Ombudsman

Vážený klient,

vždy sa vám budeme snažiť poskytnúť kvalitné produkty a prvotriedne služby. A preto budeme vždy klásť veľký dôraz aj na prístup, ochotu a profesionalitu našich pracovníkov. Avšak občas môžu nastať situácie, kedy sa necítite príjemne alebo nie ste spokojný. 

Tu sa dozviete, ako nám o tom môžete dať jednoducho vedieť.

Viac informácií

Kedy sa na nás môžete obrátiť

Sme tu pre vás a ak máte pocit, že sme sa dopustili chyby, alebo sme vám neposkytli služby v očakávanej kvalite, môžete podať reklamáciu alebo sťažnosť.

Vaše podanie sa môže týkať našich produktov a služieb, prístupu a správania sa našich zamestnancov alebo situácií, ktoré považujete za odklon od právnych alebo zmluvných bankových podmienok.


Obchodným rozhodnutím banky sú stanovené

 • Obchodné podmienky
 • Úrokové sadzby
 • Sadzobník poplatkov 
 • podania, ktoré sa týkajú týchto oblastí, berieme len na vedomie.
Viac informácií

Ako nám doručiť vaše podanie

Máte viacero možností:

 • Osobne – oslovte svojho poradcu alebo našich zamestnancov v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky. Často vám môžu ihneď pomôcť vyriešiť váš problém
 • Prostredníctvom e-mailu: info@slsp.sk,
 • Prostredníctvom formulára v Internetbankingu (IB),
 • Telefonicky na linku Sporotel, tel.: 0850 111 888, 0915 111 888, 0910 111 888 
  (zo zahraničia: +421/2/58 26 81 11, +421 915 111 888,+421 910 111 888),
 • Písomne – Slovenská sporiteľňa, a. s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava

Prosíme vás, nezabudnite uviesť:

 • Vaše kontaktné údaje: meno a priezvisko a údaje, na základe ktorých vás budeme môcť jednoznačne identifikovať – napr. číslo účtu, dátum narodenia a pod.
 • Podrobný a presný opis skutočnosti, ktorú namietate, vrátane podrobností: dátum, číslo účtu, peňažné sumy a mená pracovníkov, s ktorými ste boli v kontakte, adresa príslušnej pobočky, atď.
 • Zašlite kópie akýchkoľvek relevantných dokumentov o ktorých si myslíte, že súvisia 
  s vaším prípadom. Originály si ponechajte.
Viac informácií

Čo sa s vašim podaním deje potom, ako ho doručíte

 • Zaevidujeme ho a potvrdíme prijatie rovnakým spôsobom, ako nám ho doručíte
 • Prešetríme ho a pokúsime sa nájsť vyhovujúce riešenie.

Odpoveď a vysvetlenie sa snažíme pripraviť v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od jeho prijatia. V komplikovaných prípadoch sa však bohužiaľ môže táto lehota predĺžiť. O prípadnom predĺžení lehoty vás budeme informovať.

V prípade podania súvisiaceho s platobným stykom a platobnými kartami použitými v zahraničí môže prešetrenie trvať až 6 mesiacov, pretože sa musíme kontaktovať so zahraničnou bankou a žiadať od nej stanovisko.

Viac informácií nájdete v Reklamačnom poriadku.

Viac informácií

Kedy je vám k dispozícii Ombudsman

Ak nie ste spokojný s riešením podania, bude vám k dispozícii ombudsman Slovenskej sporiteľne. Tím ombudsmana tvoria špecializovaní pracovníci.

Ich úlohou je:

 • Prešetriť podanie s manažérmi pobočiek a s pracovníkmi všetkých odborných útvarov banky
 • Sprostredkovať banke spätnú väzbu od vás
 • Navrhnúť možnosti zlepšenia služieb banky na základe vašich skúseností a postrehov

Každé vaše podanie dôkladne prešetríme a budeme hľadať individuálne riešenie.
So všetkými informáciami zaobchádzame dôverne. Rešpektujeme váš názor a opísanú skutočnosť posúdime objektívne. Ak sme sa dopustili chyby, dokážeme si to priznať a zabezpečíme nápravu. Ak vaše podanie a požiadavky nebudeme môcť akceptovať, zrozumiteľne vám vysvetlíme dôvody.

Na ombudsmana banky sa môžete obrátiť:

 • E-mailom: ombudsman@slsp.sk
 • Písomne: Slovenská sporiteľňa, a. s., Ombudsman, Tomášikova 48, 
  832 37 Bratislava
 • Osobne: v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00 hod., po predchádzajúcej dohode na konkrétnom termíne, v budove Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.
Viac informácií

Sme otvorení vašim návrhom alebo pochvalám

Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o vašu spokojnosť s našimi službami alebo pracovníkmi.

 • Ak ste spokojný s niektorým z našich zamestnancov, podeľte sa s nami o vašu pozitívnu skúsenosť a my im o tom povieme.
 • Ak máte návrh ako vylepšiť naše produkty a služby, dajte nám vedieť, aby sme mohli tieto informácie v budúcnosti zohľadniť pri úprave produktov.

Vaše pochvaly a návrhy nám môžete poslať jednoducho cez túto linku.

Viac informácií

Prostredníctvom kontaktného formulára