • Zamestnávateľ je povinný Sociálnej poisťovni oznámiť, že si uplatňuje odklad splatnosti odvodov, zaslaním príslušného formulára.
 • Formuláre uverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke https://www.socpoist.sk/korona-kriza-tmx/68639s

V súvislosti s opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

 • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
 • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
 • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

V prípade, ak bol zamestnancovi počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nie je potrebné podať. Na konci mesiaca je vždy potrebné podať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

V prípade, ak zamestnanec počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadal, je potrebné podať aj žiadosť o ošetrovné, ktorá je uverejnená na stránke SP.

Formuláre k pandemickej OČR sú dostupné na webovej stránke sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-kto-ma-narok-na-pandemicke-osetrovne-od-11-januara-2021/48411s69256c

 • V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:
 • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom už od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy).

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
 • Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. 
 • Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80% jeho priemerného zárobku (resp. podľa stanoveného % v kolektívnej zmluve), najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.
 • PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú  izoláciu v domácom prostredí.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

Mimoriadna situácia skončila 30. 9. 2020, avšak núdzový stav stále trvá. Z toho dôvodu aj uvedené ustanovenia Zákonníka práce zostávajú v platnosti.

 • home office – prácu z domácnosti by mal zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody;
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku:
 • zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu
 • zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia  mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu; naďalej platí 60 %, ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4

Schválená novela Zákonníka práce a Zákona o SP priniesla mnohé zásadné zmeny:

 • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane, zdravotných aj sociálnych odvodov od 1. 1. 2021.
 • Zavedenie finančných príspevkov na stravovanie zamestnancov.
 • Úprava domáckej práce a telepráce je reakciou na nové situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Pre ich výkon je potrebná písomná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa, pričom zamestnanec bude vykonávať prácu z dohodnutého miesta (bydlisko, alebo iné miesto) iného ako priestory zamestnávateľa. Novela dáva možnosť dohodnúť sa na preplácaní zvýšených nákladov zamestnanca (internet atď).

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybrané opatrenia na pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 5. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 6. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 7. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. V opatrení sa stanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 8. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 9. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 10. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 11. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 12. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 13. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 14. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 15. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 16. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 17. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 18. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.

Samostatno zárobkovo činné osoby

Za január 2021 sa žiada ešte o príspevky podľa nastavených pravidiel zo systému Prvej pomoci PLUS, platnej od októbra 2020. Zmenila sa iba podmienka, že príspevky môžu žiadať aj SZČO, ktoré začali podnikať najneskôr 1. 2. 2021 (predtým bolo najneskôr 2. 9.2021) a zároveň sa predefinoval nový výpočet pre pokles tržieb pre rok 2021. Nižšie vám opíšeme novo zavedené príspevky Prvej pomoci PLUS PLUS, ktorá bude účinná už pri Žiadostiach o príspevky za mesiac február 2021.

Tabuľka príspevkov

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Najdôležitejšie zmeny v oblasti príspevkov na zamestnancov od februára 2021:

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza od februára 2021 k niekoľkým zmenám. Ministerstvo práce predlžuje možnosť čerpania príspevkov až do 30. júna 2021. Príspevok podľa nových pravidiel bude možné prvýkrát čerpať za mesiac február 2021.

Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré začali činnosť po 2.9.2020, najneskôr od 1. 2. 2021. Príspevky podľa opatrení č. 2, č. 4A a č. 4B môžu čerpať aj osoby, ktoré majú súčasne pracovný pomer, od výšky príspevku sa im odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

A) Som povinne dôchodkovo, nemocensky poistená SZČO

Opatrenie 2 je určené pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby najmenej o 20 %.

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré:

 • boli nemocensky a dôchodkovo poistené (povinne alebo dobrovoľne) v Sociálnej poisťovni v období do 30. 6. 2020 (do 31. 1. 2021) a naďalej sú poistené v Sociálnej poisťovni aj po 1. 7. 2020 (po 1. 2. 2021),
 • neboli nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni v období do 30. 6. 2020 a od 1. 7. 2020 (od 1. 2. 2021) sú nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni,
 • majú tzv. odvodové prázdniny.

V projekte  „Prvá pomoc ++" (príspevky od februára 2021) platí, že tzv. odvodové prázdniny má SZČO, ktorá začala podnikať v roku 2020. Týka sa to nielen takých SZČO, ktoré prvýkrát začali podnikať v roku 2020, ale aj takých, ktoré už podnikali v minulosti, podnikanie ukončili, a v roku 2020 začali znova s tým, že podľa zákona o sociálnom poistení im pri novom začiatku podnikania nebolo možné posúdiť, či sú alebo nie sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni.

Od 1. 2. 2021 môžu čerpať príspevky podľa Opatrenia č. 2 za mesiac február 2021 a nasledujúce mesiace aj také dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistené SZČO, ktoré sú na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni prihlásené minimálne polovicu kalendárneho mesiaca, za ktorý chcú čerpať príspevok a dobrovoľné poistenie im naďalej trvá. A to bez ohľadu na to, či boli predtým povinne alebo dobrovoľne poistené, alebo či sa na ne vzťahovali odvodové prázdniny.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Vzor žiadosti a prílohy Výkaz k príspevku sú uvedené na nižšie uvedenej webovej stránke. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky. Na podávanie sú určené emailové adresy Úradov práce podľa príslušnosti SZČO.

Príspevok podľa opatrenia č. 2 môže čerpať aj SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný, vdovecký a pod.)
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac)
 • študuje.

POZOR: Upozorňujeme, že ak ste si vybrali opatrenie 2 a musíte si pre nárok na príspevok vykalkulovať % poklesu svojich tržieb a už ste mali vyplatený príspevok z predchádzajúceho mesiaca, tento sa do tržieb pre účely zistenia nároku na príspevok zarátavať nebude.

Okrem toho, že príspevok sa nebude započítavať do Vášho následného obratu pre účely získania ďalších príspevkov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že parlament v decembri 2020 schválil Novelu Zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza oslobodenie uvedených príspevkov od dane z príjmov aj pre fyzické osoby. Okrem daňových sa teda SZČO vyhnú v roku 2021 aj odvodovým povinnostiam z týchto príspevkov a ich príspevky tým budú de facto navýšené o 19 %, prípadne 25 % daň a následné zdravotné a sociálne odvody, ktoré by boli povinné fyzické osoby zaplatiť.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránky: https://www.pomahameludom.sk/

B) Nie som povinne nemocensky poistená SZČO, aké mám možnosti získania príspevku?

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, naďalej podnikajú (napr. ak majú živnosť, nezrušili ju ani nepozastavili) a nemajú z podnikania žiaden príjem.

Uvedený príspevok bol tiež navýšený počnúc mesiacom február 2021 na paušálnu sumu 360,- € (to znamená navýšenie o 45,-) .

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2021.

Príspevok podľa opatrenia č. 4A v pôvodnom projekte „Prvá pomoc" nemohla čerpať SZČO, ktorá mala súčasne príjem zo závislej činnosti (napr. pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce...). Počnúc októbrom 2020 môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 4A aj takáto SZČO, výška príspevku sa jej však zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má zo závislej činnosti.

SZČO, ktorá nie je povinne ani dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v Sociálnej poisťovni, možno odporúčať, aby sa najneskôr od 15. dňa v mesiaci prihlásila v Sociálnej poisťovni na dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, ak je to možné (možné to nie je napríklad vtedy, ak je povinne poistená v SP ako zamestnanec). Získa tak nárok na vyššie príspevky podľa opatrenia č. 2 (viď vyššie).

Opatrenie 4B je nastavené pre SZČO, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti s právnou formou s.r.o. a zároveň sú v tejto spoločnosti konateľmi a nie sú zamestnancami.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Subjekty v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Príjemca pomoci môže byť mikropodnik, malý podnik a stredný podnik (MSP) ako aj veľký podnik. Medzi MSP patria aj samostatne zárobkovo činné osoby. Tiež ním môžu byť právnické aj fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, so sídlom a/alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

Príjemcom pomoci sú podniky, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť v odvetví cestovného ruchu.

PRÍJEMCAMI POMOCI MÔŽU BYŤ:

 1. Podniky, ktoré boli priamo dotknuté opatreniami, ktoré prijali príslušné orgány v súvislosti s pandémiou COVID-19 a prostredníctvom ktorých bola uložená povinnosť prerušiť alebo zatvoriť svoje prevádzky, alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojich prevádzkach.
 2. Podniky, ktoré vykázali pokles čistého obratu v dôsledku vládnych opatrení o 40 % a viac.

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021. Prvá etapa žiadostí je od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020.

Výška poskytnutej pomoci

Maximálna výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur počas obdobia pokrývajúceho aktuálny rok a dva predchádzajúce roky. Uvedená čiastka predstavuje maximálny objem pomoci pre žiadateľa, ktorý poskytli všetci poskytovatelia pomoci de minimis na území Slovenskej republiky v uvedenom období jedinému žiadateľovi. Výška poklesu čistého obratu musí byť viac ako 40 %. Žiadosť o pomoc podľa tejto schémy môže podnik uplatňovať aj za konkrétne jednotlivé mesiace samostatne.

Výška poskytnutého finančného príspevku je 1,44 – 10 % z čistého obratu v oprávnenom období, pričom je rozdelený nasledovne:

 • Cestovné kancelárie 6 %,
 • Cestovné agentúry 3,6%,
 • Ostatné činnosti 10 %

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál slovensko.skFormulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci je dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Podnikatelia v oblasti kultúrneho priemyslu môžu využiť dotácie na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Žiadosti je možné podávať do 31. 3. 2021. Žiadosti je možné podávať v listinnej forme na adresu ministerstva (poštou/podanie na podateľni) alebo elektronicky podaním všeobecnou agendou cez portál Slovensko.sk.

Oprávnený žiadateľ: podnikateľ, ktorý zaznamenal pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Sťažené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť vykonávaná.

Žiadateľ môže byť podnik:

 • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca alebo Schéma de minimis
 • Stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma štátnej pomoci podľa oddielu 3.1 Dočasného rámca;
 • Stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Schéma de minimis.

Dotáciu na nepokryté fixné náklady je možné získať, ak podnikateľská činnosť subjektu spadá pod oprávnený SK NACE kód, stanovený vo výzve:

Oprávnený SK NACE kód

Žiadateľ, ktorý nevykonával svoju činnosť v roku 2019, nie je oprávneným žiadateľom.

Výška dotácie je určená percentuálnym podielom nepokrytých fixných nákladov, v závislosti od intenzity pomoci.

Intenzita pomoci

 • 90 % pre mikro a malý podnik;
 • 70 % pre stredný podnik.

Oprávnené náklady

Náklady, ktoré žiadateľovi vznikli pri výkone jeho podnikateľskej činnosti počas sťaženého obdobia a ktoré nebolo možné pokryť inými výnosmi v danom oprávnenom období. Medzi finančné prostriedky na pokrytie vzniknutých nákladov sa zarátavajú pomoci de minimis zo strany štátu, pomoci podľa Dočasného rámca v platnom znení alebo z iných prostriedkov, ako napr. poistenie a pod.

Za výnosy a náklady sa považujú tie, ktoré boli zaúčtované výlučne počas sťaženého obdobia v roku 2020.

Maximálna výška dotácie:

800 000,- eur (Schéma podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca)
200 000,- eur (Schéma de minimis).

Detailnú špecifikáciu SK NACE kódov oprávnených žiadateľov je možné nájsť na webovej stránke MHSR: https://www.economy.gov.sk/koronavirus/dotacia-kultura

MHSR rozšírilo obdobie, za ktoré môžu subjekty žiadať o dotáciu na nájomné. Za mesiace november, december 2020 ale aj január 2021 môžu žiadosti podávať najneskôr do 31. 3. 2021. Obdobie sťaženého užívania MHSR zverejnilo na svojej webovej stránke.

Maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania, si podávajú dve samostatné žiadosti, a to za obdobie 24. 10. 2020 – 8. 11. 2020 (14. 11. 2020) podľa okresu, v ktorom sa prevádzka nachádza a druhú žiadosť za obdobie od 19. 12. 2020 – 31. 12. 2020 (obdobie obmedzení počas sviatkov).

Špecifické prevádzky (gastro prevádzky, fitnes centrá, kiná a divadlá) ako aj školské zariadenia a prevádzky v školských zariadeniach majú možnosť podania žiadosti za obdobie až do 31. 12. 2020. V prípade, ak už došlo k podaniu žiadosti za obdobie do 15. 12. 2020, je možné podanie 2. žiadosti za obdobie sťaženého užívania od 16. 12. 2020 – 31. 12. 2020.

Následne je možné uvedenú žiadosť o dotáciu na nájomné podať aj za mesiac január 2021, v ktorom bola väčšina maloobchodných prevádzok povinne uzatvorená celý mesiac. Zároveň je na stránke MHSR deklarované, že postupne budú zverejňovať ďalšie obdobia oprávneného podávania žiadostí o dotáciu na nájomné.

Dotácia na nájomné sa poskytuje v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 8. 2020 a

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu, podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a zároveň v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom, VRÁTANE súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov; alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 8. 2020.  Splátky budú splatné vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená, alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 %, t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, najneskôr však počnúc aprílom 2021.

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSR: https://najmy.mhsr.sk/

Medzi najvýznamnejšie zmeny v daňovej oblasti v roku 2021 v súvislosti s pandémiou COVID 19 patria predovšetkým:

 • Bola posunutá lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zároveň aj lehota na zaplatenie dane do 31. 3. 2021 (pôvodná lehota do 31. 1. 2021).
 • Novela Zákona o správe daní č. 563/2009 Z. z., podľa ktorej môže vláda upustiť od vyrubenia pokút a sankcií a úrokov z omeškania. Uvedená úprava sa dá uplatniť na všetky druhy daní, či už ich spravuje Finančná správa, mesto alebo obec.
 • Zároveň dňa 10. 2. 2021 vláda schválila prvé nariadenie, a to o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam. To upravuje, že od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote sa upustí, ak daňový subjekt túto povinnosť splní najneskôr do 15. marca 2021.
 • Výdavky (náklady) súvisiace so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19. V súlade s ustanovením § 24ab ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. sú počas obdobia pandémie daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP aj výdavky (náklady) na testovanie na ochorenie COVID-19, vrátane výdavkov (nákladov) súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie zamestnávateľom na zamestnanca, vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom v spoločnej domácnosti (§ 115 až § 117 Občianskeho zákonníka).
 • Príspevky prvej pomoci, dávky vo forme pandemickej OČR a PN sa započítavajú pre účely možného uplatnenia daňového bonusu do minimálnej dosiahnutej hranice príjmov. SZČO vypĺňa dosiahnutú výšku do osobitných záznamov daňového priznania.
 • Zavedenie nulovej sadzby DPH na respirátory kategórie FFP2 a FFP3. Uvedené sa bude uplatňovať do 30. apríla 2021.

Prehľad odkladu platenia odvodov za rok 2020 a 2021 v dôsledku pandémie COVID-19:

 • Odvody za mesiace marec, máj, jún, júl, december 2020 a január 2021 na sociálne poistenie za zamestnávateľa a za SZČO sú splatné do 30. júna 2021.
 • Pôvodná splatnosť odvodov za marec, máj, jún a júl 2020 do 31. decembra 2020 bola nariadením vlády z 14. decembra 2020 posunutá na 30. jún 2021.
 • Odklad splatnosti odvodov za uvedené mesiace na sociálne poistenie sa týka len zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu (právnická osoba), respektíve pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzická osoba) za príslušný mesiac o 40 % a viac.
 • Pozor, všetci zamestnávatelia musia zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov v riadnom termíne. Odklad splatnosti sa týka len tej časti odvodov, ktoré platia zamestnávatelia za seba (35,2% z vymeriavacích základov zamestnancov).
 • Zamestnávateľ je povinný Sociálnej poisťovni oznámiť, že si uplatňuje odklad splatnosti odvodov, zaslaním príslušného formulára.
 • Formuláre uverejnila Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke https://www.socpoist.sk/korona-kriza-tmx/68639s.
 • SZČO môžu využiť aj možnosť úveru cez tzv. SIH Antikorona záruky.
 • Prevádzkové alebo investičné úvery v rámci tejto pomoci sú poskytované cez komerčné banky.
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruku - Slovak Investment holding už spustil aj nástroj Antikorona záruky 2, do ktorej sa už zapojili viaceré komerčné banky.
 • Komerčné banky poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Zámerom je pomôcť vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.
 • SZČO môžu využiť aj tzv. nový dočasný rámec poskytovania pomoci v rámci SIH úverov prostredníctvom komerčných bánk. Úroková sadzba pre mikro subjekty sa pohybuje na úrovni okolo 3,9 %, pričom tieto úvery sú poskytované vo forme prevádzkových úverov a nie investičných.
 • Zároveň je možný súbeh typov poskytovania pomoci v rámci odkladu splátok, SIH Antikorona záruka a dočasného rámca poskytovania pomoci SIH (prostredníctvom komerčných bánk).
 • Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany SLSP.
 • Bližšie informácie je možné nájsť: https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-zaruka
 • Týka sa úverov na bývanie vrátane tých pred účinnosťou  zákona č. 90/2016 Z.z. a zmlúv o spotrebiteľských úveroch. 
  O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný veriteľ, podanú žiadosť, možné predĺžiť).
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ musí dlžníka informovať do 2 mesiacov od povolenia  odkladu o dôsledkoch odkladu splátok (vysporiadanie úroku,  spôsobe pokračovania v splácaní a ďalších skutočnostiach).   
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru,  úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.   
 • Odklad splátok podľa tohto opatrenia nebude považovaný za  omeškanie v platbe (nebude evidovaný v registri).
 • Odklad splátok v jednotlivých bankách môžu subjekty využiť a požiadať banku do 31. 3. 2021.
 • Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Z toho dôvodu počas druhej vlny pandémie môžu uvedenú možnosť využiť len subjekty, ktoré počas prvej vlny pandémie o odklad splátok nežiadali.

Viac informácií je dostupných v časti Tretia Hlava – Zákona Lex Korona:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO má možnosť využiť opatrenie pandemickej  OČR aj v roku 2021 po splnení určitých podmienok.

Podmienky pandemickej OČR:

V súvislosti s opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

 • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
 • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
 • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

V prípade, ak bol rodičovi počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nie je potrebné podať. Na konci mesiaca je vždy potrebné podať čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

V prípade, ak rodič počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadal, je potrebné podať aj žiadosť o ošetrovné, ktorá je uverejnená na stránke SP.

Formuláre k pandemickej OČR sú dostupné na webovej stránke sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/aktuality-kto-ma-narok-na-pandemicke-osetrovne-od-11-januara-2021/48411s69256c

 • V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, vypláca už od prvého dňa.
 • V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, vypláca už od prvého dňa.
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy).

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybrané opatrenia na pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 3. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 4. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO vypočíta a oznámi daňovníkovi v budúcnosti daňový úrad.
 5. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 6. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 7. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 8. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.
 9. Zjednoduší sa legislatíva upravujúca živnostenské podnikanie.
 10. Zavedie sa možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.