Bc. Veronika Masariková

 

Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Manažment a ekonomické znalectvo, predmety: Riadenie hodnoty podniku, Znalectvo, Finančná analýza a finančné plánovanie, Finančné účtovníctvo

Pozícia v SLSP: Brigádnik na oddelení Dokumentácia pre firmy, kontrola a archivácia dokumentácie, spracovanie znaleckých posudkov, triedenie a zakladanie zložiek klientov, komunikácia s inými oddeleniami a obchodníkmi

Na čom som pracoval/a, moje úspechy: Počas štúdia som pracovala v tíme na rôznych projektoch. Najzaujímavejšie pre mňa bolo zostavenie komplexného finančného plánu existujúcej spoločnosti a vypracovanie znaleckých posudkov na nehnuteľnosti, auto, počítač a stanovenie všeobecnej hodnoty podniku. Témou stanovenia všeobecnej hodnoty podniku sa zároveň podrobnejšie zaoberám aj vo svojej diplomovej práci. Tímy pod mojím vedením dosahovali vždy najlepšie výsledky.

Počas práce na pozícií pokladníčky som nikdy nemala schodok v pokladni.

Na našom oddelení patrím medzi brigádnikov s najväčším počtom archivovaných škatúľ živej dokumentácie od začiatku projektu.

Čo mi ide: Baví ma robiť finančné analýzy a výpočty, hľadať súvislosti medzi ukazovateľmi a interpretovať ich. Viem dobre čítať a vytvárať grafy. Rýchlo sa učím novým veciam. Mám skúsenosti s vedením tímu, rozdeľovaním povinností a kontrolou výsledkov.

Referencie: Lucia Podobná, dokumentácia pre firmy

Počas pôsobenia v Slovenskej sporiteľni, a.s. od roku 2016 na oddelení Dokumentácia pre firmy, bolo Veronikinou hlavnou pracovnou náplňou: spracovanie dokumentácie a jej archivovanie, vykonávanie administratívnych podporných činností, komunikácia s obchodníkmi,  školenie novonastúpených dohodárov, spracovanie Znaleckých posudkov pre supervízora, či vykonávanie ostatných činností v zmysle organizačného poriadku.

Bola schopná samostatne riešiť problémy. Medzi jej silné stránky zaraďujem aktívny prístup k riešeniu problémov, zodpovednosť, svedomitosť, precíznosť, pracovitosť. Ku svojim pracovným úlohám pristupovala iniciatívne, zodpovedne a spoľahlivo, aj nad rámec svojich pracovných povinností.

S jej prácou som bola plne spokojná a nemám k nej žiadne výhrady.