Financovanie kontraktov

Zvyšuje vašu konkurenciu na trhu doma aj v zahraničí

Výhody Financovania kontraktov

Financovanie kontraktov zvyšuje vašu konkurenciu na trhu doma aj v zahraničí. Na základe vášho obchodného kontraktu s odberateľom prefinancujeme  celý obchodný cyklus od nákupu materiálu a subdodávok až po výrobu a postaráme  sa o zinkasovanie platby od odberateľa.

 • získanie prostriedkov na financovanie väčších zákaziek
 • účelové prefinancovanie nákladov súvisiacich s kontraktom
 • monitoring domáceho aj zahraničného odberateľa, aj celého obchodného prípadu
 • prevzatie platobného rizika bankou pri kombinácii úveru a odkúpenia pohľadávky

Popis Financovania kontraktu:

 • ide o účelové financovanie obchodného kontraktu medzi vami ako dodávateľom a odberateľom - domácou alebo zahraničnou spoločnosťou.
 • úverom financujete nákup, výrobu a pohľadávky voči odberateľovi.
 • úver je splatený z prijatej platby od odberateľa.
 • výška financovania závisí od nákladov kontraktu a cash –flow. 
 • financovanie je zvyčajne až do výšky 80 % ceny kontraktu. 
 • účelovosť čerpania sa dokladuje predložením dodávateľských faktúr. 
 • vznik pohľadávky z kontraktu dokladujete predložením odberateľských faktúr a ich úhradou na špeciálny účet.
Viac informácií