Dokumentárny akreditív

Eliminujte riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že zaplatenie garantuje banka  

 • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu
 • umožňuje minimalizovať riziká obchodovania s novými obchodnými partnermi so sídlom v krajinách so zvýšeným hospodársko-politickým rizikom
 • výplata bude bankou uskutočnená až po splnení všetkých podmienok stanovených akreditívom

Čo poskytuje Dokumentárny akreditív

 • jeden z najbezpečnejších platobných nástrojov využívaný na úhradu za tovar alebo služby v obchodnom styku. Banka sa písomne zaviaže zaplatiť stanovenú sumu predávajúcemu po splnení podmienok akreditívu stanovených kupujúcim - klientom banky.
 • akreditív eliminuje riziko nezaplatenia za dodaný tovar alebo službu 
 • kupujúci má istotu, že banka vykoná úhradu až po predložení dokumentov spĺňajúcich podmienky akreditívu.
 • v prípade  akreditívu s odloženou splatnosťou , vám pohľadávku odkúpime ešte pred lehotou splatnosti
 • potvrdený akreditív eliminuje aj riziko nezaplatenia vyplývajúce z politickej nestability v krajine kupujúceho.

Vzťahy medzi účastníkmi akreditívu sú upravené medzinárodnými Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy vydanými MOK v Paríži.

Dokumentárne akreditívy rozdeľujeme z vašej pozície klienta na

 • Odberateľské (importné) – sú otvorené z vášho príkazu v našej banke
 • Dodávateľské (exportné) – otvorené bankou kupujúceho vo váš prospech 

Vaše výhody na strane odberateľa

 • otvorenie dokumentárneho  akreditívu  renomovanou  bankou zvyšuje vašu kredibilitu pri obchodnom jednaní
 • máte istotu, že banka realizuje úhradu  až po predložení stanovených dokumentov a splnení všetkých podmienok akreditívu
  • vhodnou voľbou podmienok akreditívu si zabezpečíte kvalitu, množstva a  termín dodania tovaru
  • otvorenie akreditívu Vám môže umožniť dohodnúť výhodnejšie podmienky obchodu (napr. dlhšia lehota splatnosti, nižšia alebo žiadna zálohová platba)

Vaše výhody na strane dodávateľa

 • zaistenie úhrady platby vo forme záväzku  banky zaplatiť. Dokumentárnym akreditívom vystaveným vo váš prospech banka preberá riziko nezaplatenia  za dodaný tovar alebo službu  na seba.
 • záruka, že banky budú konať len podľa akreditívu a žiadna zúčastnená strana nezmení a nezruší podmienky stanovené akreditívom bez vášho súhlasu.
 • potvrdenie akreditívu vylučuje politické a hospodárske riziká v krajine odberateľa ohrozujúce zaplatenie pohľadávky.
 • dokumentárny akreditív s odloženou splatnosťou umožňuje odkúpenie pohľadávky, čím získate peňažné prostriedky ešte pred lehotou splatnosti akreditívu

Ako požiadať o vystavenie akreditívu 
Ideálne je navštíviť regionálne firemné centrum SLSP a predložiť Príkaz na otvorenie dokumentárneho akreditívu. Následne podpísať zmluvu o akreditíve.

Viac informácií