Poistenie zodpovednosti za škodu


Chránime váš BIZNIS, počas kampane so zľavou až do výšky 20 %
z ročného poistného


Poistenie zodpovednosti za škodu


Chránime váš BIZNIS, počas kampane so zľavou až do výšky 20 % z ročného poistného

Poskytujete služby, vyrábate tovar, prenajímate nehnuteľnosti alebo podnikáte v prenajatých priestoroch?

V tom prípade vám kedykoľvek hrozí, že svojou činnosťou spôsobíte škodu inému na zdraví alebo majetku.

Ponúkame vám riešenie, ktoré vám ušetrí nemalé finančné prostriedky, ktoré si môžu nárokovať poškodení.

Akú pomoc môžete očakávať?

Z poistenia zodpovednosti za škodu poisťovňa uhradí za vás poškodenému najmä:

Škody na zdraví a majetku

Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach

Škody spôsobené chybným výrobkom alebo nesprávne vykonanou prácou

Náklady na právnu obhajobu

Škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti

Následné finančné škody či ušlý zisk

V prípade pripoistenia vám poisťovňa uhradí aj:

  • škody na veciach prenajatých, požičaných, užívaných,
  • škody na cudzích veciach, ktoré prevezmete za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy alebo uskladnenia,
  • náklady, ktoré si môže vymáhať zdravotná poisťovňa alebo sociálna poisťovňa v súvislosti s pracovným úrazom zamestnanca,
  • škody spôsobené na nadzemných a podzemných vedeniach,
  • škody spôsobené búracími prácami.

Využite kampaňový benefit

Zľava až do výšky 20 % z poistného, platná počas celej dĺžky trvania poistnej zmluvy.

Ako nahlásiť škodu

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Non-stop centrálny dispečing škôd 0850 200 200

Online cez www.koop.sk

Osobne v pobočke Kooperativy

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť