Dokumentárne inkaso

Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov

 • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
 • pre fyzické osoby podnikateľov, alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky alebo splnení iných inštrukcií
 • vhodný, keď nie je potrebné zabezpečenie platby dokumentárnym akreditívom
 • vhodný pre obchod s krajinami s usporiadanými politickými, hospodárskymi a právnymi pomermi

Čo poskytuje Dokumentárne inkaso

 • platobný nástroj zahraničného obchodu vhodný hlavne pri námornej preprave
 • Banka koná ako váš agent a stará sa o riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov 
 • kupujúcemu vydá dokumenty len po uhradení ich protihodnoty, alebo akceptovaní zmenky
 • jednoduchý platobný nástroj z hľadiska nákladov, nenáročný na spracovanie 
 • priebeh inkasa je zabezpečený  v súlade s medzinárodnou úpravou Jednotnými  pravidlami  pre  dokumentárne inkasá 

Zabezpečuje predávajúcemu istotu, že ním predložené dokumenty budú vydané kupujúcemu až po splnení inkasných podmienok:

 • vydať dokumenty proti platbe
 • vydať dokumenty proti akceptácii zmenky
 • vydať dokumenty po splnení iných inkasných inštrukcií (napr. proti predloženiu bankovej záruky)

Dokumentárne inkaso rozdeľujeme z vašej pozície klienta na:

Odberateľské -  ak  ste  odberateľ (importer) i, banka vám oznámi inkasné podmienky, po splnení ktorých vám vydá dokumenty

Dodávateľské - ak ste dodávateľ (predávajúci), banka na základe vášho písomného príkazu zašle inkasnej banke (banke kupujúceho) dokumenty s inkasnými podmienkami

Dokumenty budú vydané kupujúcemu len po splnení inkasných podmienok.

Vaše výhody na strane kupujúceho

 • ak sú dokumenty uvoľnené k vašej dispozícii proti akceptácii zmenky dostanete sa k tovaru skôr, než zaň zaplatíte
 • inkaso  je jednoduché a finančne nenáročné
 • máte istotu že nezaplatíte skôr, ako skontrolujete predložené dokumenty potvrdzujúce dodanie tovaru 
  • máte možnosť disponovať svojimi finančnými prostriedkami až do doby predloženia príkazu na úhradu inkasa 

Vaše výhody na strane predávajúceho

 • ak je predmetom inkasa zmenka  zabezpečíme jej inkaso v súlade so zmenkovým a šekovým zákonom a zabezpečíme  jej protestovanie pre neplatenie alebo neakceptovanie
 • ak sú predmetom inkasa dispozičné dokumenty (námorný konosament) kupujúcemu sú uvoľnené až po zaplatení alebo akceptácii zmenky  
 • v porovnaní s akreditívom je inkaso  lacnejšie a jednoduchšie  
 • ak kupujúcemu dôverujete, môžete mu poskytnúť odloženú platbu a tým zvýšiť svoju konkurencieschopnosť 
Viac informácií

3 kroky k založeniu

1
navštíviť regionálne firemné centrum
2
predložiť Príkaz na otvorenie exportného dokumentárneho inkasa
3
predloženie dodávateľských dokumentov na inkaso