Vedenie banky

Peter Krutil

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Študoval ekonómiu na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvoval rôzne kurzy zamerané na finančné trhy a obchodovanie s cennými papiermi a stáže v Creditanstalt Vienna a Creditanstalt London.

V rokoch 1991 až 1993 pôsobil vo VÚB, a.s., Bratislava, ako referent vykonával obchody s cennými papiermi a uvádzal nové spoločnosti na Burzu cenných papierov.

V roku 1993 bol dílerom peňažného a kapitálového trhu v Tatra banke, a.s., Bratislava.

Od roku 1993 do roku 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o.c.p., a.s., Bratislava.

V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR.

V decembri 1998 bol zvolený za člena predstavenstva banky a od januára 2015 bol podpredsedom predstavenstva.

Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Peter Krutil

Pavel Cetkovský

člen predstavenstva a finančný riaditeľ (CFO)

Svoju bankovú kariéru začal v Českej sporiteľni a bol súčasťou jej manažérskeho tímu od čias, kedy sa jej vlastníkom stala Erste Group. Zastával rôzne riadiace pozície v oblastiach financií, riadenia rizika a retailu; neskôr pôsobil ako riaditeľ riadenia rizika, finančný riaditeľ a generálny riaditeľ v lokálnych bankách skupiny Erste.

Od januára 2018 je členom predstavenstva a finančným riaditeľom Slovenskej sporiteľne zodpovedným za účtovníctvo a controlling, riadenie bilancie a tiež za oblasť facility, životné prostredie a výstavbu a poverený riadením rizík.

Pavel Cetkovský

Milan Hain 

člen predstavenstva

Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoje manažérske a odborné znalosti ďalej zdokonaľoval rôznymi odbornými programami, vrátane prestížnej London Business School.

Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB banke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike.

Od 1. júla 2018 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za IT a bankové operácie.

Milan Hain

Norbert Hovančák

člen predstavenstva

Je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a medziodborové štúdium finančného práva na UPJŠ v Košiciach.

Svoju profesijnú kariéru spojil s najväčšou bankou na Slovensku, v ktorej pracuje od roku 1998. Postupne prešiel viacerými pracovnými pozíciami v retaile, firemnom biznise a v oblasti risk manažmentu. Od roku 2018 bol riaditeľom zodpovedným za korporátne bankovníctvo.

Od 1. októbra 2019 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za firemné bankovníctvo a finančné trhy.

Norbert Hovančák

Juraj Barta 

člen predstavenstva

Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave so zameraním na fyziku a manažment. V Slovenskej sporiteľni pôsobí od roku 2004. Mal na starosti analýzy trhu, bol hlavným ekonómom banky, neskôr šéfoval marketingu.

Uplynulé roky zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj. Do predstavenstva sa presunul z pozície riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. Je členom rady pre digitálnu stratégiu v skupine Erste (Erste Group Digital Strategy Board).

Od 8. júla 2022 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za retailové bankovníctvo.

Juraj Barta

Dozorná rada

Zloženie dozornej rady banky:

  • David O'Mahony – predseda,
  • Jan Homan – podpredseda,
  • Paul Formanko – nezávislý člen,
  • Vazil Hudák – nezávislý člen,
  • Alena Adamcová – zástupkyňa zamestnancov,
  • Juraj Futák – zástupca zamestnancov.

Štruktúra akcionárov