Rozbehnite svoje podnikanie
úrokovými prázdninami


Začínajúci podnikatelia, prihláste sa do 30. septembra a získajte špeciálne benefity:

 • bezúročný úver do výšky 10 000 eur na jeden rok alebo rýchlejší rozbeh podnikania
 • bezplatné biznis, právne a marketingové poradenstvo, mediálny priestor na zviditeľnenie sa
 • online založenie živnosti a s.r.o. za 1 euro a k tomu výhodný POS terminál na 4 mesiace

Rozbehnite svoje podnikanie úrokovými prázdninami


Začínajúci podnikatelia, prihláste sa do 30. septembra a získajte špeciálne benefity:

 • bezúročný úver do výšky 10 000 eur na jeden rok alebo rýchlejší rozbeh podnikania
 • bezplatné biznis, právne a marketingové poradenstvo, mediálny priestor na zviditeľnenie sa
 • online založenie živnosti a s.r.o. za 1 euro a k tomu výhodný POS terminál na 4 mesiace

Príbehy podnikateľov, ktorí sa do iniciatívy zapojili v roku 2018

O iniciatíve

Slovenská sporiteľňa pri príležitostí Globálneho týždňa podnikania a Európskeho týždňa malého a stredného podnikania realizuje v období od 5. augusta do 24. novembra 2019 druhý ročník iniciatívy s názvom:

Úrokové prázdniny pre začínajúcich podnikateľov

Cieľom iniciatívy je vyzdvihnúť a podporiť začínajúcich podnikateľov, ktorí počas roka 2019 začali alebo plánujú začať nové podnikateľské aktivity s cieľom zabezpečiť si pravidelný udržateľný príjem a vytvárať nové pracovné miesta.

Tento cieľ chce Slovenská sporiteľňa v spolupráci s partnermi dosiahnuť poskytnutím:

 • odbornej pomoci s rozbehom novej podnikateľskej aktivity (napr. inšpirácia k podnikaniu, usmernenie, právne poradenstvo, finančné plánovanie príjmov a výdavkov, overovanie životaschopnosti biznis plánu),
 • administratívnej pomoci so zakladaním firiem a organizácií a zriadením bezplatného podnikateľského účtu na prvý rok podnikania,
 • finančnej pomoci formou bezúročných úverov na rozbeh a rýchlejší štart podnikania, ako aj  zliav na službách zameraných na prijímanie platobných kariet,
 • marketingového poradenstva a mediálneho priestoru na portáloch www.zacinamepodnikat.sk, www.slsp.skwww.akcnezeny.skwww.akcnemamy.sk.

Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je určená pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby so sídlom na Slovensku, ktoré počas roka 2019 začali alebo plánujú rozbehnúť novú podnikateľskú činnosť na Slovensku, z ktorej im plynie alebo začne plynúť relevantný pravidelný a udržateľný príjem.

Do iniciatívy sa môžu so svojimi biznis plánmi zapojiť a obhájiť ho u špecialistov banky existujúci aj budúci podnikatelia, konkrétne:

 • fyzické osoby – podnikatelia, napr. živnostníci, SZČO, osoby, ktoré pôsobia v slobodných povolaniach, napr. notári, architekti, alebo podnikajú na základe autorského zákona, samostatne hospodáriaci roľníci, športovci či športoví odborníci,
 • právnické osoby, napr. spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditné spoločnosti, jednoduché spoločnosti na akcie, občianske združenia, neziskové organizácie, subjekty sociálnej ekonomiky.
 • Iniciatíva je otvorená aj jednotlivcom, napr. zamestnaným ľuďom, ktorí sa chcú osamostatniť, študentom, osobám na rodičovskej dovolenke, nezamestnaným, ako aj neformálnym skupinám, napr. študentským Junior Achievement (JA) firmám alebo cvičným firmám, ktoré po overení svojho biznis plánu so špecialistami Slovenskej sporiteľne najneskôr 1. 1. 2020 začnú oficiálne podnikať buď ako fyzická osoba podnikateľ alebo ako právnická osoba. Najneskôr 24. novembra 2019 musia byť adepti na bezúročný úver mať podané žiadosti o zápis do príslušného registra.

Jedna osoba môže byť zapojená do iniciatívy len jeden krát v danom ročníku bez ohľadu na to, či ide o jednotlivca, fyzickú osobu podnikateľa alebo majiteľa či štatutára právnickej osoby.

Prostredníctvom iniciatívy nie je možné podporiť podnikateľské aktivity zamerané na výrobu alebo obchodovanie so zbraňami, hazardný priemysel, lízingové ani iné úverové spoločnosti.

Takisto sú z iniciatívy vylúčení začínajúci podnikatelia, ktorí žiadajú o bezúročný úver bez obhájenia biznis plánu alebo podnikatelia, ktorí žiadajú o rýchle úvery pre slobodné povolenia alebo o financovanie na základe obratov na Business účte v Slovenskej sporiteľni.

Dôležité termíny a prihlasovanie

1 Začínajúci podnikatelia, ktorí nespĺňajú podmienky iniciatívy, nedodržia jej termíny, avšak potrebujú pomoc s rozbehnutím podnikania, môžu žiadať o financovanie v Slovenskej sporiteľni aj pred či po tomto termíne, avšak strácajú nárok na ceny a benefity v rámci tejto iniciatívy. Viac informácií o  podpore začínajúcich podnikateľov nájdete na www.zacinamepodnikat.sk.

2 Žiadosti od jednotlivcov alebo neformálnych skupín, ktoré ešte nemajú pridelené IČO, môžu byť taktiež prekonzultované, avšak v ich prípade účastník získa len predbežné stanovisko banky k financovaniu. Definitívne stanovisko získa až po riadnom založení firmy/organizácie a splnení podmienok banky.

Ceny a benefity

Účastníci iniciatívy môžu od Slovenskej sporiteľne a partnerov získať rôzne ceny a benefity. Tie slúžia ako pomoc s rozbehnutím alebo s rýchlejším štartom podnikania.

Hlavný finančný benefit:

Začínajúci podnikatelia, ktorí dodržia podmienky iniciatívy, obhája svoj biznis plán a splnia podmienky Slovenskej sporiteľne, môžu získať bezúročný úver na 12 mesiacov až do výšky 10 000 eur na konkrétny účel spojený s rozbehnutím alebo rýchlejším štartom podnikania. Investičný účel úveru bude vopred špecifikovaný v biznis pláne, ako aj prekonzultovaný so špecialistom banky s cieľom overiť životaschopnosť podnikateľského zámeru.

Počas obdobia 12 mesiacov od prvého čerpania úveru sa požičaná suma neúročí. Začínajúci podnikatelia platia len poplatky (poskytnutie úveru, správa úveru). Istinu môžu splácať postupne od prvého mesiaca čerpania úveru, prípadne využiť až 6-mesačný odklad. Ak ju nesplatia v rámci ročného bezúročného obdobia, môžu si jej  splácanie rozložiť až na ďalších 5 rokov s úrokovou sadzbou najviac 5,9 % ročne. Počet úverov nie je obmedzený a získať ich môžu všetci začínajúci podnikatelia, ktorí splnia podmienky iniciatívy.

Hlavné ceny od partnerov

Hlavná mediálna cena:

Bezplatná konzultácia k marketingu pri rozbehu podnikania v rozsahu 10 hodín od reklamnej agentúry Zaraguza, ku Google Ads a Google Marketing Platform v rozsahu 4 hodín od Grow with Google a následne bezplatný mediálny priestor v hodnote 1 000 eur na portáloch www.akcnezeny.sk a www.akcnemamy.sk zameraných na ženy a mamičky.

Hlavná odborná cena:

5 hodín bezplatného právneho poradenstva pri rozbehu podnikania od advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax.

Hlavná mentoringová cena:

Bezplatná účasť v programe Mastermind skupina: Rozhýb svoj biznis nápad! zameranom na rozbeh nápadu v reálnom kontexte od Soni Ondrejkovej z projektu Rozhýb biznis v hodnote 249 eur.

O udelení relevantnosti cien rozhodne partner ceny na základe odporúčania špecialistu banky.

Ďalšie benefity od Slovenskej sporiteľne a partnerov

Pre všetkých začínajúcich podnikateľov:

 • bezplatná konzultácia k podnikateľskému zámeru a finančnému plánovaniu podnikania z pohľadu financovania. Špecialisti Slovenskej sporiteľne komplexne vyhodnotia váš biznis plán, upozornia na riziká a navrhnú možnosti jeho spolufinancovania. V prípade, že váš zámer nebude životaschopný alebo bude príliš rizikový, odporučia vám nerealizovať ho,
 • založenie živnosti a s.r.o. online za 1 euro prostredníctvom portálu Firmáreň.sk. Zvýhodnenú cenu môžete využiť, ak ste firmu/živnosť ešte nezaložili a ak vám špecialisti banky odporučili začať podnikať. Správne poplatky (s.r.o. 150 eur, viazaná živnosť 7,50 eura) nie sú súčasťou ceny, tieto platíte zvlášť,
 • Business účet alebo Business účet 20 v Slovenskej sporiteľni bez poplatku na prvý rok podnikania. Súčasťou účtu je neobmedzený počet bezhotovostných  platieb a výberov hotovosti z bankomatov Slovenskej sporiteľne a skupiny Erste v zahraničí, embosovaná platobná karta ako aj špeciálna vkladová karta na bezplatné vkladanie tržieb prostredníctvom tzv. vkladomatov.

Pre vybraných začínajúcich podnikateľov:

Vzdelávanie, mentoring, konzultácie:

 • ohľadom právnych foriem podnikania a toho, čo vás čaká po založení firmy v spolupráci s Firmáreň.sk,
 • o možnostiach spojiť podnikateľský zámer s realizáciou crowdfundingovej kampane a o formách, výhodách a nevýhodách crowdfundingu v spolupráci s Creative Industry Forum,
 • zľava 20 % na prvý rok účtovných služieb od CARPATHIAN Advisory Group,
 • pevný alebo prenosný platobný terminál na 4 mesiace bez poplatku s 0,99 % províziou z každej realizovanej transakcie od Global Payments.

Mediálny priestor:

Mediálny priestor na zviditeľnenie vybraných podnikateľských príbehov vo vybraných médiách, ako aj na ďalších pridružených sociálnych sieťach:

Kritériá hodnotenia

Biznis plány začínajúcich podnikateľov budú posudzovať špecialisti banky, ktorí pracujú so začínajúcimi podnikateľmi a neziskovými organizáciami. Na základe ich hodnotenia:

 • banka rozhodne o schválení bezúročnej pôžičky po splnení podmienok,
 • budú vybrané biznis plány odporučené partnerom, aby zvážili vhodnosť poskytnutia ceny alebo benefitu, ktoré venovali do tejto iniciatívy.

Posudzované budú:

 1. osobnosť, integrita, skúsenosti podnikateľa a jeho tímu, pripravenosť a informovanosť o administratívnych a legislatívnych podmienkach súvisiacich s podnikaním, doteraz podniknuté kroky a jasný akčný plán/časový harmonogram,
 2. biznis model, špecifickosť produktu/služby a transparentnosť štruktúr a procesov,
 3. popis klientov, objednávok a zákaziek a výsledky testovania nového podnikania,
 4. marketing a zviditeľnenie podnikania, efektívnosť využitia marketingových nástrojov,
 5. celkové, doterajšie a plánované investície, účel financovania/využitia daru a prínos plánovanej investície/daru s ohľadom na štart alebo rýchlejší rozbeh nového podnikania,
 6. udržateľnosť podnikateľských a osobných financií – (plánované) príjmy z podnikania a s tým spojené výdavky v kontexte komplexného cash flow firmy, cenotvorba, osobné financie hlavných zainteresovaných osôb zapojených v podnikaní uchádzača (príjmy a výdavky),
 7. riziká a to, ako ich bude podnikateľ riešiť, vrátane plánu B,
 8. spoločenský prínos projektu (napríklad počet a udržateľnosť pracovných miest vytvorených novým podnikaním, zamestnávanie znevýhodnených skupín obyvateľstva, ekologický rozmer či spoločenský presah).

Partneri

Ako a prečo to robíme

Mnohí ľudia, firmy a organizácie mávajú skvelé nápady na podnikanie, no nevedia si nájsť čas na ich realizáciu, majú strach, či ich tie nápady uživia, alebo nemajú financie potrebné na pretavenie myšlienok do reálneho podnikania.

Prevažná väčšina podnikateľov neprežije tretí rok podnikania kvôli nezvládnutému cash flow, manažmentu a chýbajúcej validácii podnikateľského zámeru.

Slovenská sporiteľňa v rámci programu sociálneho bankovníctva s názvom Krok za krokom už od roku 2015 systematicky podporuje začínajúcich podnikateľov a neziskové organizácie.

Okrem financií šitých na mieru (úver, lízing) im poskytuje možnosť bezplatne konzultovať svoj biznis plán so špecialistami banky a zistiť, či im z (plánovaného) podnikania zostane aj na súkromný život aj na splátky úveru či lízingu.

Zámerom banky je predĺžiť životnosť projektov začínajúcich podnikateľov a prispieť tak k tvorbe príležitostí a pracovných miest aj pre ďalších ľudí, vrátane tých, ktorí majú problém sa zamestnať alebo sa inak uplatniť v spoločnosti.

Viac informácií o programe, ako aj príbehy klientov, ktorí svoje podnikanie začali so Slovenskou sporiteľňou, nájdete na www.zacinamepodnikat.sk.

Kontakt

Máte otázky ohľadom iniciatívy alebo chcete sa uistiť, či spĺňate podmienky účasti?

Prípadne sa chcete partnersky zapojiť do iniciatívy a podporiť začínajúcich podnikateľov poskytnutím ďalších benefitov a cien (napríklad mediálny priestor, konzultáciu alebo poradenstvo)?

Budeme radi, ak nám zavoláte na 02 486 24 086 a/alebo napíšete na podnikam@slsp.sk.

Powered by: Slovenská sporiteľňa

www.zacinamepodnikat.sk