Úver zabezpečený EXIMBANKA SR antikorona zárukou poskytnutou štátom

Úver na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie. Úver slúži na zabezpečenie likvidity v kritickom období podnikania

 • na financovanie prevádzkových potrieb alebo obnovovacích investícií od 2 mil. eur do 20 mil. eur
 • pre malé, stredné a veľké podniky (nie však mikropodniky)
 • výhodná úroková sadzba v maximálnej výške 1,9 % p. a.
 • možnosť odkladu splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov
Dôležité čísla

Výška úveru

2 mil. €
až 20 mil. €

Splatnosť úveru:

2 až 6 rokov vrátane odkladu splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov

Max. úroková sadzba

1,9 % p. a.

Účel a podmienky Splátkového úveru zabezpečeného EXIMBANKA SR antikorona zárukou poskytnutou štátom

 • o úver môžu požiadať malé, stredné podniky a veľké podniky (nie však mikropodniky), teda podniky, ktoré majú viac ako 10 zamestnancov, ročnú súvahu a/alebo ročný obrat nad 2 mil. eur, bez ohľadu na ich právnu formu, spôsob financovania a región Slovenska,
 • na financovanie sa nekvalifikujú napríklad podniky, ktoré majú voči Sociálnej poisťovni, resp. zdravotnej poisťovni podlžnosti po lehote splatnosti viac ako 90 dní,
 • na pokrytie prevádzkových nákladov (vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov) alebo obnovovacie investície do dlhodobého hmotného majetku, ktorých účelom je nahradiť alebo zachovať existujúci dlhodobý hmotný majetok podniku,
 • počas čerpania a splácania úveru nie je možné vyplácať podiely zo zisku, vyplácať vnútroskupinové pôžičky a poskytovať pôžičky. Taktiež je zakázané znižovanie iných úverov bez proporčného zníženia tohto úveru,
 • poplatok za záruku EXIMBANKY SR je možné odpustiť po splnení predpokladu udržania zamestnanosti a výšky záväzkov voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni podľa podmienok v období 12 mesiacov od načerpania úveru,
 • bez bankových poplatkov za spracovanie, navýšenie a predčasné splatenie úveru,
 • o úver môžete požiadať regionálnych firemných centrách a úverovú zmluvu je potrebné podpísať do 31. 12. 2021.

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja EXIMBANKA SR antikorona záruka

Súvisiace produkty