Právne informácie týkajúce sa prevádzky internetovej stránky

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.slsp.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej „internetová stránka“) je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej ako „Banka“).

Internetová stránka je chránená autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je Banka.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu a akékoľvek iné použitie podlieha v súlade s autorským zákonom predchádzajúcemu súhlasu Banky.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.

Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami Banky.

Banka je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Údaje uverejnené na internetovej stránke sú najmä informatívne.

Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Banky a za tieto Banka nenesie žiadnu zodpovednosť ani ich nespravuje.

V Bratislave dňa 20. 9. 2018.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.slsp.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej „internetová stránka“) je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel Sa, vložka č. 601/B (ďalej ako „Banka“).

Internetová stránka je chránená autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je Banka.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu a akékoľvek iné použitie podlieha v súlade s autorským zákonom predchádzajúcemu súhlasu Banky.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.

Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami Banky.

Banka je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Údaje uverejnené na internetovej stránke sú najmä informatívne.

Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Banky a za tieto Banka nenesie žiadnu zodpovednosť ani ich nespravuje.

V Bratislave dňa 20. 9. 2018.

Slovenská sporiteľňa, a.s.