Slovensko môže byť úspešnejšie aj vďaka spolupráci verejného a súkromného sektora

Vzájomná spolupráca združení, podnikateľov a miest prináša výsledky aj v oblastiach verejného záujmu, ktoré by inak ostali nepokryté.

Základným predpokladom pre funkčnú a demokratickú krajinu sú aktívni ľudia, ktorí majú víziu a chuť robiť niečo v prospech iných, svojej komunity či celej spoločnosti. Našťastie, aj na Slovensku je čoraz väčší počet ľudí či organizácií, ktorí cítia zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú a majú potrebu zapojiť sa do procesu formovania verejných vecí.

Spomedzi mnohých pozitívnych projektov spomeňme aspoň pár príkladov úspešných projektov, ktoré vznikli vďaka spolupráci samosprávy so súkromným či tretím sektorom.

Stará tržnica

Stará tržnica bola dlhé roky verejnosti neprístupná a mestu vyrábala iba stratu. V roku 2012 sa preto z vlastnej iniciatívy dali dokopy jedenásti profesionáli - architekti, ľudia so skúsenosťami v organizovaní kultúrnych podujatí a umelci, a založili občianske združenie Aliancia Stará tržnica.

Zdroj foto: staratrznica.sk

Aliancia vznikla s ambíciou znovuoživiť budovu Starej tržnice tak, aby slúžila ako mestské centrum ponúkajúce trhy, kultúrne podujatia a služby s pridanou hodnotou pre obyvateľov aj návštevníkov mesta, a to bez finančného zaťaženia mestského rozpočtu. Od roku 2020 bude Slovenská sporiteľňa hlavným partnerom Starej tržnice.

Budova odvtedy prešla kompletnou rekonštrukciou a dnes ponúka obyvateľom mesta aj turistom pravidelný program. Konajú sa tu potravinové trhy zamerané na lokálnu produkciu, rôzne konferencie, koncerty, diskusie či komunitné aktivity. Okrem samotnej budovy boli renovované aj priestory po jej obvode, kde momentálne fungujú gastronomické prevádzky, coworking či požičovňa elektrických áut, elektro-kolobežiek a bicyklov.

Sadni si!

Projekt voľného sedenia v meste - Sadni si! vznikol na základe spolupráce mesta Bratislavy, mestskej časti Staré Mesto, spoločnosti Volkswagen Slovakia a Nadácie Slovenská sporiteľňa.

Projekt je inšpirovaný podobnými riešeniami v iných svetových metropolách a prináša do centra mesta mobilné sety na sedenie od francúzskej značky Fermob, ktorú nájdete napríklad aj v parkoch v Paríži.

Stoličky a stoly nie sú fixne upevnené, a tak ich Bratislavčania a turisti môžu presúvať, ako im vyhovuje. Zároveň je na nich umožnené aj konzumovať vlastné jedlo či nápoje s výnimkou tvrdého alkoholu. Celkovo by malo v centre, ale aj v širšom centre mesta pribudnúť 80 stolov a 240 stoličiek.

Živé námestie

Projekt Živé námestie si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav dvoch kľúčových verejných priestorov v centre Bratislavy, a to konkrétne Námestia SNP a Kamenného námestia. Iniciatíva vznikla ako spoločný projekt Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Aliancie Stará tržnica, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), ako aj architektonických štúdií LABAK a 2021.

Zdroj foto: zivenamestie.sk

V rámci projektu boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré poslúžia ako podklad pre budúcu verejnú architektonickú súťaž, z ktorej môže následne vzísť dlhodobá stratégia rozvoja týchto území.

Popri tom však experti vypracovali aj návrhy rýchlych riešení, tzv. „Quick Wins”. Ide o riešenia, ktoré sú časovo a finančne nenáročné a zároveň majú mať čo možno najväčší pozitívny dopad na kvalitu priestoru námestí. Ku kľúčovým zmenám patrí napríklad nové sedenie a osvetlenie, orez stromov, umiestnenie prenosnej zelene, vyčistené okolie, detské ihrisko, nové trávnaté plochy so závlahou, prísna regulácia dopravy a parkovania a podobne.

Prečo budovať vzájomné spolupráce

Spolupráca a spojenectvá medzi tromi piliermi štátu - verejnou správou, podnikateľskými subjektmi a tretím sektorom sa v praxi ukazujú ako mimoriadne potrebné pre úspešné fungovanie spoločnosti a jej budúci pozitívny vývoj.

Základnou jednotkou verejnej správy je obec, ktorej úlohou podľa zákona o obecnom zriadení je na svojom území prijímať rozhodnutia a poskytovať služby pre obyvateľov, komunity, súkromnú sféru aj mimovládny sektor.

Na výkon tejto úlohy má samospráva možnosť použiť financie z vlastných príjmov alebo zo zdrojov, ktoré každoročne získavajú zo štátneho rozpočtu. V praxi sa však mnoho miest a obcí stretáva s problémom, ako poskytnúť služby v rozsahu a kvalite, ktorý je vyžadovaný obyvateľmi. Nedostatok financií pritom nie je jedinou prekážkou.

Medzi hlavné problémy samospráv patria:

  • Stagnujúci príjem pri narastajúcom dopyte po verejných službách.
  • Nedostatok pracovných síl a vysoká fluktuácia zamestnancov.
  • Zaostávanie v inovačnej aktivite.
  • Potreba posilnenia transparentnosti vo výkone služieb.
  • Komunikačné bariéry medzi orgánmi samosprávy a obyvateľmi.

Aspoň čiastočne môže pomôcť prekonať spomínané problémy práve partnerstvo samosprávy s dobrovoľníkmi, súkromným sektorom či záujmovými združeniami. Účasťou angažovanej verejnosti na správe vecí verejných je možné dosiahnuť jednak značné úspory v obecnom rozpočte a zároveň posilniť občiansky záujem o dianie v obci.

Význam aktívnych komunít pre rozvoj spolupráce

Medzisektorová spolupráca by nemohla fungovať bez úsilia a ochoty dobrovoľníkov. Sú to často práve aktívni jedinci a komunity, kto na základe spoločných tém vytvára rôzne občianske združenia a neziskové organizácie a následne pre svoju agendu vyhľadáva podporu u miestnej samosprávy či podnikateľských subjektov.

Kľúčovým faktorom tu je budovanie dôvery u občanov, aby verili verejným inštitúciám a mali chuť a ochotu participovať na procesoch samospráv. Miestne politiky by preto mali byť formulované čo najviac zrozumiteľne a transparentne.

Zároveň by obce mali byť samé aktívne a dokázať osloviť komunity, aby sa dobrovoľne zapojili a mohli byť prospešné, či už prostredníctvom vlastného dobrovoľníckeho programu, alebo tretích strán. V tomto smere môžu byť prospešné aj súkromné firmy s vlastnými grantovými programami podporujúcimi dobrovoľníctvo.

Pokiaľ samospráva či súkromný sektor získajú cenného spojenca zo strany aktívnych občanov a komunity, budú oveľa efektívnejší a flexibilnejší pri realizácii projektov, ktoré majú prispieť k skvalitneniu života obyvateľov, zlepšeniu životného prostredia či zvýšeniu dostupnosti verejných služieb.

Zaujímate sa o budúci ročník #akonato
konferencie, ďalšie atraktívne biznis podujatia,
články alebo špecializované webináre. Pridajte svoj
e-mail a zistite prvý, čo chystá Slovenská sporiteľňa
pre podnikateľov.