Vyznajte sa
v opatreniach vládyDesatoro opatrení vlády
na boj s COVID 19

Rady, čo robiť v aktuálnej situácii

Malé a stredné podniky

Tabuľka príspevkov

Zdroj: Ministerstvo financií

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Najdôležitejšie zmeny pre zamestnávateľov od októbra 2020:

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza k niekoľkým zmenám.

Podľa nového projektu "Prvá pomoc plus" bude možné čerpať príspevky do mesiaca marec 2021 (vrátane).

Príspevky podľa všetkých doterajších opatrení (1 až 4B) sa zvyšujú:

 • pri opatrení č. 1 a č. 3A sa príspevky zvyšujú zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa, na 80 % ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • najvyššia možná suma na jedného zamestnanca a jeden mesiac sa pri opatrení č. 3A zvyšuje z 880 eur na 1 100 eur
 • pri opatrení č. 2, č. 3B, č. 4A a č. 4B sú sumy príspevkov o 50 % vyššie oproti pôvodným sumám
 • pri opatrení č. 3B bola maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80% celkovej hrubej mzdy zamestnanca, po novom je maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80 % celkovej ceny práce zamestnanca.

Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1. 2. 2020, najneskôr do 2. 9. 2020.

Nárok na príspevok je aj pri zamestnancoch, u ktorých začal pracovný pomer po 1. 3. 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Zmierňuje sa podmienka udržania pracovného miesta. Zamestnancovi, na ktorého si zamestnávateľ uplatní príspevok, nesmie dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. A to v čase, kedy na neho poberá príspevok a ďalší jeden mesiac nasledujúci po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca. V pôvodnom projekte to boli dva mesiace nasledujúce po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca.

A) Aký príspevok môžem čerpať, ak patrím medzi subjekty, ktoré museli úplne uzatvoriť svoje prevádzky počas druhej vlny pandémie?

Opatrenie 1 je určené zamestnávateľom, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Výška poskytovaného príspevku v rámci tohto Opatrenia sa zmenila z 80 % z hrubej mzdy na 80 % z ceny práce zamestnanca (hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa), najviac však 1 100,- €.  Uvedený maximálny strop zostal rovnaký, avšak sa zmenil základ pre výpočet. Subjekty počítajú výšku možného príspevku ako 80 % už nielen zo mzdových nákladov ale aj z nákladov na odvody zamestnávateľa.

Uvedieme si príklad ako uvedené bude vplývať na výšku príspevkov pre subjekty:

Spoločnosť XY s.r.o. musela svoju prevádzku úplne uzatvoriť, zároveň má zamestnanca, ktorého hrubá mzda je 1 000,- €, z toho musí zamestnávateľ uhradiť odvody vo výške 352,- €. Zamestnávateľ si vypočíta výšku príspevku ako 80 % zo sumy 1 000 + 352 =1 352,- €, t. j. 1 352 * 0,8 = 1 081,60 €, a keďže je ešte pod maximálnou hodnotou príspevku na jedného zamestnanca, zamestnávateľ dostane uvedený príspevok v plnej výške.

V prípade, ak by sa nezmenila pôvodná logika výpočtu, zamestnávateľ by podľa pôvodných pravidiel dostal iba 80 % z hrubej mzdy, t. j. 1 000 * 0,8 = 800,- €. Jeho príspevok bude tak zvýšený o 281,60 € na tohto zamestnanca.

Príspevok podľa nových pravidiel bude možné prvýkrát čerpať od 9. 11. 2020 za mesiac október 2020 s lehotou do 31. 12. 2020.

B) Som prevádzka, ktorá síce nemusela povinne zatvoriť, ale patrím medzi subjekty, ktoré nemajú dostatok práce pre svojich zamestnancov. Ako môžem zachrániť svoju prevádzku a zabrániť prepúšťaniu zamestnancov?

Zamestnávatelia môžu využiť čerpanie finančných prostriedkov podľa Opatrenia 3A alebo 3B. V čom je rozdiel a čo sa viac oplatí?

Príspevok podľa opatrenia 3A môžu využívať predovšetkým zamestnávatelia, ktorí nemohli vzhľadom na situáciu svojim zamestnancom prideľovať prácu a tí museli zostať doma na prekážkach v práci podľa § 142 Zákonníka práce.

Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1. 2. 2020, najneskôr do 2. 9. 2020. Nárok na príspevok je aj pri zamestnancoch, u ktorých začal pracovný pomer po 1. 3. 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Podmienkou je aj, že zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého bol príspevok poskytnutý, a to po dobu jedného mesiaca nasledujúceho po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca.

Čo sa zmenilo v uvedenom Opatrení 3A s nástupom druhej vlny pandémie?

Pri Opatrení 3A sa tiež zmenila logika výpočtu a zmenila sa základňa, z ktorej sa uvedený príspevok bude počítať. Namiesto 80 % hrubej mzdy zamestnanca použijú aj pri tomto príspevku zamestnávatelia pre výpočet celkovú cenu práce (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa), rovnako ako bolo uvedené pri Opatrení 1. Taktiež sa navýšil strop príspevku z 880 € na jedného zamestnanca na 1 100,- €, rovnako ako v Opatrení 1.

Oproti pôvodným podmienkam z prvej vlny sa zmenilo aj obdobie, od kedy musí byť zamestnanec prijatý do pracovného pomeru, aby naňho mohol zamestnávateľ čerpať uvedený príspevok. Namiesto do 1. 3. 2020 mohol zamestnávateľ prijať zamestnanca najneskôr do 2. 9. 2020.

Uveďme si krátky príklad pri žiadaní o príspevok a porovnajme si výšku možného príspevku podľa pôvodných podmienok a podľa nových zavedených pravidiel:

Spoločnosť XY s.r.o. nemusela prevádzku úplne zatvoriť, napriek tomu nemá dopyt po svojich produktoch a službách, a nemá žiadnu prácu, ktorú by mohla prideľovať svojim zamestnancom. Z toho dôvodu ich musí nechať doma na 80 % priemernej mzdy resp. 60 % priemernej mzdy pri existencii kolektívnej zmluvy. Jeden z týchto zamestnancov dostáva hrubú mzdu vo výške 1 000,- €, z toho musí zamestnávateľ uhradiť odvody vo výške 352,- €. Zamestnávateľ si vypočíta výšku príspevku ako 80 % zo sumy 1 000 + 352 =1 352,- €, t. j. 1 352 * 0,8 = 1081,60 €, a keďže je ešte pod maximálnou hodnotou príspevku na jedného zamestnanca, zamestnávateľ dostane uvedený príspevok v plnej výške.

V prípade, ak by sa nezmenila pôvodná logika výpočtu, by zamestnávateľ podľa pôvodných pravidiel dostal iba 80 % z hrubej mzdy,
t. j. 1 000 * 0,8 = 800,- €. Jeho príspevok bude tak zvýšený o 281,60 € na tohto zamestnanca.

C) Na aký príspevok mám nárok, ak zamestnanci naďalej pracujú, ale napriek tomu som zaznamenal výrazný pokles svojich tržieb?

V tomto prípade je ideálne využiť Opatrenie 3B, ktoré je nastavené pre subjekty, u ktorých je možné identifikovať pokles tržieb minimálne 20 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Výška príspevku je odstupňovaná podľa výšky poklesu tržieb takto:

Ako môžeme vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke, príspevky podľa nových pravidiel vzrástli každý o polovicu. Príspevok z prvej vlny bol prepočítaný koeficientom 1,5. Z uvedeného vyplýva napr., že pri poklese tržieb o viac ako 40 % už môžem získať príspevok 450 € namiesto 300 €. Pri poklese obratu môžem získať príspevok až do sumy 810 € na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac.

Tieto príspevky sú dané paušálnou sumou v závislosti od poklesu obratu. Uvedené je tiež ohraničené hornou hranicou vo výške 80 % z ceny práce.

Zamestnávatelia už môžu zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak majú záujem prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musia podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu práce ukončenie pôvodnej dohody. Možné je aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky. Táto zmena bola deklarovaná Ministerstvom práce od 1. 7. 2020. Uvedenú možnosť prestupu medzi opatreniami 3A a 3B je možné využiť na príspevky počnúc mesiacom jún 2020.

Pri Opatrení 3B bude platiť rovnaká podmienka – zamestnanec musí mať uzatvorený pracovný pomer so zamestnávateľom najneskôr k 2. 9. 2020.

Zároveň stále platí, že zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe.

Okrem toho, že príspevok sa nebude započítavať do Vášho následného obratu pre účely získania ďalších príspevkov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v parlamente je práve Novela Zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza oslobodenie uvedených príspevkov od dane z príjmov aj pre právnické osoby. Z toho dôvodu uvedené príspevky zamestnávatelia nebudú zahŕňať do svojich daňových priznaní v marci 2021, ako by to museli urobiť s klasickou formou dotácie.

Striedanie, respektíve súbeh opatrení

Opatrenie č. 3A je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • pomerne veľký počet zamestnancov je na prekážkach v práci
 • zamestnávateľ má malý, resp. žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20% žiadny paušálny príspevok nedostane, pri poklese tržieb 20% až 39,9% je paušálny príspevok len 270 eur na zamestnanca).

Opatrenie č. 3B je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • zamestnávateľ má väčší pokles tržieb (40 % a viac), ale má pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci
 • nedostatok práce pre zamestnancov sa rieši skrátenými úväzkami, resp. zamestnanci sú max. dva týždne v mesiaci na "OČR"-kách
 • napriek poklesu tržieb využívajú svojich zamestnancov na práce, ktoré sa "zhodnotia" v dlhšom časovom horizonte

Zároveň si dovoľujeme zamestnávateľov upozorniť, že pokiaľ sa zistí neoprávnenosť poskytnutia príspevku na zamestnanca (napr. ak bol zamestnanec vo výpovednej lehote a pod.), je zamestnávateľ povinný vrátiť príspevky na pracovné miesta na účet príslušného úradu práce. Subjekt má povinnosť zaslať príslušnú sumu finančných prostriedkov na účet, z ktorého mu boli príspevky poskytnuté a do poznámky je povinný pridať svoje IČO a obchodné meno zamestnávateľa. Zároveň je subjekt povinný poskytnúť vysvetlenie príslušnému úradu práce, z ktorého mu bola doručená Dohoda o poskytnutí príspevku. Vysvetlenie môže prebehnúť aj emailovou komunikáciou.

V prípade, že zamestnávatelia pokračujú v poberaní príspevku z rovnakého opatrenia, miestne príslušným úradom práce už predkladajú iba Výkaz. Opätovné zasielanie žiadostí už nie je potrebné. Uvedené je potrebné iba pri zmene opatrenia.

Ešte stále je možné čerpať príspevky podľa starých pravidiel za mesiac september (v prípade Opatrení 1, 3A, 3B) v lehote do 30.11.2020. Od 9. 11. 2020 bude na webovej stránke zverejnený výkaz pre získanie navýšených príspevkov počnúc mesiacom október 2020.

POZOR: Pre získanie nových príspevkov sa budú podpisovať Dodatky s úradom práce. Uvedené dodatky začnú úrady práce rozosielať
od 2. 11. 2020.

Bližšie informácie budú dostupné na webovej stránke:

https://www.pomahameludom.sk/

POZOR: Pripravuje sa systém zavedenia trvalého „Kurzarbeit“

Okrem uvedených zmien Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo práce zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu o príprave koncepcie zavedenia skrátenej pracovnej doby a formy trvalého „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektami. Cieľom uvedeného je zavedenie nového poistného pre udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti slovenských firiem v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie. Výber poistného sa navrhuje realizovať prostredníctvom klasického systému sociálneho poistenia cez Sociálnu poisťovňu, ale do samostatného poistného fondu, z ktorého nebude možné presúvať financie na iný druh sociálnych dávok a tiež nebude možná žiadna priebežná výplata dávok. Systém by mal fungovať na zapojení zamestnanca aj zamestnávateľa. Uvedený zvýšený náklad by mal byť sčasti pokrytý aj znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti. Následná potrebná dávka z tohto fondu by mala byť 60 % z celkovej ceny práce a bude v prípade potreby vyplatená priamo zamestnancovi. Zamestnávateľ by mal povinnosť doplatiť ďalších 20 %, aby mal zamestnanec k dispozícii 80 %. Ako základná podmienka využívania tejto formy trvalého „Kurzarbeit“ by bola nemožnosť zamestnávateľa prideliť prácu svojim zamestnancom.

POZOR: V rámci témy príspevkov na pracovné miesta si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť zverejňovania oznámenia z dielne Ústredia práce na pracoviskách zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ čerpal príspevok na pracovné miesta z fondu prvej pomoci. Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke pomahameludom.sk a tiež na webe Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Zverejnený plagát, ktorý informuje o skutočnosti, že príspevky sú financované z Európskeho sociálneho fondu, je potrebné vytlačiť vo forme A3 a zverejniť ho na viditeľnom mieste na všetkých pracoviskách zamestnancov, na ktorých ste využívali príspevok na pracovné miesta, bez ohľadu na Opatrenie, ktoré ste využívali.

Ilustrácia plagátu

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke:

Som jednoosobová s.r.o., môžem žiadať o príspevok?

Jednoosobové s.r.o. môžu využívať čerpanie príspevkov z Opatrenia 4B

Medzi základné podmienky možnosti využitia patrí:

 • s.r.o. prerušila vykonávanie, resp. prevádzkovanie svojej činnosti (nemá žiaden príjem)
 • s.r.o. nemá žiadnych zamestnancov
 • ani samotný spoločník nie je zamestnancom v tejto s.r.o.
 • zisk s.r.o. po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9600 eur
 • súčasne jej kumulatívny obrat za rok 2019 bol minimálne 2 400 eur
 • v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019
 • spoločník nesmie byť spoločníkom v inej s.r.o.

Príspevok podľa opatrenia č. 4B v pôvodnom projekte "Prvá pomoc" nemohol čerpať spoločník jednoosobovej s.r.o., ktorý mal súčasne príjem zo závislej činnosti (napr. pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce...). V novom projekte "Prvá pomoc plus" môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 4B aj takýto spoločník, výška príspevku sa mu však zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má zo závislej činnosti.

Upozorňujeme, že súbežné vyplácanie príspevkov v rámci Opatrenia 4A a 4B nie je možné.

Príspevok bude následne vyplácaný ako paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti  vo výške 210 eur za mesiac september 2020.

Pozor uvedený príspevok bol tiež navýšený počnúc mesiacom október 2020 na paušálnu sumu 315,- € ( to znamená navýšenie o 105,- €). Pre zvýšené príspevky od mesiaca október 2020 bude potrebné podať novú žiadosť a podpísať Dodatok s úradom práce.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke:

https://www.pomahameludom.sk/

Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok, v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Výška príspevku je vypočítaná ako 4 % – 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 %.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania:

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021.

Ilustratívny príklad:

Podnik zaznamenal v dotknutom období v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 60 %. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 1 000 000 €, pričom v roku 2020 to bolo iba 400 000 €. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40 %.

Výpočet podpory bude nasledovný: 1 000 000 € x 6% = 60 000 €.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci by mal byť k dispozícii v decembri 2020 a bude dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné na:

https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci

Ministerstvo kultúry zverejnilo na svojej webovej stránke formulár pre subjekty kultúry. Tento formulár bol určený pre subjekty kultúry, aby sa dopredu hlásili o potrebu pomoci vo forme finančného príspevku. Ministerstvo kultúry na základe dopredu zozbieraných dát, vyčísli potrebnú finančnú pomoc pre sektor kultúry.

Súhrnné dáta budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie Covid-19.

Formulár pre sektor kultúry je zverejnený na webovej stránke Ministerstva kultúry SR:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html

Do doby vyčíslenia finančných dotácií a uverejnenia žiadosti na webovej stránke Ministerstva kultúry môžu aj subjekty kultúry využívať finančné dotácie z navýšenej prvej pomoci v podobe príspevkov z Ministerstva práce podľa vybraného opatrenia.

Zavedenie finančnej dotácie pre sektor kultúry je odhadované na mesiac december 2020.

Podnikatelia budú mať možnosť žiadať o pomoc s nájmom až do konca mája 2021. Termín sa posúva o toľko mesiacov, o koľko Európska komisia (EK) posúva platnosť schémy dočasného rámca, cez ktorú sú tieto dotácie realizované.

Okrem predĺženia možnosti podať žiadosť sa do podmienok budú dopĺňať aj obdobia obmedzenia činností prevádzok z druhej vlny pandémie. Do dnešného dňa žiadosť obsahuje len obdobie prvej vlny pandémie z obdobia mesiacov marec – jún 2020. Ak  prenajímateľ požiadal o príspevok za zľavu pre nájomcu v prvej vlne pandémie, bude môcť požiadať opätovne aj v druhej vlne pandémie.

Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID-19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100-percentné krytie výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená na pomoc nájomcom, je nasmerovaná na nájomcov, ktorí boli zasiahnutí pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok, alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.

V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv. moratórium).

Dňa 9. 6. 2020 parlament schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.

Podstatou novely zákona je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

 • nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
 • užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, t. j. 15. 10. 2020.

V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

POZOR: Uvádzame aktuálne novinky v systéme žiadosti o dotáciu na nájomné:

 • Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti aj za nájomcov, ktorí boli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach, a to ako pre mikro a malé podniky nájomcov, tak aj pre stredné a veľké podniky nájomcov.
 • V zmysle aktualizácie podmienok pre podávanie žiadosti bolo umožnené k 24. 8. 2020 podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa ako aj za stranu nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSR:

https://najmy.mhsr.sk/

Vláda stanovila skončenie mimoriadnej situácie na 30. 9. 2020. Z uvedeného vyplýva, že všetky subjekty mali povinnosť podať svoje daňové priznanie za rok 2019 najneskôr do 2. 11. 2020 (31. 10. 2020 pripadá na sobotu) a v rovnakom termíne aj vyrovnať všetky svoje daňové povinnosti.

Daňové priznanie je podané, ročné zúčtovanie spracované, nezabudnite však na ďalšie daňové povinnosti do konca roka 2020:

 • Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30. 11. 2020.
 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane do 30. 11. 2020.
 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 16. 11. 2020.
 • Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.

Preddavky na daň z príjmov

Na preddavky na daň z príjmov splatné od 30. 11. 2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné poslednýkrát uplatniť na preddavky splatné v septembri 2020. 

Znova začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň. Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala. Tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

Viac informácii nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR a tiež Finančnej správy SR

 • Všetky subjekty, ktoré si uplatnili možnosť odkladu za mesiac marec, máj, jún, júl, sú povinné uvedené poistenie zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020.
 • Za mesiac apríl 2020 bolo schválené odpustenie sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade, že mali aspoň jednu prevádzku, a tá bola zatvorená v apríli 2020 minimálne 15 dní. Z toho dôvodu za mesiac apríl nie je povinnosť doplatiť sociálne odvody, ak daňový subjekt splnil podmienky pre odpustenie.
 • Opätovné naštartovanie platenia sociálnych odvodov v štandardnom režime bolo spustené od mesiaca august 2019.
 • Zdravotné poistenie bolo možné odložiť len za mesiac marec a bolo ho povinné doplatiť do 31. 7. 2020.
 • Bližšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede:
  https://www.socpoist.sk/najcastejsie-otazky-vtp/68431s
 • Na poskytnutie priamej finančnej pomoci alebo poskytnutie záruky za úver boli špeciálne vyčlenené Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. a Slovak Investment holding cez sieť komerčných bánk.
 • EXIMBANKA SR pozastavila prijímanie nových žiadostí o poskytnutie Úveru na podporu udržania prevádzky – COVID úver z dôvodu naplnenia finančnej kapacity určenej pre túto formu podpory.
 • SZRB zverejnila informáciu, že počnúc 24. 6. 2020 pozastavila poskytovanie úverov cez „Prevádzkový úver podnikateľ 2020“, nakoľko minula vyčlenené finančné zdroje.
 • Okrem uvedených dvoch už pozastavených nástrojov môžu MSP využiť aj tzv. SIH Antikorona záruky 1, ktoré poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Po splnení podmienok môžu byť bezúročné.
 • SIH Antikorona záruka bola nastavená predovšetkým pre MSP. Slovak Investment Holding však spustil pre veľký záujem v lete v roku 2020 aj nástroj „SIH antikorona záruka 2“, ktorého cieľom je poskytovanie zvýhodnených preklenovacích úverov za účelom pomôcť podnikom vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta. V rámci SIH Antikorona záruka 2b môžu čerpať výhody už aj veľké podniky. Schéma štátnej pomoci bola pre tento účel upravená.
 • Nástroj SIH Antikorona záruka 1 a SIH Antikorona záruka 2 je poskytovaný prostredníctvom Slovak Investment Holding a Exim banky cez sieť komerčných bánk. Úroková sadzba sa pohybuje medzi 1,9 – 3,9 %. V rámci poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19.
 • V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt – Úver SIH –na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), ktorý zastrešuje Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme: záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku za podmienky udržania zamestnanosti.
 • Slovak Investment Holding (SIH) zverejnil Výzvu pre malé a stredné podniky na zapojenie sa do programu konvertibilných úverov SIH antikorona kapitál, v rámci ktorého SIH poskytuje konvertibilné úvery inovatívnym spoločnostiam.
 • Konvertibilné úvery sú poskytované so splatnosťou 18 až 36 mesiacov do maximálnej výšky 645 tis. EUR (pri 36 mesačnej splatnosti) a 714 tis. EUR (pri 18 mesačnej splatnosti). Minimálna výška poskytovaných úverov predstavuje 200 tis. EUR.
 • Investície budú prístupné vo forme konvertibilného úveru so splatnosťou 18 až 36 mesiacov, pričom maximálna výška istiny a akumulovaných úrokov pri splatnosti nesmie presiahnuť 800 tisíc eur. SIH bude poskytovať úvery od minimálnej hodnoty 200 tisíc eur za predpokladu potrebnej výšky tržieb alebo osobných nákladov záujemcov. Úvery budú poskytované do 31. 12. 2020
 • Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Sumár úverových COVID 19 nástrojov pre MSP:

Mám ohrozenú likviditu, môžem si odložiť splátky z úveru? Čo to bude pre mňa ako MSP znamenať?

 • Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo odloženie splatnosti úveru splatného  jednorazovo. O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa  len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný  veriteľ, podanú žiadosť je možné predĺžiť).
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo  podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
 • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a rovnako sa nepovažuje za omeškanie.   
 • Odklad splátok v jednotlivých bankách môžu subjekty využiť aj naďalej, uvedené opatrenie je podmienené zákonnou právnou úpravou Lex Korona. Keďže uvedený zákon hovorí o odklade 6, maximálne 9 mesiacov, subjekty môžu požiadať o odklad splátok len na uvedené obdobie.
 • Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Z toho dôvodu počas druhej vlny pandémie môžu uvedenú možnosť využiť len subjekty, ktoré počas prvej vlny pandémie o odklad splátok nežiadali.
 • Viac informácií je dostupných v časti Tretia Hlava – Zákona Lex Korona:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425

Podmienky pandemickej OČR:

 • Novela Zákona o sociálnom poistení stanovila zmenu podmienok v prípade poberania dávky z nemocenského poistenia – pandemického ošetrovného, ktorá nadobudla platnosť 23. 9. 2020 dňom vyhlásenia.
 • Od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa – školáka z obavy o jeho zdravie.
 • Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli – auguste boli letné prázdniny).

Po 23. septembri 2020 má poistenec nárok na pandemické ošetrovné v šiestich možných prípadoch:

1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak splnil podmienky zákona, to znamená:

osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či zariadenie bolo uzavreté.

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Treba zdôrazniť, že § 293ev zákona platí aj po 23. 9. 2020.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec až august 2020.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb – dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.
 • Výška pandemického ošetrovného sa nezmenila a činí 55% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
 • Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.
 • Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

Návod ako požiadať o pandemické ošetrovné podľa novely Zákona o sociálnom poistení je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicke-osetrovne/68337s#1

Žiadosť je možné podať elektronicky na portáli SP:

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr

 

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:

 • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom už od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy).

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
 • Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. 
 • Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa stanoveného % v kolektívnej zmluve), najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.
 • PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú  izoláciu v domácom prostredí.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

 

Mimoriadna situácia skončila 30. 9. 2020, avšak núdzový stav bol obnovený od 1. 10. 2020 a stále trvá. Z toho dôvodu aj uvedené ustanovenia Zákonníka práce zostávajú v platnosti.

 • home office – prácu z domácnosti môže zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody;
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku:
  zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu; naďalej platí 60 % ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4

Pripravovaná novela ZP a Zákona o sociálnom poistení zamestnávateľom prinesie:

 • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane, zdravotných aj sociálnych odvodov od 1. 1. 2021.
 • Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a výšky príplatkov ku mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre "dohodárov".
 • Tieto príplatky už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy, ale budú dané pevnými sumami. Tieto sumy mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu, budú stanovené pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy, ktorá sa navrhuje na rok 2021 (t. j. 623 eur).

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 20 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice pre povinný audit na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. 
 5. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 6. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 7. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 8. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. V opatrení sa stanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 10. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 11. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 12. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 13. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 14. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 15. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 16. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 17. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky.
 18. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 19. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 20. Ruší sa povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu miesta, priezviska zamestnanca. Dotkne sa to hlavne zamestnankýň – žien po svadbe, keď zvyknú meniť svoje priezvisko.

Veľké podniky

Tabuľka príspevkov

Zdroj: Ministerstvo financií

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Najdôležitejšie zmeny pre zamestnávateľov od októbra 2020:

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza k niekoľkým zmenám.

Podľa nového projektu "Prvá pomoc plus" bude možné čerpať príspevky do mesiaca marec 2021 (vrátane).

Príspevky podľa všetkých doterajších opatrení (1 až 4B) sa zvyšujú:

 • pri opatrení č. 1 a č. 3A sa príspevky zvyšujú zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa, na 80 % ceny práce vypočítanej zo sumy náhrady mzdy, vyplatenej zamestnancovi za prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • najvyššia možná suma na jedného zamestnanca a jeden mesiac sa pri opatrení č. 3A zvyšuje z 880 eur na 1 100 eur
 • pri opatrení č. 2, č. 3B, č. 4A a č. 4B sú sumy príspevkov o 50 % vyššie oproti pôvodným sumám
 • pri opatrení č. 3B bola maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80% celkovej hrubej mzdy zamestnanca, po novom je maximálna možná suma príspevku ohraničená sumou danou ako 80 % celkovej ceny práce zamestnanca.

Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1. 2. 2020, najneskôr do 2. 9. 2020.

Nárok na príspevok je aj pri zamestnancoch, u ktorých začal pracovný pomer po 1. 3. 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Zmierňuje sa podmienka udržania pracovného miesta. Zamestnancovi, na ktorého si zamestnávateľ uplatní príspevok, nesmie dať zamestnávateľ výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. A to v čase, kedy na neho poberá príspevok a ďalší jeden mesiac nasledujúci po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca. V pôvodnom projekte to boli dva mesiace nasledujúce po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca.

A) Aký príspevok môžem čerpať, ak patrím medzi subjekty, ktoré museli úplne uzatvoriť svoje prevádzky počas druhej vlny pandémie?

Opatrenie 1 je určené zamestnávateľom, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Výška poskytovaného príspevku v rámci tohto Opatrenia sa zmenila z 80 % z hrubej mzdy na 80 % z ceny práce zamestnanca (hrubá mzda plus odvody zamestnávateľa), najviac však 1 100,- €.  Uvedený maximálny strop zostal rovnaký, avšak sa zmenil základ pre výpočet. Subjekty počítajú výšku možného príspevku ako 80 % už nielen zo mzdových nákladov ale aj z nákladov na odvody zamestnávateľa.

Uvedieme si príklad ako uvedené bude vplývať na výšku príspevkov pre subjekty:

Spoločnosť XY s.r.o. musela svoju prevádzku úplne uzatvoriť, zároveň má zamestnanca, ktorého hrubá mzda je 1 000,- €, z toho musí zamestnávateľ uhradiť odvody vo výške 352,- €. Zamestnávateľ si vypočíta výšku príspevku ako 80 % zo sumy 1 000 + 352 = 1 352,- €, t. j. 1 352 * 0,8 = 1 081,60 €, a keďže je ešte pod maximálnou hodnotou príspevku na jedného zamestnanca, zamestnávateľ dostane uvedený príspevok v plnej výške.

V prípade, ak by sa nezmenila pôvodná logika výpočtu, zamestnávateľ by podľa pôvodných pravidiel dostal iba 80 % z hrubej mzdy, t. j. 1 000 * 0,8 = 800,- €. Jeho príspevok bude tak zvýšený o 281,60 € na tohto zamestnanca.

Príspevok podľa nových pravidiel bude možné prvýkrát čerpať od 9. 11. 2020 za mesiac október 2020 s lehotou do 31. 12. 2020.

B) Som prevádzka, ktorá síce nemusela povinne zatvoriť, ale patrím medzi subjekty, ktoré nemajú dostatok práce pre svojich zamestnancov. Ako môžem zachrániť svoju prevádzku a zabrániť prepúšťaniu zamestnancov?

Zamestnávatelia môžu využiť čerpanie finančných prostriedkov podľa Opatrenia 3A alebo 3B. V čom je rozdiel a čo sa viac oplatí?

Príspevok podľa opatrenia 3A môžu využívať predovšetkým zamestnávatelia, ktorí nemohli vzhľadom na situáciu svojim zamestnancom prideľovať prácu a tí museli zostať doma na prekážkach v práci podľa § 142 Zákonníka práce.

Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1. 2. 2020, najneskôr do 2. 9. 2020. Nárok na príspevok je aj pri zamestnancoch, u ktorých začal pracovný pomer po 1. 3. 2020, najneskôr k 2. 9. 2020.

Podmienkou je aj, že zamestnávateľ nemôže ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého bol príspevok poskytnutý, a to po dobu jedného mesiaca nasledujúceho po poslednom mesiaci, za ktorý si uplatní nárok na príspevok na zamestnanca.

Čo sa zmenilo v uvedenom Opatrení 3A s nástupom druhej vlny pandémie?

Pri Opatrení 3A sa tiež zmenila logika výpočtu a zmenila sa základňa, z ktorej sa uvedený príspevok bude počítať. Namiesto 80 % hrubej mzdy zamestnanca použijú aj pri tomto príspevku zamestnávatelia pre výpočet celkovú cenu práce (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa), rovnako ako bolo uvedené pri Opatrení 1. Taktiež sa navýšil strop príspevku z 880 € na jedného zamestnanca na 1 100,- €, rovnako ako v Opatrení 1.

Oproti pôvodným podmienkam z prvej vlny sa zmenilo aj obdobie, od kedy musí byť zamestnanec prijatý do pracovného pomeru, aby naňho mohol zamestnávateľ čerpať uvedený príspevok. Namiesto do 1. 3. 2020 mohol zamestnávateľ prijať zamestnanca najneskôr do 2. 9. 2020.

Uveďme si krátky príklad pri žiadaní o príspevok a porovnajme si výšku možného príspevku podľa pôvodných podmienok a podľa nových zavedených pravidiel:

Spoločnosť XY s.r.o. nemusela prevádzku úplne zatvoriť, napriek tomu nemá dopyt po svojich produktoch a službách, a nemá žiadnu prácu, ktorú by mohla prideľovať svojim zamestnancom. Z toho dôvodu ich musí nechať doma na 80 % priemernej mzdy resp. 60 % priemernej mzdy pri existencii kolektívnej zmluvy. Jeden z týchto zamestnancov dostáva hrubú mzdu vo výške 1 000,- €, z toho musí zamestnávateľ uhradiť odvody vo výške 352,- €. Zamestnávateľ si vypočíta výšku príspevku ako 80 % zo sumy 1 000 + 352 =1 352,- €, t. j. 1 352 * 0,8 = 1081,60 €, a keďže je ešte pod maximálnou hodnotou príspevku na jedného zamestnanca, zamestnávateľ dostane uvedený príspevok v plnej výške.

V prípade, ak by sa nezmenila pôvodná logika výpočtu, by zamestnávateľ podľa pôvodných pravidiel dostal iba 80 % z hrubej mzdy,
t. j. 1 000 * 0,8 = 800,- €. Jeho príspevok bude tak zvýšený o 281,60 € na tohto zamestnanca.

C) Na aký príspevok mám nárok, ak zamestnanci naďalej pracujú, ale napriek tomu som zaznamenal výrazný pokles svojich tržieb?

V tomto prípade je ideálne využiť Opatrenie 3B, ktoré je nastavené pre subjekty, u ktorých je možné identifikovať pokles tržieb minimálne 20 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Výška príspevku je odstupňovaná podľa výšky poklesu tržieb takto:

Ako môžeme vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke, príspevky podľa nových pravidiel vzrástli každý o polovicu. Príspevok z prvej vlny bol prepočítaný koeficientom 1,5. Z uvedeného vyplýva napr., že pri poklese tržieb o viac ako 40 % už môžem získať príspevok 450 € namiesto 300 €. Pri poklese obratu môžem získať príspevok až do sumy 810 € na jedného zamestnanca za jeden kalendárny mesiac.

Tieto príspevky sú dané paušálnou sumou v závislosti od poklesu obratu. Uvedené je tiež ohraničené hornou hranicou vo výške 80 % z ceny práce.

Zamestnávatelia už môžu zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak majú záujem prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musia podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu práce ukončenie pôvodnej dohody. Možné je aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky. Táto zmena bola deklarovaná Ministerstvom práce od 1. 7. 2020. Uvedenú možnosť prestupu medzi opatreniami 3A a 3B je možné využiť na príspevky počnúc mesiacom jún 2020.

Pri Opatrení 3B bude platiť rovnaká podmienka – zamestnanec musí mať uzatvorený pracovný pomer so zamestnávateľom najneskôr k 2. 9. 2020.

Zároveň stále platí, že zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe.

Okrem toho, že príspevok sa nebude započítavať do Vášho následného obratu pre účely získania ďalších príspevkov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v parlamente je práve Novela Zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza oslobodenie uvedených príspevkov od dane z príjmov aj pre právnické osoby. Z toho dôvodu uvedené príspevky zamestnávatelia nebudú zahŕňať do svojich daňových priznaní v marci 2021, ako by to museli urobiť s klasickou formou dotácie.

Striedanie, respektíve súbeh opatrení

Zamestnávateľ môže v jednotlivých mesiacoch striedať opatrenia č. 1, č. 3A alebo č. 3B tak, ako mu to najlepšie vyhovuje.

Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si v rámci toho istého mesiaca na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 1 (na povinne uzatvorené prevádzky), na ďalšiu časť prevádzok si uplatní opatrenie č. 3A a na poslednú časť prevádzok môže čerpať príspevky z opatrenia č. 3B. 

V prípade uplatnenia viacerých opatrení v tom istom mesiaci sa pokles tržieb pri opatrení č. 3B posudzuje za celého zamestnávateľa.

Ktoré opatrenie je výhodnejšie – č. 3A alebo 3B?

Opatrenie č. 3A je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • pomerne veľký počet zamestnancov je na prekážkach v práci
 • zamestnávateľ má malý, resp. žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20% žiadny paušálny príspevok nedostane, pri poklese tržieb 20% až 39,9% je paušálny príspevok len 270 eur na zamestnanca).

Opatrenie č. 3B je výhodnejšie pre zamestnávateľov, resp. pre prevádzky, kde platí:

 • zamestnávateľ má väčší pokles tržieb (40% a viac), ale má pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci,
 • nedostatok práce pre zamestnancov sa rieši skrátenými úväzkami, resp. zamestnanci sú max. dva týždne v mesiaci na "OČR"-kách,
 • napriek poklesu tržieb využívajú svojich zamestnancov na práce, ktoré sa "zhodnotia" v dlhšom časovom horizonte.

Zároveň si dovoľujeme zamestnávateľov upozorniť, že pokiaľ sa zistí neoprávnenosť poskytnutia príspevku na zamestnanca (napr. ak bol zamestnanec vo výpovednej lehote a pod.), je zamestnávateľ povinný vrátiť príspevky na pracovné miesta na účet príslušného úradu práce. Subjekt má povinnosť zaslať príslušnú sumu finančných prostriedkov na účet, z ktorého mu boli príspevky poskytnuté a do poznámky je povinný pridať svoje IČO a obchodné meno zamestnávateľa. Zároveň je subjekt povinný poskytnúť vysvetlenie príslušnému úradu práce, z ktorého mu bola doručená Dohoda o poskytnutí príspevku. Vysvetlenie môže prebehnúť aj emailovou komunikáciou.

V prípade, že zamestnávatelia pokračujú v poberaní príspevku z rovnakého opatrenia, miestne príslušným úradom práce už predkladajú iba Výkaz. Opätovné zasielanie žiadostí už nie je potrebné. Uvedené je potrebné iba pri zmene opatrenia.

Ešte stále je možné čerpať príspevky podľa starých pravidiel za mesiac september (v prípade Opatrení 1, 3A, 3B) v lehote do 30. 11. 2020. Od 9. 11. 2020 bude na webovej stránke zverejnený výkaz pre získanie navýšených príspevkov počnúc mesiacom október 2020.

POZOR: Pre získanie nových príspevkov sa budú podpisovať Dodatky s úradom práce. Od 2. 11. 2020 začnú úrady práce zasielať dodatky na podpis jednotlivým subjektom.

Bližšie informácie budú dostupné na webovej stránke:
https://www.pomahameludom.sk/

POZOR: Pripravuje sa systém zavedenia trvalého „Kurzarbeit“

Okrem uvedených zmien Vám dávame do pozornosti, že Ministerstvo práce zverejnilo na svojej webovej stránke Informáciu o príprave koncepcie zavedenia skrátenej pracovnej doby a formy trvalého „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektami. Cieľom uvedeného je zavedenie nového poistného pre udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti slovenských firiem v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie. Výber poistného sa navrhuje realizovať prostredníctvom klasického systému sociálneho poistenia cez Sociálnu poisťovňu, ale do samostatného poistného fondu, z ktorého nebude možné presúvať financie na iný druh sociálnych dávok a tiež nebude možná žiadna priebežná výplata dávok. Systém by mal fungovať na zapojení zamestnanca aj zamestnávateľa. Uvedený zvýšený náklad by mal byť sčasti pokrytý aj znížením poistného na poistenie v nezamestnanosti. Následná potrebná dávka z tohto fondu by mala byť 60 % z celkovej ceny práce a bude v prípade potreby vyplatená priamo zamestnancovi. Zamestnávateľ by mal povinnosť doplatiť ďalších 20 %, aby mal zamestnanec k dispozícii 80 %. Ako základná podmienka využívania tejto formy trvalého „Kurzarbeit“ by bola nemožnosť zamestnávateľa prideliť prácu svojim zamestnancom.

V uvedenom dokumente sú popísané aj kontakty pre pripomienky, otázky a návrhy jednotlivých podnikateľských subjektov. Z toho vyplýva, že do vytvárania uvedeného konceptu sa môže zapojiť aj verejnosť.

POZOR: V rámci témy príspevkov na pracovné miesta si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť zverejňovania oznámenia z dielne Ústredia práce na pracoviskách zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ čerpal príspevok na pracovné miesta z fondu prvej pomoci. Uvedené oznámenie je zverejnené aj na webovej stránke pomahameludom.sk a tiež na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zverejnený plagát, ktorý informuje o skutočnosti, že príspevky sú financované z Európskeho sociálneho fondu, je potrebné vytlačiť vo forme A3 a zverejniť ho na viditeľnom mieste na všetkých pracoviskách zamestnancov, na ktorých ste využívali príspevok na pracovné miesta, bez ohľadu na Opatrenie, ktoré ste využívali.

Ilustrácia plagátu

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke:

Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok, v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Výška príspevku je vypočítaná ako 4 % – 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 %.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania:

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021.

Ilustratívny príklad:

Podnik zaznamenal v dotknutom období v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 60 %. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 1 000 000 €, pričom v roku 2020 to bolo iba 400 000 €. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40 %.

Výpočet podpory bude nasledovný: 1 000 000 € x 6% = 60 000 €.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci by mal byť k dispozícii v decembri 2020 a bude dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné na:

https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci

Ministerstvo kultúry zverejnilo na svojej webovej stránke formulár pre subjekty kultúry. Tento formulár bol určený pre subjekty kultúry, aby sa dopredu hlásili o potrebu pomoci vo forme finančného príspevku. Ministerstvo kultúry na základe dopredu zozbieraných dát, vyčísli potrebnú finančnú pomoc pre sektor kultúry.

Súhrnné dáta budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie Covid-19.

Formulár pre sektor kultúry je zverejnený na webovej stránke Ministerstva kultúry SR:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html

Do doby vyčíslenia finančných dotácií a uverejnenia žiadosti na webovej stránke Ministerstva kultúry môžu aj subjekty kultúry využívať finančné dotácie z navýšenej prvej pomoci v podobe príspevkov z Ministerstva práce podľa vybraného opatrenia.

Zavedenie finančnej dotácie pre sektor kultúry je odhadované na mesiac december 2020.

Podnikatelia budú mať možnosť žiadať o pomoc s nájmom až do konca mája 2021. Termín sa posúva o toľko mesiacov, o koľko Európska komisia (EK) posúva platnosť schémy dočasného rámca, cez ktorú sú tieto dotácie realizované.

Okrem predĺženia možnosti podať žiadosť sa do podmienok budú dopĺňať aj obdobia obmedzenia činností prevádzok z druhej vlny pandémie. Do dnešného dňa žiadosť obsahuje len obdobie prvej vlny pandémie z obdobia mesiacov marec – jún 2020. Ak  prenajímateľ požiadal o príspevok za zľavu pre nájomcu v prvej vlne pandémie, bude môcť požiadať opätovne aj v druhej vlne pandémie.

Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID-19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100-percentné krytie výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená na pomoc nájomcom, je nasmerovaná na nájomcov, ktorí boli zasiahnutí pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok, alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.

V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv. moratórium).

Dňa 9. 6. 2020 parlament schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.

Podstatou novely zákona je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

 • nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
 • užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 2. 2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, t. j. 15. 10. 2020.

V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

POZOR: Uvádzame aktuálne novinky v systéme žiadosti o dotáciu na nájomné:

 • Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti aj za nájomcov, ktorí boli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach, a to ako pre mikro a malé podniky nájomcov, tak aj pre stredné a veľké podniky nájomcov.
 • V zmysle aktualizácie podmienok pre podávanie žiadosti bolo umožnené k 24. 8. 2020 podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa ako aj za stranu nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSR:

https://najmy.mhsr.sk/

Vláda stanovila skončenie mimoriadnej situácie na 30. 9. 2020. Z uvedeného vyplýva, že všetky subjekty mali povinnosť podať svoje daňové priznanie za rok 2019 najneskôr do 2. 11. 2020 (31. 10. 2020 pripadá na sobotu) a v rovnakom termíne aj vyrovnať všetky svoje daňové povinnosti.

Daňové priznanie je podané, ročné zúčtovanie spracované, nezabudnite však na ďalšie daňové povinnosti do konca roka 2020:

 • Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30. 11. 2020.
 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane do 30. 11. 2020.
 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 16. 11. 2020.
 • Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.

Preddavky na daň z príjmov

Na preddavky na daň z príjmov splatné od 30. 11. 2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné poslednýkrát uplatniť na preddavky splatné v septembri 2020. 

Znova začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň. Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala. Tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

Viac informácii nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR a tiež Finančnej správy SR

 • Dňa 13.05.2020 bola schválená novela zákona Lex Corona, podľa ktorej boli možnosti poskytnutia finančnej pomoci podnikom rozšírené. Podstatou schválenej novely je možnosť poskytnúť finančnú pomoc vo forme poskytnutia záruky za úver zo strany štátu a odpustenie poplatku za záruku, ak podnik udrží zamestnanosť.
 • Pre získanie úverových zdrojov bude potrebné splniť zo strany subjektov viacero podmienok, a to nemať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení viac ako 90 dní po splatnosti, nebyť podnik v konkurze a reštrukturalizácií a splniť iné podmienky stanovené bankou.
 • Úvery podľa novely poskytuje Slovak Investment Holding a Exim banka prostredníctvom komerčných bánk. Sadzba sa pohybuje pre veľké podniky na úrovni 1,9 %. V novo poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19. V rámci dočasného rámca pomoci nie je možné čerpať úverové zdroje na investičné úvery.
 • SIH rieši úvery do výšky 2 mil. €. Exportno-importná banka môže veľkým podnikom poskytnúť finančnú pomoc na úrovni 2 mil. € – 20 mil. €.
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruka – Slovak Investment holding spustil aj úver cez SIH Antikorona záruka 2, do ktorého sú zapojené viaceré komerčné banky.
 • Záruky na úvery sú pri veľkých úveroch poskytované štátom až na úrovni 80 % hodnoty úveru.
 • Pri dočasnom rámci pomoci nie je možná úroková bonifikácia, ale pri udržaní zamestnanosti je možné odpustenie poplatku za záruku poskytnutú komerčnou bankou.
 • V rámci projektov na pomoc podnikom negatívne zasiahnutým dôsledkami pandémie COVID-19 začala SZRB, a. s., poskytovať ďalší produkt – Úver SIH – na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným podnikom, vrátane mikropodnikov, a tiež veľkým podnikom s možnosťou získania finančnej pomoci poskytovanej National Development Fund II., a.s. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2A) a National Development Fund I., s.r.o. (v zmysle Dohody o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B), ktorý zastrešuje Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) podľa schém štátnej pomoci, a to vo forme: záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku za podmienky udržania zamestnanosti.

Sumár úverových COVID 19 nástrojov:

Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

 • Všetky subjekty, ktoré si uplatnili možnosť odkladu za mesiac marec, máj, jún, júl, sú povinné uvedené poistenie zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020.
 • Za mesiac apríl 2020 bolo schválené odpustenie sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade, že mali aspoň jednu prevádzku, a tá bola zatvorená v apríli 2020 minimálne 15 dní. Z toho dôvodu za mesiac apríl nie je povinnosť doplatiť sociálne odvody, ak daňový subjekt splnil podmienky pre odpustenie.
 • Opätovné naštartovanie platenia sociálnych odvodov v štandardnom režime bolo spustené od mesiaca august 2019.
 • Zdravotné poistenie bolo možné odložiť len za mesiac marec a bolo ho povinné doplatiť do 31. 7. 2020.
 • Bližšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede:
  https://www.socpoist.sk/najcastejsie-otazky-vtp/68431s

Podmienky pandemickej OČR:

 • Novela Zákona o sociálnom poistení stanovila zmenu podmienok v prípade poberania dávky z nemocenského poistenia – pandemického ošetrovného, ktorá nadobudla platnosť 23. 9. 2020 dňom vyhlásenia.
 • Od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa – školáka z obavy o jeho zdravie.
 • Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli – auguste boli letné prázdniny).

Po 23. septembri 2020 má poistenec nárok na pandemické ošetrovné v šiestich možných prípadoch:

1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak splnil podmienky zákona, to znamená:

osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či zariadenie bolo uzavreté.

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Treba zdôrazniť, že § 293ev zákona platí aj po 23. 9. 2020.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec až august 2020.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb – dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.
 • Výška pandemického ošetrovného sa nezmenila a činí 55% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
 • Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.
 • Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

Návod ako požiadať o pandemické ošetrovné podľa novely Zákona o sociálnom poistení je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicke-osetrovne/68337s#1

Žiadosť je možné podať elektronicky na portáli SP:

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr

 

V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19:

 • v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca zamestnancom už od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola Vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý Vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu (cca 70 % hrubej mzdy).

Ako je to s uznaním PN pri uzatvorení prevádzok?

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že nie je dôvod, aby ošetrujúci lekári uznávali pracovnú neschopnosť pre ochorenie COVID-19 zdravým osobám, ktoré nemôžu pracovať z dôvodu uzatvorenia prevádzky.
 • Aktuálna právna úprava hovorí, že ak zamestnanec nemôže pracovať z dôvodu, že jeho zamestnávateľovi bola zastavená činnosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku na strane zamestnávateľa. 
 • Zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlní a vyplatí mu 80 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa stanoveného % v kolektívnej zmluve), najmenej však v sume minimálnej mzdy. To isté platí aj v prípade, ak zamestnávateľ uzatvoril prevádzku na základe vlastného dobrovoľného rozhodnutia.
 • PN z dôvodu karantény pre COVID-19 na obdobie trvania karantény sa uznáva iba v prípade, ak má osoba alebo osoby žijúce s ňou v jednej domácnosti regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadenú  izoláciu v domácom prostredí.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

 

Mimoriadna situácia skončila 30. 9. 2020, avšak núdzový stav bol obnovený od 1. 10. 2020 a stále trvá. Z toho dôvodu aj uvedené ustanovenia Zákonníka práce zostávajú v platnosti.

 • home office – prácu z domácnosti môže zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody;
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku:
  zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu; naďalej platí 60 % ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4

Pripravovaná novela ZP a Zákona o sociálnom poistení zamestnávateľom prinesie:

 • Zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane, zdravotných aj sociálnych odvodov od 1. 1. 2021.
 • Novelou Zákonníka práce sa od 1. januára 2021 mení filozofia určenia náhrady pri pracovnej pohotovosti mimo pracoviska a výšky príplatkov ku mzde za soboty, nedele, za prácu v noci, za sťažený výkon práce a príplatku za sviatok pre "dohodárov".
 • Tieto príplatky už nebudú naviazané na sumu minimálnej hodinovej mzdy, ale budú dané pevnými sumami. Tieto sumy mzdových zvýhodnení a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce, ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu, budú stanovené pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy, ktorá sa navrhuje na rok 2021 (t. j. 623 eur).

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 20 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.
 5. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 6. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 7. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 8. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. V opatrení sa stanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 10. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 11. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 12. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 13. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 14. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 15. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 16. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 17. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 18. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 19. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 20. Ruší sa povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu miesta, priezviska zamestnanca. Dotkne sa to hlavne zamestnankýň – žien po svadbe, keď zvyknú meniť svoje priezvisko.

Samostatno zárobkovo činné osoby

Tabuľka príspevkov

Zdroj: Ministerstvo financií

Detailné informácie k podmienkam získania príspevkov sú dostupné v nižšie uvedených bodoch.

Podľa nového projektu "Prvá pomoc plus" bude možné čerpať príspevky do mesiaca marec 2021 (vrátane).

ZMENY OPROTI "PRVEJ VLNE"

Oproti doterajšiemu nastaveniu dochádza k niekoľkým zmenám.

Príspevky podľa všetkých doterajších opatrení (2, 4A, 4B) sa zvyšujú:

 • pri opatrení č. 2, č. 3B, č. 4A a č. 4B sú sumy príspevkov o 50% vyššie oproti pôvodným sumám.

Nárok na príspevky majú aj zamestnávatelia a SZČO, ktorí vznikli po 1.2.2020, najneskôr do 2.9.2020.

Nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2 majú aj SZČO, ktorým vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni po 1.7.2020.

Príspevky podľa opatrení č. 2, č. 4A a č. 4B môžu čerpať aj osoby, ktoré majú súčasne pracovný pomer, od výšky príspevku sa im odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný mesiac.

a) Som povinne dôchodkovo, nemocensky poistená SZČO

Opatrenie 2 je určené pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby najmenej o 20 %. O príspevok môžu žiadať už nielen SZČO, ktoré boli nemocensky a dôchodkovo poistené v období do 31. marca 2020, ale po novom aj SZČO, ktorým vzniklo toto poistenie po 1. 7. 2020.

Výška príspevku za mesiace od októbra 2020 sa zvýšila na 1,5 násobok pôvodných príspevkov v závislosti od miery poklesu tržieb SZČO, t. j. aktuálna výška príspevkov sa pohybuje v rozmedzí od 270 € do 810 €.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Vzor žiadosti a prílohy Výkaz k príspevku sú uvedené na nižšie uvedenej webovej stránke. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky. Na podávanie sú určené emailové adresy Úradov práce podľa príslušnosti SZČO.

Od 9. 11. 2020 bude na webovej stránke zverejnený výkaz pre získanie navýšených príspevkov počnúc mesiacom október 2020.

POZOR: pre získanie zvýšených príspevkov od mesiaca október 2020 budú musieť FO podpísať Dodatky k Dohodám s príslušným úradom práce. Rovnako bude potrebné znovu zaslať žiadosť pre získanie nových príspevkov spolu s výkazom. Tieto dodatky budú úrady práce zasielať subjektom od 2. 11. 2020.

Nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré k 31. marcu 2020 neboli povinne nemocensky a dôchodkovo poistené (a preto v prvej vlne nemali nárok na príspevok podľa opatrenia č. 2) a podľa zákona o sociálnom poistení im vzniklo povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. júla 2020 (ak podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020).

Príspevok podľa opatrenia č. 2 v pôvodnom projekte "Prvá pomoc" nemohla čerpať SZČO, ktorá mala súčasne pracovný pomer. V novom projekte "Prvá pomoc plus" môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 2 aj takáto SZČO, výška príspevku sa jej však zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má z pracovného pomeru.

Príspevok podľa opatrenia č. 2 v pôvodnom projekte "Prvá pomoc" mohla čerpať aj taká SZČO, ktorá mala k 31. marcu 2020 tzv. odvodové prázdniny - to znamená, že v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 31. marcu 2020 nebola povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pretože podnikať začala v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona o sociálnom poistení jej tak mohlo prvýkrát vzniknúť povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020 (ak podala daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020), respektíve od 1. januára 2021 (ak podá daňové priznanie za rok 2019 do 2. novembra 2020).

Príspevok podľa opatrenia č. 2 môže čerpať aj SZČO, ktorá:

 • poberá dôchodok (starobný, invalidný, vdovecký a pod.)
 • poberá nemocenské, ošetrovné, materské (hoci celý mesiac)
 • študuje.

POZOR: Upozorňujeme, že ak ste si vybrali opatrenie 2 a musíte si pre nárok na príspevok vykalkulovať % poklesu svojich tržieb a už ste mali vyplatený príspevok z predchádzajúceho mesiaca, tento sa do tržieb pre účely zistenia nároku na príspevok zarátavať nebude.

Okrem toho, že príspevok sa nebude započítavať do Vášho následného obratu pre účely získania ďalších príspevkov, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v parlamente je práve Novela Zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza oslobodenie uvedených príspevkov od dane z príjmov aj pre fyzické osoby. Okrem daňových sa teda SZČO vyhnú v roku 2021 aj odvodovým povinnostiam z týchto príspevkov a ich príspevky tým budú de facto navýšené o 19 %, prípadne 25 % daň a následné zdravotné a sociálne odvody, ktoré by boli povinné fyzické osoby zaplatiť.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke:
https://www.pomahameludom.sk/

b) Nie som povinne nemocensky poistená SZČO, aké mám možnosti získania príspevku?

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, naďalej podnikajú (napr. ak majú živnosť, nezrušili ju ani nepozastavili) a nemajú z podnikania žiaden príjem.

Výška pôvodného príspevku je stanovená paušálnou sumou v sume 210,- € za mesiac september 2020. Výška tržieb nehrá pri Opatrení 4A žiadnu úlohu.

Pozor, uvedený príspevok bol tiež navýšený počnúc mesiacom október 2020 na paušálnu sumu 315,- € (to znamená navýšenie o 105,- €). Pre zvýšené príspevky do mesiaca október 2020 bude potrebné podpísať Dodatok s úradom práce.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020.

Príspevok podľa opatrenia č. 4A v pôvodnom projekte "Prvá pomoc" nemohla čerpať SZČO, ktorá mala súčasne príjem zo závislej činnosti (napr. pracovný pomer, dohoda o vykonaní práce...). V novom projekte "Prvá pomoc plus" môže čerpať príspevok podľa opatrenia č. 4A aj takáto SZČO, výška príspevku sa jej však zníži o výšku čistého príjmu, ktorý má zo závislej činnosti.

Opatrenie 4B je nastavené pre SZČO, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti s právnou formou s.r.o. a zároveň sú v tejto spoločnosti konateľmi a nie sú zamestnancami.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke:
https://www.pomahameludom.sk/

Podniky v sektore cestovného ruchu budú mať nárok na finančný príspevok, v prípade, že sa im znížili ich tržby o viac ako 40 % v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Výška príspevku je vypočítaná ako 4 % – 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb o viac ako 40 %.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo k uvedenej štátnej pomoci všetky detailné informácie na svojej webovej stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch.

Medzi oprávnených prijímateľov je možné zaradiť tieto subjekty:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obdobie čerpania:

Subjekty cestovného vrchu môžu uvedený finančný príspevok čerpať aj spätne za prvú vlnu pandémie od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2021.

Ilustratívny príklad:

Turistický sprievodca zaznamenal v dotknutom období v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles príjmu o 80%. V rovnakom období roku 2019 bol jeho príjem na úrovni 40 000 €, pričom v roku 2020 to bolo iba 8 000 €. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže jeho príjem klesol o viac ako 80 %.

Výpočet podpory bude nasledovný: 40 000 x 8 % = 3 200 €.

Formulár žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci by mal byť k dispozícii v decembri 2020 a bude dostupný na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Najčastejšie otázky a odpovede sú dostupné na:
https://www.mindop.sk/faq-schema-statnej-pomoci

Ministerstvo kultúry zverejnilo na svojej webovej stránke formulár pre subjekty kultúry. Tento formulár bol určený pre subjekty kultúry, aby sa dopredu hlásili o potrebu pomoci vo forme finančného príspevku. Ministerstvo kultúry na základe dopredu zozbieraných dát, vyčísli potrebnú finančnú pomoc pre sektor kultúry.

Súhrnné dáta budú dôležitým podkladom na rokovania o opatreniach na zmiernenie negatívnych ekonomických dôsledkov pandémie Covid-19.

Formulár pre sektor kultúry je zverejnený na webovej stránke Ministerstva kultúry SR:
http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html

Do doby vyčíslenia finančných dotácií a uverejnenia žiadosti na webovej stránke Ministerstva kultúry môžu aj subjekty kultúry využívať finančné dotácie z navýšenej prvej pomoci v podobe príspevkov z Ministerstva práce podľa vybraného opatrenia.

Zavedenie finančnej dotácie pre sektor kultúry je odhadované na mesiac december 2020.

Podnikatelia budú mať možnosť žiadať o pomoc s nájmom až do konca mája 2021. Termín sa posúva o toľko mesiacov, o koľko Európska komisia (EK) posúva platnosť schémy dočasného rámca, cez ktorú sú tieto dotácie realizované.

Okrem predĺženia možnosti podať žiadosť sa do podmienok budú dopĺňať aj obdobia obmedzenia činností prevádzok z druhej vlny pandémie. Do dnešného dňa žiadosť obsahuje len obdobie prvej vlny pandémie z obdobia mesiacov marec – jún 2020. Ak  prenajímateľ požiadal o príspevok za zľavu pre nájomcu v prvej vlne pandémie, bude môcť požiadať opätovne aj v druhej vlne pandémie.

Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID-19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100-percentné krytie výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená na pomoc nájomcom, je nasmerovaná na nájomcov, ktorí boli zasiahnutí pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok, alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.

V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv. moratórium).

Dňa 9. 6. 2020 parlament schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.

Podstatou novely zákona je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia sa poskytuje najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nemajú tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % -né krytie svojich nákladov na nájom.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

 • nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
 • užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

Predmet nájmu tvorí:

 • miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
 • trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zľavu na nájomné?

Ani v tomto prípade nemusí nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu, ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 2. 2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID-19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodol, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou, t. j. 15. 10. 2020.

V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

POZOR: Uvádzame aktuálne novinky v systéme žiadosti o dotáciu na nájomné:

 • Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti aj za nájomcov, ktorí boli k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach, a to ako pre mikro a malé podniky nájomcov, tak aj pre stredné a veľké podniky nájomcov.
 • V zmysle aktualizácie podmienok pre podávanie žiadosti bolo umožnené k 24. 8. 2020 podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa ako aj za stranu nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSR:

https://najmy.mhsr.sk/

Vláda stanovila skončenie mimoriadnej situácie na 30. 9. 2020. Z uvedeného vyplýva, že všetky subjekty mali povinnosť podať svoje daňové priznanie za rok 2019 najneskôr do 2. 11. 2020 (31. 10. 2020 pripadá na sobotu) a v rovnakom termíne aj vyrovnať všetky svoje daňové povinnosti.

Daňové priznanie je podané, ročné zúčtovanie spracované, nezabudnite však na ďalšie daňové povinnosti do konca roka 2020:

 • Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30. 11. 2020.
 • Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane vrátane zaplatenia dane do 30. 11. 2020.
 • Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %) pre zamestnanca do 16. 11. 2020.
 • Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom najneskôr do 30. 11. 2020.

Preddavky na daň z príjmov

Na preddavky na daň z príjmov splatné od 30. 11. 2020 sa uplatňuje štandardný postup podľa ustanovení zákona o dani z príjmov.

Výnimku predstavuje neplatenie preddavkov na základe poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré je možné poslednýkrát uplatniť na preddavky splatné v septembri 2020. 

Znova začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň. Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala. Tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

Od 1. januára 2022 by malo byť v platnosti nové pro-podnikateľské opatrenie k plateniu preddavkov na daň z príjmov. Finančná správa bude upozorňovať na splatnosť preddavku na daň z príjmov. Oznámenie bude  určené pre fyzické a právnické osoby, ktoré sú povinné platiť preddavky na daň z príjmov na základe podaného daňového priznania.  

Viac informácii nájdete na webovej stránke Ministerstva financií SR a tiež Finančnej správy SR

 • Všetky subjekty, ktoré si uplatnili možnosť odkladu za mesiac marec, máj, jún, júl, sú povinné uvedené poistenie zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020.
 • Za mesiac apríl 2020 bolo schválené odpustenie sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade, že mali aspoň jednu prevádzku, a tá bola zatvorená v apríli 2020 minimálne 15 dní. Z toho dôvodu za mesiac apríl nie je povinnosť doplatiť sociálne odvody, ak daňový subjekt splnil podmienky pre odpustenie.
 • Opätovné naštartovanie platenia sociálnych odvodov v štandardnom režime bolo spustené od mesiaca august 2019.
 • Zdravotné poistenie bolo možné odložiť len za mesiac marec a bolo ho povinné doplatiť do 31. 7. 2020.
 • Bližšie informácie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Najčastejšie otázky a odpovede:
  https://www.socpoist.sk/najcastejsie-otazky-vtp/68431s

Ako mi bude v postavení SZČO posudzovaný deň vzniku povinnosti platenia sociálnych odvodov na nasledujúce obdobie, keďže počas COVID pandémie sa podanie daňových priznaní odložilo?

 • Počas bežného obdobia sociálna poisťovňa posudzovala vznik povinnosti platiť sociálne odvody pre SZČO k 1. 7. nasledujúceho obdobia (ak bolo daňové priznanie podané v riadnej lehote do 31. 3).
 • Sociálna poisťovňa posudzuje vznik povinnosti platiť sociálne odvody z podaného daňového priznania, ktoré má k dispozícii od finančnej správy.
 • Keďže pre vznik COVID pandémie sa daňové priznania odložilo do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bude zrušený mimoriadny stav, aj obdobie vzniku povinnosti platiť sociálne odvody pre SZČO bolo potrebné prehodnotiť.
 • Národná rada SR dňa 13. 5. 2020 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa v roku 2020 špecificky upravuje vznik a zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni.

Môžu vzniknúť nasledovné situácie:

A) SZČO podala daňové priznanie do 31. 3. 2020:

Ak zdaniteľný príjem SZČO v daňovom priznaní za rok 2019 je vyšší ako 6 078 eur, tak SZČO vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1. 7. 2020. SZČO bude platiť od 1. 7. 2020 novú hodnotu sociálneho poistenia podľa výšky príjmu z roku 2019. Ak SZČO nedosiahla príjem za rok 2019 v sume 6 078 EUR, od 1. 7. 2020 nie je povinná platiť sociálne poistenie.

B) SZČO podala daňové priznanie do 30. 9. 2020:

Ak SZČO podala daňové priznanie za rok 2019 najneskôr do 30. 9. 2020 a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 bude vyšší ako 6 078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1. 12. 2020.

C) SZČO podala daňové priznanie v lehote Lex Corona (do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol ukončený mimoriadny stav):

Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v takto posunutej lehote a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 bude vyšší ako 6 078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula posunutá lehota na podanie daňového priznania. Alebo – čo je to isté – od prvého dňa štvrtého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie. V tomto prípade, keďže lehota na podanie daňového priznania je 2. 11. 2020, vznik platenia sociálneho poistenia pre FO je 1. 1. 2021.

 • SZČO môžu využiť aj možnosť úveru cez tzv. SIH Antikorona záruky.
 • Prevádzkové alebo investičné úvery v rámci tejto pomoci sú poskytované cez komerčné banky.
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruku – Slovak Investment holding už spustil aj nástroj Antikorona záruky 2, do ktorej sa už zapojili viaceré komerčné banky.
 • Komerčné banky poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Zámerom je pomôcť vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.
 • SZČO môžu využiť aj tzv. nový dočasný rámec poskytovania pomoci v rámci SIH úverov prostredníctvom komerčných bánk. Úroková sadzba pre mikro subjekty sa pohybuje na úrovni okolo 3,9 %, pričom tieto úvery sú poskytované vo forme prevádzkových úverov a nie investičných.
 • Zároveň je možný súbeh typov poskytovania pomoci v rámci odkladu splátok, SIH Antikorona záruka a dočasného rámca poskytovania pomoci SIH (prostredníctvom komerčných bánk).

Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Bližšie informácie je možné nájsť:
https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-zaruka

 • Týka sa úverov na bývanie vrátane tých pred účinnosťou  zákona č. 90/2016 Z.z. a zmlúv o spotrebiteľských úveroch. 
  O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný veriteľ, podanú žiadosť, možné predĺžiť).
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ musí dlžníka informovať do 2 mesiacov od povolenia  odkladu o dôsledkoch odkladu splátok (vysporiadanie úroku,  spôsobe pokračovania v splácaní a ďalších skutočnostiach).   
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru,  úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.   
 • Odklad splátok podľa tohto opatrenia nebude považovaný za  omeškanie v platbe (nebude evidovaný v registri).
 • Odklad splátok v jednotlivých bankách môžu subjekty využiť aj naďalej, uvedené opatrenie je podmienené zákonnou právnou úpravou Lex Korona. Keďže uvedený zákon hovorí o odklade 6, maximálne 9 mesiacov, subjekty môžu požiadať o odklad splátok len na uvedené obdobie.
 • Dlžník môže požiadať o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie najviac jedenkrát. Z toho dôvodu počas druhej vlny pandémie môžu uvedenú možnosť využiť len subjekty, ktoré počas prvej vlny pandémie o odklad splátok nežiadali.

Viac informácií je dostupných v časti Tretia Hlava – Zákona Lex Korona:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200425

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO má možnosť využiť opatrenie pandemickej OČR aj po začatí školského roka 2020/2021 za splnenia určených podmienok.

Podmienky pandemickej OČR:

 • Novela Zákona o sociálnom poistení stanovila zmenu podmienok v prípade poberania dávky z nemocenského poistenia – pandemického ošetrovného, ktorá nadobudla platnosť 23. 9. 2020 dňom vyhlásenia.
 • Od 1. septembra 2020 sa rodič už nemôže sám rozhodnúť nechať doma svoje dieťa – školáka z obavy o jeho zdravie.
 • Dôsledkom je ukončenie možnosti čerpať pandemické ošetrovné na deti (školákov) do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Z dôvodu uzavretia škôl bola táto možnosť reálne možná najdlhšie do 30. júna 2020 (pretože v júli – auguste boli letné prázdniny).

Po 23. septembri 2020 má poistenec nárok na pandemické ošetrovné v šiestich možných prípadoch:

1. Starostlivosť o dieťa, ktoré je choré

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku (15 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

V týchto prípadoch sa vyžaduje potvrdenie lekára.

2. Starostlivosť o dieťa, ktoré je v karanténe alebo je zatvorená škôlka, resp. škola, ktorú dieťa navštevuje

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec, ak splnil podmienky zákona, to znamená:

osobne a celodenne sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku (10 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku) alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku (17 rokov a 364 dní, vek sa posudzuje k prvému dňu nároku), ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:

 • dieťaťu bola nariadená karanténa alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie (jasle, škôlka) alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie (napríklad rozhodnutím zriaďovateľa, ministerstva školstva, prípadne na základe opatrení hygienikov)
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, prípadne jej bola nariadená karanténa alebo izolácia, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či škôlka, škola, resp. zariadenie bolo uzavreté.

3. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb, ktoré je zatvorené

Nárok na pandemické ošetrovné má poistenec aj vtedy, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V týchto prípadoch sa nevyžaduje potvrdenie lekára. Sociálna poisťovňa si sama preverí, či zariadenie bolo uzavreté.

4. Starostlivosť o dieťa, ktoré počas krízovej situácie dovŕšilo 3 roky

Nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac:

 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom, ak je mladšie ako šesť rokov,
 • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na ktorého základe bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Treba zdôrazniť, že § 293ev zákona platí aj po 23. 9. 2020.

Uvedené v praxi znamená napríklad to, že nárok na pandemické ošetrovné má rodič dieťaťa, ktorý sa osobne a celodenne stará o dieťa (dieťa nechodí do škôlky) a dieťa dovŕšilo vek 3 roky v mesiacoch marec až august 2020.

Pri posudzovaní nároku na pandemické ošetrovné podľa § 293ev zákona je podstatná skutočnosť, či sa rodič osobne a celodenne stará o dieťa. Teda, či je rodič doma (ak je zamestnanec, tak nepracuje) a či dieťa nechodí do škôlky.

5. Starostlivosť o dieťa umiestnené v zariadení sociálnych služieb – dieťa nenavštevuje zariadenie z obavy o zdravie

Podľa § 293fb ods. 2 písm. b) zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do dovŕšenia jedenástich rokov veku alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s  dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, je otvorené, ale:

 • rodič neprejavil záujem o poskytovanie starostlivosti dieťaťu v tomto zariadení z dôvodu obavy o jeho zdravie alebo
 • dieťaťu nemôže byť poskytovaná starostlivosť v tomto zariadení z kapacitných dôvodov.

6. Starostlivosť o príbuzného umiestneného v zariadení sociálnych služieb - príbuzný nechodí do zariadenia z obavy o svoje zdravie

Podľa § 293fb ods. 3 zákona, nárok na pandemické ošetrovné má nemocensky poistený poistenec, ak sa osobne a celodenne stará o príbuzného v priamom rade (dieťa bez rozdielu veku, rodiča, starého rodiča), súrodenca, manžela, manželku, rodiča manžela či manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov otvorené, ale:

 • táto osoba neprejavila záujem o poskytovanie sociálnej služby z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo
 • tejto osobe nemôže byť poskytovaná sociálna služba z kapacitných dôvodov.
 • Výška pandemického ošetrovného sa nezmenila a činí 55% z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.
 • Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným a pandemickým ošetrovným je v tom, že pandemické ošetrovné sa poskytuje po neobmedzenú dobu počas celej krízovej situácie. „Klasické“ ošetrovné sa poskytuje iba 10 kalendárnych dní.
 • Nárok na pandemické ošetrovné sa posudzuje k prvej potrebe ošetrovania alebo starostlivosti počas krízovej situácie. Po podaní žiadosti o pandemické ošetrovné a priznaní nároku na dávku sa dávka vyplatí iba za predpokladu, ak poistenec predloží čestné vyhlásenie a iba za dni, počas ktorých poistenec osobne a celodenne ošetroval dieťa alebo sa staral o dieťa, resp. iného blízkeho príbuzného.

Návod ako požiadať o pandemické ošetrovné podľa novely Zákona o sociálnom poistení je dostupný na webovej stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-pandemicke-osetrovne/68337s#1

Žiadosť je možné podať elektronicky na portáli SP:

https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr

 

ü  V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, vypláca už od prvého dňa.

 • V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19, vypláca už od prvého dňa.
 • V takomto prípade kontaktujete ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý vám na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a zašle ho do Sociálnej poisťovne (rovnaký postup uplatňujú aj dobrovoľne poistené osoby).
 • Sociálna poisťovňa bude vyplácať dávku vo výške 55% denného vymeriavacieho základu (cca 70% hrubej mzdy).

Bližšie informácie sú dostupné na stránke Sociálnej poisťovne:

https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

 

Bonusové opatrenia

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 10 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 3. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 4. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO vypočíta a oznámi daňovníkovi v budúcnosti daňový úrad.
 5. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 6. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 7. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 8. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.
 9. Zjednoduší sa legislatíva upravujúca živnostenské podnikanie.
 10. Zavedie sa možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť