Špecializované programy


 • úvery na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19
 • financovanie investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného
  prevádzkového kapitálu na rozvoj podnikania za zvýhodnených podmienok
  v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami
 • financovanie projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti
  a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súkromnom a municipálnom sektore
 • úvery na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou
  EÚ fondov

Špecializované programy

 • financovanie investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu na rozvoj podnikania za zvýhodnených podmienok v spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami
 • financovanie projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v súkromnom a municipálnom sektore
 • úvery na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov a na preklenutie časového obdobia medzi potrebou úhrady časti oprávnených výdavkov projektu a ich refundáciou vo forme nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov EÚ
 • úvery na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19