Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom

Úver na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky zabezpečený štátnou zárukou. Úver slúži na zabezpečenie likvidity v kritickom období podnikania

 • na financovanie prevádzkových potrieb alebo obnovovacích investícií do 2 mil. eur
 • výhodná úroková sadzba
 • možnosť odkladu splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov
Dôležité čísla

Max. výška úveru

2 mil. € pre mikropodniky do 500 tis. eur.

Splatnosť úveru

2 až 6 rokov vrátane odkladu splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov

Max. úroková sadzba

1,9 % p. a. pre mikropodniky do 3,9 % p. a.

Účel a podmienky Splátkového úveru zabezpečeného SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom

 • o úver môžu požiadať mikropodniky, malé, stredné podniky a veľké podniky,
 • bez ohľadu na ich právnu formu, ktoré vznikli do 12. 3. 2020 a bez ohľadu na to, či dosahujú zisk, napr. aj neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, združenia občanov a nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu,
 • na financovanie sa nekvalifikujú napríklad podniky, ktoré majú voči Sociálnej poisťovni, resp. zdravotnej poisťovni podlžnosti po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
 • na pokrytie prevádzkových nákladov (vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov) alebo obnovovacích investícií do dlhodobého hmotného majetku, ktorých účelom je nahradiť alebo zachovať existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku,
 • počas čerpania a splácania úveru nie je možné vyplácať podiely zo zisku, vyplácať vnútroskupinové pôžičky a poskytovať pôžičky. Taktiež je zakázané znižovanie iných úverov bez proporčného zníženia tohto úveru,
 • poplatok za záruku SIH je možné odpustiť po splnení predpokladu udržania zamestnanosti a výšky záväzkov voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni podľa podmienok v období 12 mesiacov od načerpania úveru,
 • bez bankových poplatkov za spracovanie a predčasné splatenie úveru,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách/v pobočke a úverovú zmluvu je potrebné podpísať do 30. 6. 2021.

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b.

Súvisiace produkty