Vyznajte sa
v opatreniach vládyDesatoro opatrení vlády
na boj s COVID 19

Rady, čo robiť v aktuálnej situácii

Malé a stredné podniky

Podniky, ktoré nemuseli byť z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva v rámci sledovaného mesiaca povinne uzatvorené, môžu využiť poskytovanie príspevkov v rámci Opatrení 3A a 3B. Opatrenie 3A a 3B slúži pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ministerstvo práce rozdelilo opatrenie 3 na dve formy, Opatrenie typu A a typu B.

Podnik sa môže rozhodnúť, ktorú formu si vyberie.

POZOR! Zamestnávatelia už môžu zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak chcete prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musíte podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Možné je aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky. Táto zmena bola deklarovaná Ministerstvom práce od 1. 7. 2020. Uvedenú možnosť prestupovania medzi opatreniami 3A a 3B je možné využiť na príspevky počnúc mesiacom jún 2020.

Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 3A a na druhú časť prevádzok opatrenie č. 3B.

Zároveň opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B je možné striedať postupne v nasledujúcich mesiacoch.

Napríklad ak za máj 2020 čerpal zamestnávateľ príspevok podľa opatrenia č. 3A, za jún môže prejsť na opatrenie č. 3B. a naopak. 

Pri zmene opatrenia č. 3A na opatrenie č. 3B a naopak musí zamestnávateľ podať novú žiadosť na novozvolené opatrenie a zároveň musí oznámiť úradu práce ukončenie pôvodnej dohody.

Opatrenie 3A je v podstate ekvivalentom Opatrenia 1 pre prevádzky, ktoré neboli povinne uzatvorené z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

V prípade Opatrenia  3A je poskytovaný príspevok vo forme úhrady náhrady mzdy zamestnanca najviac 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 €. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Príspevky sú poskytované pre zamestnancov len za počet dní trvania prekážok práce na strane zamestnávateľa, za ktoré dostával zamestnanec náhradu mzdy. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku. Dôležitá je aj podmienka, že pracovný pomer so zamestnancom musel byť uzatvorený najneskôr 1. 3. 2020 a podnik začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1. 2. 2020.

Opatrenie 3B je určené pre zamestnávateľov, ktorým v rámci COVID 19 núdzového stavu klesli tržby. V rámci opatrenia 3B štát poskytuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Výška príspevku je odstupňovaná v závislosti od výšky poklesu tržieb  a je daná paušálnou sumou od 180 € (pri 20 % poklese tržieb) až do maximálnej sumy 540 € (pri 80 % poklese tržieb) na jedného zamestnanca avšak maximálne do výšky 80 % hrubej mzdy svojho zamestnanca.

Upozorňujeme, že bola explicitne pridaná podmienka, aby bol zamestnanec, za ktorého sa príspevok žiada nie len v pracovnom pomere ale zároveň nesmie byť vo výpovednej dobe.

Opatrenie 3A je vhodné pre tie malé a stredné podniky, ktoré aj napriek tomu, že mohli mať otvorené podniky a mohli prevádzkovať svoju činnosť, tak neurobili z dôvodu že nemali dopyt po svojich produktoch alebo službách a mali zamestnancov doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (náhrada mzdy – na 80 % resp. 100 % priemernej mzdy alebo 60 % priemernej mzdy v prípade existencie kolektívnej zmluvy).

Opatrenie 3B je výhodné predovšetkým pre tie podniky, ktoré svoju podnikateľskú činnosť prevádzkovali ale napriek tomu zaznamenali v dôsledku existencie COVID 19 výrazný pokles tržieb.

Ak zamestnávateľ bude žiadať o príspevky podľa dvoch opatrení v jednom mesiaci, pričom jeden z nich bude žiadosť o príspevok podľa Opatrenia 3B, bude percentuálny pokles tržieb určovať za všetky prevádzky spolu (vedené pod jedným IČO).

POZOR: Upozorňujeme, že ak ste si vybrali opatrenie 3B a musíte si pre nárok na príspevok vykalkulovať % poklesu svojich tržieb, a už ste mali vyplatený príspevok z predchádzajúceho mesiaca, tento sa do tržieb pre účely zistenia nároku na príspevok zarátavať nebude.

Lehota na podanie žiadosti o príspevky za mesiac máj bola v prípade Opatrení 3A a 3B predĺžená do 31. 7. 2020 a v prípade príspevkov za mesiac jún je lehota stanovená do 31. 8. 2020.

Zároveň upozorňujeme, že obdobie poskytovania príspevkov by sa malo predlžiť aj na ďalšie mesiace. V aktuálnom čase je možné žiadať príspevky ešte aj za mesiac júl 2020.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Jednoosobové s.r.o. budú môcť využívať za splnenia určitých podmienok príspevky, stanovené v Opatrení 4.

Medzi základné podmienky možnosti využitia patrí:

 • od 13. 3. 2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti),
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku,
 • nebol k 31. 12. 2019 podnikom v ťažkostiach,
 • je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur, 
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Dôležitá podmienka, ktorá pribudla k podmienkam pre získanie príspevkov za mesiac 4/2020 je, že uvedená s.r.o. nemôže mať žiadnych zamestnancov.

Upozorňujeme, že súbežné vyplácanie príspevkov v rámci Opatrenia 4A a 4B nie je možné.

Príspevok bude následne vyplácaný ako paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti  vo výške 210 eur za mesiac jún a júl 2020.

Ak žiadateľ nemá príjem až od 1. 6. 2020, žiadosť je potrebné predložiť do 31. 7. 2020. Ak žiadateľ nemá príjem až od 1. 7.2020, žiadosť je potrebné predložiť do 31. 8. 2020.

Opatrenie 4 má zjednodušený proces vypĺňania žiadosti. Pri tomto príspevku postačí podať žiadosť iba jedenkrát a subjektu je automaticky priznaný nárok na príspevok aj na ďalšie mesiace. V prípade, že subjekt prestal spĺňať podmienky na získanie príspevku, musí túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému úradu práce.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Vláda prijala viacero opatrení, ako  je možné zabezpečiť likviditu aj odkladom podania daňových priznaní a platenia daní bez sankčného postihu.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého lehota na  podanie uplynula alebo uplynie od 12. 3. 2020 do ukončenia pandémie, sa predlžuje, a to tak, že nová „riadna“ lehota je  jednotná, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto období je subjekt povinný daň aj zaplatiť. 
  Upozorňujeme, že rozhodnutím vlády bol zatiaľ dňa 19. 6. 2020 ukončený núdzový stav. Mimoriadna situácia však stále trvá. Preto zatiaľ nie je presne definovaná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Uvedené bude možné určiť po tom ako vláda ukončí mimoriadnu situáciu na území SR.
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa tiež predlžuje, a to do konca 2. mesiaca po  skončení pandémie. V tomto období bude daň aj splatná, alebo v tomto období zamestnávateľ vráti preplatok na dani.  
 • Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie podané.
 • Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019. Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
 • Dôležitou zmenou, ktorá bola prijatá v apríli je nariadenie vlády, ktoré hovorí o možnosti platiť preddavky podľa výhodnosti pre daňový subjekt. To znamená že subjekt má na základe tohto nariadenia 4 možnosti ako môže platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb:
  o Tržby poklesli o 40 % – nemusia od mesiaca máj platiť preddavky vôbec (vyrovnajú daňovú povinnosť pri platení dane)
  o Daňová povinnosť 2019>daňová povinnosť 2018 (môžu platiť preddavky podľa roku 2018)
  o Daňová povinnosť 2019<daňová povinnosť 2018 (platia preddavky podľa aktuálnej daňovej povinnosti 2019
  o Žiadosť o platenie preddavkov inak – podanie u správcu dane.

Detailné informácie môžete nájsť aj na stránke Finančnej správy. Finančná správa zriadila prehľadnú stránku aj s najčastejšími otázkami a odpoveďami daňových subjektov s rozdelením na jednotlivé dane:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

a tiež v Zákone 67/2020 o mimoriadnych opatreniach v rámci COVID 19:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/

a v Nariadení vlády 104/2020 o platení preddavkov v rámci COVID 19:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-104

Daň z motorových vozidiel:

 • Aj tomto smere boli uskutočnené kroky pre pomoc podnikateľským subjektom. V prípade, ak Vám lehota na podanie daňového priznania k DMV a tiež lehota na zaplatenie dane z MV neuplynula pred 12.03.2020 alebo začala plynúť až po tomto dátume, postačí ak podáte daňové priznanie k dani z MV a daň zaplatíte do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení pandémie.
 • Zavádza sa možnosť neplatenia preddavkov k dani z motorových vozidiel splatných počas obdobia pandémie počnúc aprílom 2020. Daňovník, ktorý využije možnosť neplatenia preddavkov na daň počas obdobia pandémie, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania (štandardne v januári 2021).

Vláda schválila možnosť odkladu odvodov alebo aj ich odpustenie.

Ako to vyzerá s pomocou v rámci odvodových povinností pre jednotlivé mesiace od prepuknutia COVID 19 pandémie:

 • Za mesiac marec si subjekty mohli pri poklese tržieb najmenej o 40 % uplatniť odklad odvodov (sociálnych aj zdravotných na strane zamestnávateľa alebo SZČO) do 31. 7. 2020. Táto lehota bola predĺžená až do 31. 12. 2020.
 • Za mesiac apríl 2020 bola schválená novela, podľa ktorej si subjekty  mohli uplatniť odpustenie iba sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade že mali aspoň jednu prevádzku a tá bola zatvorená v mesiaci 042020 minimálne 15 dní. Žiaden odklad odvodov za mesiac apríl 2020 nebol možný.
 • Za mesiac máj 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Zdravotné odvody za mesiac máj nebude možné odložiť.
 • Za mesiac jún 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Subjekt musel zaznamenať pokles čistého obratu minimálne vo výške 40 %. Zdravotné odvody za mesiac jún nebude možné odložiť.

O odklad sociálnych odvodov za mesiac jún 2020 je možné požiadať na stránke sociálnej poisťovne vyplnením čestného prehlásenia.

Okrem toho poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť, teda nové čestné vyhlásenie z dôvodu novej lehoty splatnosti. Tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti bude SP ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020.

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s

 • Malým a stredným podnikom môže byť poskytnutá finančná pomoc na podporu a udržanie svojej prevádzky.
 • Táto pomoc sa poskytuje formou záruky za úver, ktorý poskytne banka a/alebo formou úhrady úroku z úveru. Túto záruku poskytne Ministerstvo financií SR vo forme záväzku voči banke.
 • Na túto pomoc boli špeciálne vyčlenené Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka a.s.
 • Pre poskytnutie záruky MSP musia spĺňať podmienky ako neexistencia nedoplatkov zdravotného a sociálneho poistenia, nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nejde o spoločnosť sprostredkujúcu zamestnanie alebo  agentúru dočasného zamestnávania a iné podmienky  stanovené bankou. V prípade plnenia zo strany MFSR zo záruky bude spoločnosť povinná plnenia splatiť spolu s úrokom (vznikne záväzok voči MFSR).
 • Pre získanie úhrady úrokov z úveru je podmienkou udržanie zamestnanosti, ku koncu obdobia neexistencia záväzkov na sociálnom zabezpečení.
 • SZRB poskytovala úver vo forme „Prevádzkový úver podnikateľ“ a Exim banka poskytuje tzv. „ Úver na podporu a udržanie prevádzky – COVID úver“. Tieto úvery sú poskytované priamo inštitúciami SZRB a Exim Banka. Exim banka poskytuje úvery pre subjekty, ktoré majú v rámci svojej činnosti exportné aktivity.
 • SZRB zverejnila informáciu, že počnúc 24. 6. 2020 pozastavila poskytovanie úverov cez „Prevádzkový úver podnikateľ 2020“ nakoľko minula vyčlenené finančné zdroje. Okrem uvedeného, zverejnila informáciu, že momentálne už exitujú efektívnejšie nástroje na poskytnutie „COVID úverov“. Ďalšie informácie sú dostupné na webe: https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redpozastavenie-prijimania-ziadosti-o-uver-podnikatek-2020span/
 • Okrem uvedených dvoch možných nástrojov, MSP môžu využiť aj tzv. SIH Antikorona záruka, ktoré poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre MSP a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Po splnení podmienok môžu byť bezúročné.
 • Dňa 13. 5. 2020 bola schválená novela zákona LEX KORONA, podľa ktorej boli možnosti poskytnutia finančnej pomoci podnikom rozšírené. Podstatou schválenej novely je možnosť poskytnúť finančnú pomoc vo forme poskytnutia záruky za úver zo strany štátu a odpustenie poplatku za záruku, ak podnik udrží zamestnanosť.
 • Ako aj pri úveroch z Exim banky a SZRB, bude potrebné splniť zo strany subjektov viacero podmienok, a to nemať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení viac ako 90 dní po splatnosti, nebyť podnik v konkurze a reštrukturalizácií a splniť iné podmienky stanovené bankou.
 • Úvery podľa novely poskytuje Slovak Investment Holding a Exim banka prostredníctvom komerčných bánk. Sadzba sa pohybuje medzi 1,9 – 3,9 %. V poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19.
 • Ak by ste ako malý a stredný podnik potreboval získať investičný úver, stále môžete využiť pomoc prostredníctvom Exim banky cez tzv. „Úver na podporu a udržanie prevádzky COVID ÚVER“ alebo finančnú pomoc v rámci SIH Antikorona záruky.
 • Okrem uvedených zmien je vhodné spomenúť, že Exportno – importná banka začala ponúkať pre slovenské exportne zamerané podniky nový produkt na podporu vývozu. Z dôvodu krátenia limitov zo strany komerčných poisťovni je ponuka poistenia na trhu nedostatočná. Eximbanka prevezme na seba riziko, aby nedošlo k obmedzeniu slovenských vývozcov v ich aktivitách. Poistenie bude kryté štátom.

Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Informácie k úveru „Úver na podporu a udržanie prevádzky – COVID úver“ a novému produktu Poistenie pre exportérov zo strany Exim banky sú dostupné na:
https://www.eximbanka.sk/slovenska-verzia/produkty-eximbanky-sr/produkty-na-podporu-udrzania-prevadzky-a-zamestnanosti-covid-produkty.html?page_id=220920

 

Sumár úverových COVID 19 nástrojov pre malé a stredné podniky:

 • Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo odloženie splatnosti úveru splatného  jednorazovo. O odklad splátok musí dlžník požiadať. Odloženie splátok podľa zákona LEX KORONA je možné max o 9 mesiacov. 
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo  podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.   
 • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a rovnako sa nepovažuje za omeškanie.   
 • Lehoty, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve č. 431/2002, sa počas obdobia pandémie  považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané  povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po  skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie  daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr. 

Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a okrem platenia daní a preddavkov na daň.

 • V prípade, ak by daňové subjekty nestihli počas obdobia pandémie splniť svoju povinnosť administratívneho charakteru alebo oznamovaciu povinnosť, nebudú za to sankcionované, ak túto povinnosť splnia dodatočne, do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Automatické odpustenie zmeškania lehoty sa vzťahuje aj na podávanie opravných prostriedkov.
 • Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovým subjektom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov súhlasmi so žiadosťami o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Dôležitá je vzájomná komunikácia s príslušným orgánom finančnej správy.

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov.

 • Daňové kontroly a daňové konania, ktoré sa začali pred obdobím pandémie alebo počas tohto obdobia, sa budú prerušovať v prípade, ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie. Takúto žiadosť je možné podať e-mailom alebo telefonicky, o čom správca dane spíše úradný záznam. Finančná správa bude s daňovými subjektmi komunikovať a bude maximálne súčinná, aby boli daňové subjekty o všetkom dostatočne informované.
 • V daňových kontrolách a daňových konaniach, ktoré začali počas obdobia pandémie a ktoré boli doteraz zo zákona prerušené, sa bude pokračovať a prerušiť ich bude možné, len ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie.
 • Daňové kontroly a daňové konania, ktoré už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené alebo boli prerušené napr. z dôvodu medzinárodného dožiadania a ešte nepominuli dôvody tohto prerušenia, zostávajú naďalej prerušené.
 • V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.

Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty

 • Ak v období pandémie nastanú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH (napr. platiteľ opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, opakovane nezaplatí daň),  počas obdobia pandémie nebude tento platiteľ zverejnený v príslušnom zozname, ak si tieto povinnosti dodatočne splní najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie. Ak tak neurobí, bude zverejnený v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, po skončení pandémie. 

Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu

 • Ak platiteľovi, ktorý mal nárok na uplatnenie skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu DPH,  počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, tento nedoplatok nebude prekážkou  pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak nedoplatok platiteľ zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Karanténna OČR:

 • Od 1. 7. 2020 sa začali školské prázdniny. Z uvedeného dôvodu je čerpanie karanténnej OČR možné len pre rodičov, ktoré majú deti v predškolských zariadeniach. Čerpanie klasickej OČR pri chorom dieťati s adekvátnym potvrdením od lekára je samozrejme možné rovnako ako to bolo pred vznikom pandémie COVID 19.
 • V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.
 • Vyhlásenie sociálnej poisťovne spolu so zverejnenými čestnými vyhláseniami pre pandemické aj klasické ošetrovné nájdete na webovej stránke SP: https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c

Zmeny Zákonníka práce

 • home office – prácu z domácnosti môže zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody,
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň,
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca,  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede na zamestnancov (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky,  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku :
  • zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
  • zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
  • naďalej platí 60% ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4
  • NOVINKA možné opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú aj tretíkrát:
   • Podľa novely Zákonníka práce, schválenej 09.06.2020 prebehla zmena v rámci COVID 19 opatrení pri možnosti opätovne podpísať  zo zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú.
   • Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v čase mimoriadnej situácie COVID 19 alebo do dvoch mesiacov po jej odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.
   • Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po jej odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa, je možné v čase mimoriadnej situácie alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
   • Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.
   • Pri uvedenej zmene Zákonníka práce bolo schválené opatrenie v rámci podnikateľských opatrení a uvedená zmena bude platná aj po skončení mimoriadnej situácie.
 • Vyznačené zmeny v Zákonníku práce je možné nájsť aj na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20020401.html

 • Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.
 • Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t.j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov, môže uplatňovať odpočet štandardným postupom. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

Usmernenie k odpočtu daňovej straty nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.06.24_koronaDzP.pdf

 • Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID 19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100 percentné krytie svojich výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená pre pomoc nájomcom je nasmerovaná pre nájomcov, ktorí boli zasiahnutý pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.
 • V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv moratórium).
 • Parlament 9. 6. 2020 schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.
 • Podstatou novely zákona, je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia bude najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nebudú mať tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % - né krytie svojich nákladov na nájom.
 • Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.
 • Podmienkou je, aby:
  a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
  b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).
 • Predmet nájmu tvorí:
  a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
  b) trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

 • Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.
 • Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.
 • Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zmluvu na nájomné?

 • Aj v tomto prípade nemusím nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.
 • Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 2. 2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

 • Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID 19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodli, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom (15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou).

  V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSRhttps://najmy.mhsr.sk/

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 20 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Paragrafové znenie novely má vláda schvaľovať v októbri.
 5. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 6. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 7. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 8. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. V opatrení sa stanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 10. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 11. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 12. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 13. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 14. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 15. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 16. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 17. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 18. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 19. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 20. Ruší sa povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu miesta, priezviska zamestnanca. Dotkne sa to hlavne zamestnankýň – žien po svadbe, keď zvyknú meniť svoje priezvisko.

Veľké podniky

Podniky, ktoré nemuseli byť z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva povinne uzatvorené môžu využiť poskytovanie príspevkov v rámci Opatrení 3A a 3B. Opatrenie 3A a 3B slúži pre zamestnávateľov, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Ministerstvo práce rozdelilo opatrenie 3 na dve formy, Opatrenie typu A a typu B.

Podnik sa môže rozhodnúť ktorú formu si vyberie.

POZOR! Zamestnávatelia už môžu zmeniť príspevok aj v rámci opatrenia 3. Ak chcete prejsť z 3A na 3B alebo naopak, musíte podať novú žiadosť na dané opatrenie a zároveň oznámiť úradu ukončenie pôvodnej dohody. Možné je aj poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia 3A a 3B, avšak na iné prevádzky. Táto zmena bola deklarovaná Ministerstvom práce od 01.07.2020. Uvedenú možnosť prestupovania medzi opatreniami 3A a 3B je možné využiť na príspevky počnúc mesiacom jún 2020.

Ak má zamestnávateľ viacero prevádzok, môže si na jednu časť prevádzok uplatniť opatrenie č. 3A a na druhú časť prevádzok opatrenie č. 3B.

Zároveň opatrenie č. 3A a opatrenie č. 3B je možné striedať postupne v nasledujúcich mesiacoch.

Napríklad ak za máj 2020 čerpal zamestnávateľ príspevok podľa opatrenia č. 3A, za jún môže prejsť na opatrenie č. 3B. a naopak. 

Pri zmene opatrenia č. 3A na opatrenie č. 3B a naopak musí zamestnávateľ podať novú žiadosť na novozvolené opatrenie a zároveň musí oznámiť úradu práce ukončenie pôvodnej dohody.

Opatrenie 3A je v podstate ekvivalentom Opatrenia 1 pre prevádzky, ktoré neboli povinne uzatvorené z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

V prípade Opatrenia  3A je poskytovaný príspevok vo forme úhrady náhrady mzdy zamestnanca naviac 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 880 €. Podmienkou je, že zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Príspevky sú poskytované pre zamestnancov len za počet dní trvania prekážok práce na strane zamestnávateľa, za ktoré dostával zamestnanec náhradu mzdy. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku. Dôležitá je aj podmienka, že pracovný pomer so zamestnancom musel byť uzatvorený najneskôr 1. 3. 2020 a podnik začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr 1. 2. 2020.

Opatrenie 3B je určené pre zamestnávateľov, ktorým v rámci COVID 19 núdzového stavu klesli tržby. V rámci opatrenia 3B štát poskytuje paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Výška príspevku je odstupňovaná v závislosti od výšky poklesu tržieb  a je daná paušálnou sumou od 180 až do maximálnej sumy 540 € na jedného zamestnanca avšak maximálne do výšky 80 % hrubej mzdy svojho zamestnanca.

Upozorňujeme, že bola explicitne pridaná podmienka, aby bol zamestnanec, za ktorého sa príspevok žiada nie len v pracovnom pomere ale zároveň nesmie byť vo výpovednej dobe.

Opatrenie 3A je vhodné pre podniky, ktoré aj napriek tomu, že mohli mať otvorené prevádzky a mohli prevádzkovať svoju činnosť, tak neurobili z dôvodu že nemali dopyt po svojich produktoch alebo službách a mali zamestnancov doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa.

Opatrenie 3B je výhodné predovšetkým pre tie podniky, ktoré svoju podnikateľskú činnosť prevádzkovali ale napriek tomu zaznamenali v dôsledku existencie COVID 19 výrazný pokles tržieb.

Ak zamestnávateľ bude žiadať o príspevky podľa dvoch opatrení v jednom mesiaci, pričom jeden z nich bude žiadosť o príspevok podľa Opatrenia 3B, bude percentuálny pokles tržieb určovať za všetky prevádzky spolu (vedené pod jedným IČO.

POZOR: Upozorňujeme, že ak ste si vybrali opatrenie 3B a musíte si pre nárok na príspevok vykalkulovať % poklesu svojich tržieb, a už ste mali vyplatený príspevok z predchádzajúceho mesiaca, tento sa do tržieb pre účely zistenia nároku na príspevok zarátavať nebude.

Lehota na podanie žiadosti o príspevky za mesiac máj bola v prípade Opatrení 3A a 3B predĺžená do 31. 7. 2020 a v prípade príspevkov za mesiac jún je lehota stanovená do 31. 8. 2020.

Zároveň upozorňujeme, že obdobie poskytovania príspevkov by sa malo predlžiť aj na ďalšie mesiace. Aktuálne je možné žiadať príspevky ešte aj za mesiac júl 2020.

Okrem iného by sme chceli subjekty informovať ohľadom vytvorenia prípravnej komisie pre tvorbu legislatívy a spustenie systémového „Kurzarbeitu“. V súčasnom znení ide v prípade Opatrenia 3A iba o dočasný Kurzarbeit v čase krízy COVID 19. Spustenie koncepcie trvalého kurzarbeitu sa predpokladá na začiatok roka 2021.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Vláda prijala viacero opatrení, ako je možné zabezpečiť likviditu aj odkladom podania daňových priznaní a platenia daní bez sankčného postihu.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého lehota na podanie uplynula alebo uplynie od 12. 3. 2020 do ukončenia pandémie, sa predlžuje, a to tak, že nová „riadna“ lehota je jednotná, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto období je subjekt povinný daň aj zaplatiť.
  Upozorňujeme, že rozhodnutím vlády bol zatiaľ dňa 19.06.2020 ukončený núdzový stav. Mimoriadna situácia však stále trvá. Preto zatiaľ nie je presne definovaná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Uvedené bude možné určiť po tom ako vláda ukončí mimoriadnu situáciu na území SR.
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa tiež predlžuje, a to do konca 2. mesiaca po skončení pandémie. V tomto období bude daň aj splatná, alebo v tomto období zamestnávateľ vráti preplatok na dani.  
 • Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie podané.
 • Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019. Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
 • Dôležitou zmenou, ktorá bola prijatá v apríli je nariadenie vlády, ktoré hovorí o možnosti platiť preddavky podľa výhodnosti pre daňový subjekt. To znamená že subjekt má na základe tohto nariadenia 4 možnosti ako môže platiť preddavky na daň z príjmov právnických osôb:
  o Tržby poklesli o 40 % – nemusia od mesiaca máj platiť preddavky vôbec (vyrovnajú daňovú povinnosť pri platení dane)
  o Daňová povinnosť 2019>daňová povinnosť 2018 (môžu platiť preddavky podľa roku 2018)
  o Daňová povinnosť 2019<daňová povinnosť 2018 (platia preddavky podľa aktuálnej daňovej povinnosti 2019
  o Žiadosť o platenie preddavkov inak – podanie u správcu dane.

Detailné informácie môžete nájsť aj na stránke Finančnej správy.

Finančná správa zriadila prehľadnú stránku podľa potrebných informácií aj s najčastejšími otázkami a odpoveďami daňových subjektov s rozdelením na jednotlivé dane: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

a tiež v Zákone 67/2020 o mimoriadnych opatreniach v rámci COVID 19: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/

a v Nariadení vlády 104/2020 o platení preddavkov v rámci COVID 19: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-104

 • Dňa 13. 5. 2020 bola schválená novela zákona LEX KORONA, podľa ktorej boli možnosti poskytnutia finančnej pomoci podnikom rozšírené. Podstatou schválenej novely je možnosť poskytnúť finančnú pomoc vo forme poskytnutia záruky za úver zo strany štátu a odpustenie poplatku za záruku, ak podnik udrží zamestnanosť.
 • Pre získanie úverových zdrojov bude potrebné splniť zo strany subjektov viacero podmienok, a to nemať nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení viac ako 90 dní po splatnosti, nebyť podnik v konkurze a reštrukturalizácií a splniť iné podmienky stanovené bankou.
 • Úvery podľa novely poskytuje Slovak Investment Holding a Exim banka prostredníctvom komerčných bánk. Sadzba sa pohybuje pre veľké podniky na úrovni 1,9 %. V novo poskytovanej pomoci je možné poskytnúť len prevádzkové úvery na akútne prekonanie nepriaznivých dôsledkov situácie COVID 19. V rámci dočasného rámca pomoci nie je možné čerpať úverové zdroje na investičné úvery.
 • SIH rieši úvery do výšky 2 mil €. Exportno – importná banka môže veľkým podnikom poskytnúť finančnú pomoc na úrovni 2 mi. € – 20 mil. €
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruka – Slovak Investment Holding už zverejnil aj výzvu pre spustenie Antikorona záruky 2, do ktorej sa už zapojili viaceré komerčné banky.
 • Záruky na úvery sú pri veľkých úveroch poskytované štátom až na úrovni 80 % hodnoty úveru.
 • Pri dočasnom rámci pomoci nie je možná úroková bonifikácia ale pri udržaní zamestnanosti je možné odpustenie poplatku za záruku poskytnutou komerčnou bankou.

Sumár úverových COVID 19 nástrojov:

 • Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Vláda schválila možnosť odkladu odvodov alebo aj ich odpustenie.

Ako to vyzerá s pomocou v rámci odvodových povinností pre jednotlivé mesiace od prepuknutia COVID 19 pandémie:

 • Za mesiac marec si subjekty mohli pri poklese tržieb najmenej o 40 % uplatniť odklad odvodov (sociálnych aj zdravotných na strane zamestnávateľa alebo SZČO) do 31. 7. 2020. Táto lehota bola predĺžená až do 31. 12. 2020
 • Za mesiac apríl 2020 bola schválená novela, podľa ktorej si subjekty  mohli uplatniť odpustenie iba sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade že mali aspoň jednu prevádzku a tá bola zatvorená v mesiaci 4/2020 minimálne 15 dní. Žiaden odklad odvodov za mesiac apríl 2020 nebol možný.
 • Z mesiac máj 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Zdravotné odvody za mesiac máj nebude možné odložiť.
 • Za mesiac jún 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Subjekt musel zaznamenať pokles čistého obratu minimálne vo výške 40 %. Zdravotné odvody za mesiac jún nebude možné odložiť.

O odklad sociálnych odvodov za mesiac máj 2020 bude možné požiadať na stránke sociálnej poisťovne vyplnením čestného prehlásenia.

Okrem toho poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť, teda nové čestné vyhlásenie z dôvodu novej lehoty splatnosti. Tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti bude SP ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020.

Čestné prehlásenie pre odklad sociálnych odvodov za mesiac jún 2020 je možný na uvedenom linku:

https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-jun-2020/68740s

 • Odkladom splácania úveru je odloženie splátok istiny, istiny a úrokov alebo odloženie splatnosti úveru splatného  jednorazovo. O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa  len obdobia pandémie, max. 9 mesiacov banka, 3 mesiace iný  veriteľ, podanú žiadosť je možné predĺžiť).
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.  
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem  zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo  podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.   
 • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka a rovnako sa nepovažuje za omeškanie.   
 • Lehoty, ktoré vyplývajú zo Zákona o účtovníctve č. 431/2002, sa počas obdobia pandémie považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie  daňového priznania podľa § 21 ods. 1 podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a okrem platenia daní a preddavkov na daň.

 • V prípade, ak by daňové subjekty nestihli počas obdobia pandémie splniť svoju povinnosť administratívneho charakteru alebo oznamovaciu povinnosť, nebudú za to sankcionované, ak túto povinnosť splnia dodatočne, do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Automatické odpustenie zmeškania lehoty sa vzťahuje aj na podávanie opravných prostriedkov.
 • Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovým subjektom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov súhlasmi so žiadosťami o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Dôležitá je vzájomná komunikácia s príslušným orgánom finančnej správy.

Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov.

 • Daňové kontroly a daňové konania, ktoré sa začali pred obdobím pandémie alebo počas tohto obdobia, sa budú prerušovať v prípade, ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie. Takúto žiadosť je možné podať e-mailom alebo telefonicky, o čom správca dane spíše úradný záznam. Finančná správa bude s daňovými subjektmi komunikovať a bude maximálne súčinná, aby boli daňové subjekty o všetkom dostatočne informované.
 • V daňových kontrolách a daňových konaniach, ktoré začali počas obdobia pandémie a ktoré boli doteraz zo zákona prerušené, sa bude pokračovať a prerušiť ich bude možné, len ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie.
 • Daňové kontroly a daňové konania, ktoré už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené alebo boli prerušené napr. z dôvodu medzinárodného dožiadania a ešte nepominuli dôvody tohto prerušenia, zostávajú naďalej prerušené.
 • V konaniach o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré sa prerušili pred začatím obdobia pandémie a prerušenie trvalo ku dňu začatia obdobia pandémie, sa pokračuje od 21. mája 2020, ak netrvajú dôvody, pre ktoré sa takéto konanie prerušilo.

Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty

 • Ak v období pandémie nastanú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH (napr. platiteľ opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, opakovane nezaplatí daň), počas obdobia pandémie nebude tento platiteľ zverejnený v príslušnom zozname, ak si tieto povinnosti dodatočne splní najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie. Ak tak neurobí, bude zverejnený v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, po skončení pandémie. 

Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu

 • Ak platiteľovi, ktorý mal nárok na uplatnenie skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu DPH, počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, tento nedoplatok nebude prekážkou pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak nedoplatok platiteľ zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Karanténna OČR:

 • Od 1. 7. 2020 sa začali školské prázdniny. Z uvedeného dôvodu je čerpanie karanténnej OČR možné len pre rodičov, ktoré majú deti v predškolských zariadeniach. Čerpanie klasickej OČR pri chorom dieťati s adekvátnym potvrdením od lekára je samozrejme možné rovnako ako to bolo pred vznikom pandémie COVID 19.
 • V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.
 • Vyhlásenie sociálnej poisťovne spolu so zverejnenými čestnými vyhláseniami pre pandemické aj klasické ošetrovné nájdete na webovej stránke SP: https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-ocr-od-1-jula-2020--u-skolakov-narok-zanikne--pokracovat-mozu-len-s-lekarskym-potvrdenim/48411s68758c     

Zmeny Zákonníka práce

 • home office – prácu z domácnosti môže zamestnávateľ nariadiť, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a zamestnanec má právo na prácu z domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové  dôvody,
 • lehota na oznámenie rozvrhnutia pracovného času: dva dni vopred, ak sa nedohodne so zamestnancom na kratšej dobe a s platnosťou najmenej na týždeň,
 • čerpanie dovolenky: lehota na oznámenie čerpania bežnej dovolenky je 7 dní vopred, starej dovolenky je 2 dni vopred; možnosť skrátiť so súhlasom zamestnanca,  
 • ospravedlnená neprítomnosť v práci:  počas karantény alebo izolácie naďalej bez náhrady mzdy; rozšíril sa zákaz výpovede na zamestnancov (ust. § 64) na zamestnancov v karanténe, izolácii, ošetrovania alebo starostlivosti o chorého člena rodiny alebo fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (§293er zákona o sociálnom poistení, zmena zákonom č. 63/2020) a rozšírila sa povinnosť zaradiť zamestnanca na pôvodnú prácu a pracovisko, resp. zodpovedajúcu prácu po odpadnutí prekážky,  
 • 80 % náhrad mzdy z dôvodov na strane zamestnávateľa v dôsledku :
  • zastavenia alebo obmedzenia činnosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
  • zastavenia alebo obmedzenia činnosti ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
  • naďalej platí 60% ak je dohoda so zástupcami zamestnancov podľa ust. § 142 ods. 4
  • NOVINKA možné opätovné predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú aj tretíkrát:
   • Podľa novely Zákonníka práce, schválenej 09.06.2020 prebehla zmena v rámci COVID 19 opatrení pri možnosti opätovne podpísať  zo zamestnancom pracovnú zmluvu na dobu určitú.
   • Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa má skončiť v čase mimoriadnej situácie COVID 19 alebo do dvoch mesiacov po jej odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie, je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok.
   • Pracovný pomer na určitú dobu, ktorý sa skončil v čase mimoriadnej situácie COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po jej odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho opätovné dohodnutie podľa, je možné v čase mimoriadnej situácie alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní opätovne dohodnúť jedenkrát a najviac na jeden rok.
   • Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.
   • Pri uvedenej zmene Zákonníka práce bolo schválené opatrenie v rámci podnikateľských opatrení a uvedená zmena bude platná aj po skončení mimoriadnej situácie.
 • Vyznačené zmeny v Zákonníku práce je možné nájsť aj na webovej stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311/20200730.html

 • Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.
 • Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t. j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

Usmernenie k odpočtu daňovej straty nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.06.24_koronaDzP.pdf

 • Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID 19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100 percentné krytie svojich výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená pre pomoc nájomcom je nasmerovaná pre nájomcov, ktorí boli zasiahnutý pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.
 • V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv moratórium).
 • Parlament 9. 6. 2020 schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.
 • Podstatou novely zákona, je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia bude najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nebudú mať tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % - né krytie svojich nákladov na nájom.
 • Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.
 • Podmienkou je, aby:
  a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
  b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).
 • Predmet nájmu tvorí:
  a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
  b) trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

 • Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.
 • Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.
 • Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zmluvu na nájomné?

 • Aj v tomto prípade nemusím nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.
 • Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 2. 2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

 • Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID 19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodli, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom (15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou).

  V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSRhttps://najmy.mhsr.sk/

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 20 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Zvyšujú sa hranice auditu na celkovú sumu majetku 4 milióny eur a celkový čistý obrat 8 miliónov eur.
 3. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 4. Zamestnanec si bude môcť vybrať medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Paragrafové znenie novely má vláda schvaľovať v októbri.
 5. Ruší sa pokuta za neplnenie povinnosti zamestnávateľa oznamovať úradu práce voľné pracovné miesta a ich charakteristiku.
 6. Ruší sa povinnosť spol. s r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.
 7. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne, napríklad na zaplatenie alebo prihlásenie nového zamestnanca. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 8. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. V opatrení sa stanovuje, že sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.
 9. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP podľa § 6 ods. 1 písm. k) zákona o BOZP potrebné. Koncepcia sa bude vyhodnocovať „podľa potreby“ namiesto „pravidelného vyhodnocovania“.
 10. Upraví sa minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní.
 11. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 5 dní po skončení lehoty za nepodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 12. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 13. Vypúšťa sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Odhlásenie posledného prihláseného zamestnanca zamestnávateľom z registra zamestnancov bude znamenať automatické odhlásenie zamestnávateľa z registra zamestnávateľov.
 14. Predlžuje sa lehota z 8 na 30 dní, dokedy musí zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru zamestnanca predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni.
 15. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 16. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.
 17. Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať sociálnej poisťovni vznik materskej dovolenky, zánik materskej dovolenky a vznik rodičovskej dovolenky sociálnej poisťovni.
 18. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.
 19. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 20. Ruší sa povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu miesta, priezviska zamestnanca. Dotkne sa to hlavne zamestnankýň – žien po svadbe, keď zvyknú meniť svoje priezvisko.

Samostatno zárobkovo činné osoby

Projekt Ministerstva práce je súčasťou prvej pomoci na podporu udržania zamestnanosti a udržania pracovných miest v čase mimoriadnej situácie COVID 19.

Opatrenie 2 je určené pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby najmenej 20 %. O príspevok môže žiadať iba SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020, alebo si čerpá tzv. odvodové prázdniny. Nárok na príspevok nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku za mesiace jún a júl sa pohybuje v rozmedzí od 180 eur do 540 eur v závislosti od miery poklesu tržieb SZČO.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zároveň SZČO nesmie mať súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Vzor žiadosti a prílohy Výkaz k príspevku sú uvedené na nižšie uvedenej webovej stránke. Lehota na príspevky za mesiac jún je stanovená do 31. 7. 2020 a lehota na príspevky za mesiac júl je stanovená do 31. 8. 2020. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky. Na podávanie sú určené emailové adresy Úradov práce podľa príslušnosti SZČO. Následne sa podpisujú Dohody s Ministerstvom práce v originál vyhotovení.

SZČO, ktoré už žiadali o príspevky v rámci Opatrenia 2 za predchádzajúci mesiac, nemusia znovu vypĺňať žiadosť ale postačí vyplniť iba výkaz v elektronickej podobe a ten následne v prípade príspevku za mesiac jún 2020 podať elektronicky na rovnakú emailovú adresu najneskôr do 31. 7. 2020

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

V prípade, že SZČO nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, ľudovo povedané neplatí sociálne odvody ale len zdravotné odvody má možnosť získať paušálny príspevok z Opatrenia 4A.

Výška príspevku je stanovená paušálnou sumou v sume 210 € za mesiac jún a júl 2020. Výška tržieb nehrá pri Opatrení 4A žiadnu úlohu.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020. Zároveň SZČO nesmie mať súbežne uzatvorený pracovný pomer.

Vzor žiadosti je uvedený na nižšie uvedenej webovej stránke. Pre príspevok za mesiac jún je potrebné žiadosť podať najneskôr do 31. 7. 2020. Rovnako lehota na príspevky za mesiac júl bude stanovená do 31. 8. 2020. Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky. Na podávanie sú určené emailové adresy Úradov práce podľa miestnej príslušnosti SZČO.

Opatrenie 4 ma zjednodušený proces vypĺňania žiadosti. Pri tomto príspevku postačí podať žiadosť iba jeden krát a subjektu je automaticky priznaný nárok na príspevok aj na ďalšie mesiace. V prípade, že subjekt prestal spĺňať podmienky na získanie príspevku, musí túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému úradu práce.

Opatrenie 4B je nastavené pre SZČO, ktoré sú spoločníkmi spoločnosti s právnou formou s.r.o. a zároveň sú v tejto spoločnosti konateľmi a nie sú zamestnancami.

Zároveň upozorňujeme, že obdobie poskytovania príspevkov by sa malo predlžiť aj na ďalšie mesiace. Uvedené fakty boli deklarované rezortom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia a o pomôckach k vypĺňaniu sú uvedené na webovej stránke: https://www.pomahameludom.sk/

Vláda prijala viacero opatrení, ako  je možné zabezpečiť likviditu aj odkladom podania daňových priznaní a platenia daní bez sankčného postihu.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov, ktorého lehota na  podanie uplynula alebo uplynie od 12. 3. 2020 do ukončenia pandémie, sa predlžuje, a to tak, že nová „riadna“ lehota je  jednotná, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tomto období je subjekt povinný daň aj zaplatiť.
  Upozorňujeme, že rozhodnutím vlády bol zatiaľ dňa 19. 6. 2020 ukončený núdzový stav. Mimoriadna situácia však stále trvá. Preto zatiaľ nie je presne definovaná lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Uvedené bude možné určiť po tom ako vláda ukončí mimoriadnu situáciu na území SR.
 • Hlásenie a ročné zúčtovanie zamestnávateľa za zamestnanca sa tiež predlžuje, a to do konca 2. mesiaca po skončení pandémie. V tomto období bude daň aj splatná, alebo v tomto období zamestnávateľ vráti preplatok na dani.  
 • Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie podané.
 • Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019. Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.
 • Dôležitou zmenou, ktorá bola prijatá v apríli je nariadenie vlády, ktoré hovorí o možnosti platiť preddavky podľa výhodnosti pre daňový subjekt. To znamená že subjekt má na základe tohto nariadenia 4 možnosti ako môže platiť preddavky na daň z príjmov:
  o Tržby poklesli o 40 % – nemusia od mesiaca máj platiť preddavky vôbec (vyrovnajú daňovú povinnosť pri platení dane)
  o Daňová povinnosť 2019>daňová povinnosť 2018 (môžu platiť preddavky podľa roku 2018)
  o Daňová povinnosť 2019<daňová povinnosť 2018 (platia preddavky podľa aktuálnej daňovej povinnosti 2019
  o Žiadosť o platenie preddavkov inak – podanie u správcu dane.

Detailné informácie môžete nájsť aj na stránke Finančnej správy.  Finančná správa zriadila prehľadnú stránku podľa potrebných informácií aj s najčastejšími otázkami a odpoveďami daňových subjektov s rozdelením na jednotlivé dane:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

a tiež v Zákone 67/2020 o mimoriadnych opatrenia v rámci COVID 19:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/

Daň z motorových vozidiel:

 • Aj tomto smere boli uskutočnené kroky pre pomoc podnikateľským subjektom. V prípade, ak Vám lehota na podanie daňového priznania k DMV a tiež lehota na zaplatenie dane z MV neuplynula pred 12.03.2020 alebo začala plynúť až po tomto dátume, postačí ak podáte daňové priznanie k dani z MV a daň zaplatíte do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po skončení pandémie.
 • Zavádza sa možnosť neplatenia preddavkov k dani z motorových vozidiel splatných počas obdobia pandémie počnúc aprílom 2020. Daňovník, ktorý využije možnosť neplatenia preddavkov na daň počas obdobia pandémie, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania (štandardne v januári 2021).

Vláda schválila možnosť odkladu odvodov alebo aj ich odpustenie.

Ako to vyzerá s pomocou v rámci odvodových povinností pre jednotlivé mesiace od prepuknutia COVID 19 pandémie:

 • Za mesiac marec si subjekty mohli pri poklese tržieb najmenej o 40 % uplatniť odklad odvodov (sociálnych aj zdravotných na strane zamestnávateľa alebo SZČO) do 31. 7. 2020. Táto lehota bola predĺžená až do 31. 12. 2020
 • Za mesiac apríl 2020 bola schválená novela, podľa ktorej si subjekty  mohli uplatniť odpustenie iba sociálnych odvodov (na strane zamestnávateľa a SZČO) iba v prípade že mali aspoň jednu prevádzku a tá bola zatvorená v mesiaci 042020 minimálne 15 dní. Žiaden odklad odvodov za mesiac apríl 2020 nebol možný.
 • Za mesiac máj 2020 bol schválený odklad odvodov (len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Zdravotné odvody za mesiac máj nebude možné odložiť.
 • Za mesiac jún 2020 bol opäť schválený odklad odvodov (ale len sociálnych na strane zamestnávateľa a SZČO) do 31. 12. 2020. Subjekt musel zaznamenať pokles čistého obratu minimálne vo výške 40 %. Zdravotné odvody za mesiac jún nebude možné odložiť.

O odklad sociálnych odvodov za mesiac jún 2020 jre možné požiadať na stránke sociálnej poisťovne vyplnením čestného prehlásenia.

Okrem toho poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov, že ak už príslušnej pobočke zaslali žiadosť o odklad platenia poistného za mesiac marec 2020 (vyplnené čestné vyhlásenie), nemusia posielať novú žiadosť, teda nové čestné vyhlásenie z dôvodu novej lehoty splatnosti. Tá sa im automaticky predĺži z 31. júla na 31. decembra 2020. O tejto skutočnosti bude SP ústretovo informovať aj osobitnou mailovou správou. Ak za marec 2020 ešte čestné vyhlásenie nezaslali a spĺňajú zákonné podmienky pre odklad splatnosti, môžu tak urobiť a rovnako budú mať predĺženú lehotu na zaplatenie poistného do 31. decembra 2020.

Čestné prehlásenie pre odklad sociálnych odvodov za mesiac jún 2020 je možné nájsť na uvedenom linku: https://www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie-jun-2020/68740s

 • Počas bežného obdobia sociálna poisťovňa posudzovala vznik povinnosti platiť sociálne odvody pre SZČO k 1. 7. nasledujúceho obdobia (ak bolo daňové priznanie podané v riadnej lehote do 31. 3).
 • Sociálna poisťovňa posudzuje vznik povinnosti platiť sociálne odvody z podaného daňového priznania, ktoré má k dispozícii od finančnej správy.
 • Keďže pre vznik COVID pandémie sa daňové priznania odložilo do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bude zrušený mimoriadny stav, aj obdobie vzniku povinnosti platiť sociálne odvody pre SZČO bolo potrebné prehodnotiť.
 • Národná rada SR dňa 13. 5. 2020 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa v roku 2020 špecificky upravuje vznik a zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni.

Môžu vzniknúť nasledovné situácie:

A) SZČO podala daňové priznanie do 31. 3. 2020:

Ak zdaniteľný príjem SZČO v daňovom priznaní za rok 2019 podľa je vyšší ako 6 078 eur, tak SZČO vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1. 7. 2020. SZČO bude platiť od 1. 7. 2020 novú hodnotu sociálneho poistenia podľa výšky príjmu z roku 2019.

Ak SZČO nedosiahla príjem za rok 2019 v sume 6 078 eur, od 1. 7. 2020 nie je povinná platiť sociálne poistenie.

B) SZČO si podá predĺženie lehoty a podá daňové priznanie do 30. 9. 2020:

Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v predĺženej lehote a to najneskôr do 30. 9. 2020 a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 bude vyšší ako 6 078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od 1. 12. 2020.

C)   SZČO podá daňové priznanie v lehote LEX KORONA (do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol ukončený mimoriadny stav):

Ak SZČO podá daňové priznanie za rok 2019 v takto posunutej lehote a jej zdaniteľný príjem v daňovom priznaní za rok 2019 bude vyšší ako 6078 eur, tak jej vzniká, resp. pokračuje povinné poistenie v Sociálnej poisťovni od prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula posunutá lehota na podanie daňového priznania. Alebo – čo je to isté – od prvého dňa štvrtého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom vláda vyhlási skončenie pandémie.

 • SZČO môžu využiť aj možnosť úveru cez tzv. SIH Antikorona záruky.
 • Prevádzkové alebo investičné úvery v rámci tejto pomoci sú poskytované cez komerčné banky.
 • Pre veľký záujem o nástroj SIH Antikorona záruku - Slovak Investment holding už zverejnil aj výzvu pre spustenie Antikorona záruky 2, do ktorej sa už zapojili viaceré komerčné banky.
 • Komerčné banky poskytujú zvýhodnené preklenovacie úvery pre malé a stretné podniky a živnostníkov, ktoré za predpokladu udržania zamestnanosti môžu byť kombinované aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. Zámerom je pomôcť vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať pracovné miesta.
 • SZČO môžu využiť aj tzv. nový dočasný rámec poskytovania pomoci v rámci SIH úverov prostredníctvom komerčných bánk. Úroková sadzba pre mikro subjekty sa pohybuje na úrovni okolo 3,9 %, pričom tieto úvery sú poskytované vo forme prevádzkových úverov a nie investičných.
 • Zároveň je možný súbeh typov poskytovania pomoci v rámci odkladu splátok, SIH Antikorona záruka a dočasného rámca poskytovania pomoci SIH (prostredníctvom komerčných bánk).

Informácie ohľadom možných poskytnutých úverov a záruk sú kontrolované zo strany Slovenskej sporiteľne.

Bližšie informácie je možné nájsť: https://www.sih.sk/stranky/investicie/sih-antikorona-zaruka

 • Týka sa úverov na bývanie vrátane tých pred účinnosťou zákona č. 90/2016 Z.z. a zmlúv o spotrebiteľských úveroch. O odklad splátok musí dlžník požiadať (týka sa len obdobia pandémie), odklad splátok je podľa zákona LEX KORONA možný na  max. 9 mesiacov.
 • Veriteľ je povinný do 30 dní informovať dlžníka o posúdení žiadosti. Nepovolenie odkladu splátok je veriteľ povinný zdôvodniť.
 • Veriteľ musí dlžníka informovať do 2 mesiacov od povolenia odkladu o dôsledkoch odkladu splátok (vysporiadanie úroku, spôsobe pokračovania v splácaní a ďalších skutočnostiach).
 • Veriteľ nesmie požadovať dodatočné zabezpečenia úveru, úhradu poplatkov, nákladov alebo inú odplatu (okrem zaplatenia úrokov za obdobie odkladu splátok) alebo podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.
 • Odklad splátok podľa tohto opatrenia nebude považovaný za omeškanie v platbe (nebude evidovaný v registri). 

Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO má možnosť využiť opatrenie karanténnej OČR alebo PN:

Karanténna OČR:

 • Od 1. 7. 2020 sa začali školské prázdniny. Z uvedeného dôvodu je čerpanie karanténnej OČR možné len pre rodičov, ktoré majú deti v predškolských zariadeniach. Čerpanie klasickej OČR pri chorom dieťati s adekvátnym potvrdením od lekára je samozrejme možné rovnako ako to bolo pred vznikom pandémie COVID 19.
 • V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

  Vyhlásenie sociálnej poisťovne spolu so zverejnenými čestnými vyhláseniami pre pandemické aj klasické ošetrovné nájdete na webovej stránke SP: https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-ocr-od-1-jula-2020--u-skolakov-narok-zanikne--pokracovat-mozu-len-s-lekarskym-potvrdenim/48411s68758c
 • Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.
 • Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t. j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

Usmernenie k odpočtu daňovej straty nájdete na webovej stránke Finančnej správy SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informacie/Covid19/2020.06.24_koronaDzP.pdf  

 • Finančná pomoc pri nájmoch prešla počas mimoriadnej situácie COVID 19 legislatívnym vývojom od prvotnej ochrany nájomcu pred ukončením nájmu až po možnosť získať po splnení podmienok 100 percentné krytie svojich výdavkov na nájomné. Legislatíva, ktorá je nastavená pre pomoc nájomcom je nasmerovaná pre nájomcov, ktorí boli zasiahnutý pandémiou COVID 19 a mali zamedzený prístup do svojich prevádzok alebo museli byť povinne uzatvorení a obmedzený prístup mala verejnosť a klientela podnikov, ktorými sú koneční spotrebitelia.
 • V mesiaci apríl bola schválená novela Lex Korona ktorá stanovila tzv. právny rámec pre ochranu nájomcu, ktorému nemôže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu do 31. 12. 2020, ak nájomca nezaplatí nájomné za obdobie od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020. Právny nárok prenajímateľa vymáhať uvedené nájomné nezanikol a nájomca bol povinný uvedený nájom zaplatiť najneskôr do 31. 12. 2020. Išlo predovšetkým o dočasnú právnu úpravu podľa nemeckého vzoru legislatívy (tzv moratórium).
 • Parlament 9. 6. 2020 schválil novelu zákona Lex Korona, ktorá obsahuje legislatívny rámec pre poskytovanie dotácií na nájomné.
 • Podstatou novely zákona, je, že subjektom štát poskytne dotáciu v takej výške, v akej prenajímateľ poskytne svojim nájomníkom zľavu na nájomné. Dotácia bude najviac vo výške 50 % a nárok na ňu nebudú mať tí, ktorí priestory prevádzok vlastnia. Nájomcovia tak môžu získať 100 % - né krytie svojich nákladov na nájom.
 • Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.
 • Podmienkou je, aby:
  a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1. 2. 2020 a
  b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).
 • Predmet nájmu tvorí:
  a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo
  b) trhové miesto.

Žiadosť o dotáciu na nájomné – spôsob podania

 • Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente.
 • Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu). Ak nie je možné tieto platby oddeliť, má sa za to, že tvoria 5 % sumy obvyklého nájomného.
 • Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné, neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Čo ak mi prenajímateľ nechcel poskytnúť žiadnu zmluvu na nájomné?

 • Aj v tomto prípade nemusím nájomca ihneď zaplatiť celú sumu nájomného prenajímateľovi. Nemá síce nárok na poskytnutie dotácie od štátu ale má možnosť platiť záväzok z nájomného v postupných splátkach.
 • Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1. 2. 2020.

Nižšie uvádzame príklad na praktickú realizáciu dotácie na nájomné:

 • Nájomca splnil podmienky na poskytnutie dotácie. Mal v prenájme prevádzku, ktorá bola uzatvorená alebo bol do nej obmedzený vstup konečných zákazníkov z dôvodov existencie pandémie COVID 19. Jeho reálny mesačný nájom je v sume 10 000,- € bez DPH a nezahŕňa služby spojené s nájmom. Nájomca sa s prenajímateľom dohodli, že mu prenajímateľ poskytne zľavu z nájomného vo výške 30 % t.j. v sume 3 000,- €. Rovnakú sumu poskytne štát ako priamy nenávratný grant v sume 3 000, €. Následne zostane na pleciach nájomcu uhradiť zvyšnú sumu 4 000,- €. Túto sumu môže uhrádzať v 48 rovnakých mesačných splátkach so začiatkom (15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou).

  V akej výške znášajú nájomné subjekty v rámci uvedeného príkladu?

Prenajímateľ dosiahne výnosy z prenájmu v tomto prípade v celkovej sume 7 000,- €.

Postup podávania žiadostí o dotáciu na nájom aj so zverejnenými videami k postupu elektronického podania je možné nájsť na webovej stránke MHSRhttps://najmy.mhsr.sk/

Pre ilustráciu uvádzame niektoré najdôležitejšie schválené Opatrenia pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Zoznam všetkých schválených opatrení, ktorých je viac ako 100, je možné nájsť na webovej stránke Národnej rady SR aj so schváleným znením jednotlivých opatrení a zmenou jednotlivých zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=480967

Vybraných 10 schválených opatrení pre pomoc podnikateľom:

 1. Reálna spotreba pohonných hmôt bude daňovým nákladom. Dnes sa postupuje paušálnou formou 80 % daňový výdavok vs. 20 % nedaňový výdavok, ak subjekt nevedie knihu jázd alebo nepoužíva GPS systém vo firemných vozidlách.
 2. Ruší sa nahlasovanie zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti podľa § 36 ods. 1 (napríklad zmeny v OR SR).
 3. Ruší sa vyrubenie pokuty za nedodržanie lehoty do 7 dní po skončení lehoty v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zavedie sa princíp druhej šance pre tých, ktorí nestihnú lehotu od Sociálnej poisťovne. Po novom ich za to automaticky nebude čakať pokuta, ale ďalšia dodatočná lehota sedem dní na splnenie svojej povinnosti.
 4. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO vypočíta a oznámi daňovníkovi v budúcnosti daňový úrad.
 5. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje.
 6. Ruší sa povinnosť dokladovania notársky overeného splnomocnenia pre vybavenie elektronickej komunikácie so Sociálnou poisťovňou.
 7. Zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia.
 8. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.
 9. Zjednoduší sa legislatíva upravujúca živnostenské podnikanie.
 10. Zavedie sa možnosť prerušiť živnosť na 1 mesiac.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť