Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU

V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí

 • exportný odberateľský úver umožní získať úhradu za vývoz investičného celku alebo technológie ihneď po uskutočnení dodávky
 • úver na financovanie investície v zahraničí Vám umožní rozšíriť vaše podnikateľské aktivity v zahraničí a znížiť riziko v prípade neúspechu investície

Financovanie exportu

Exportný odberateľský úver

Predmetom financovania je  vývoz technológií, investičných celkov a strojov  prevažne slovenského pôvodu s dlhšou lehotou splatnosti. Úver je poskytnutý importérovi , alebo jeho banke a je poistený Eximbankou  SR, ktorá preberá riziko nesplatenia úveru (komerčné, politické riziko).

Podmienky získania úveru

 • kontrakt so zahraničným partnerom
 • doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok
 • úver sa poskytuje do výšky 85 % z hodnoty kontraktu
 • poistenie EXIMBANKOU SR pokrýva 95 % celkovej sumy úveru
 • 15 % z hodnoty kontraktu musí zaplatiť odberateľ formou predplatby najneskôr pri dodaní tovaru alebo služby
 • prevažná časť hodnoty vývozného kontraktu musí byť slovenského pôvodu

Výhody

 • Ako vývozca získate platbu za dodaný tovar  hneď po jeho exportovaní
 • Vyhnete sa riziku nezaplatenia za tovar objednávateľom
 • Úrokové náklady sú nižšie ako  v krajine odberateľa
 • Dlžníkom úveru  je  importér, alebo jeho banka
 • Úroková sadzba, dĺžka úveru a ostatné podmienky sú porovnateľné s konkurenčnými ponukami z krajín OECD, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch

Financovanie zahraničných investícií

Financovanie môže byť poskytnuté na investíciu v zahraničí alebo investíciu do kapitálu na podporu obchodnej expanzie zahraničnej spoločnosti, prípadne na financovanie prevádzkových potrieb príslušnej investície. Poistenie EXIMBANKY SR kryje politické a iné nekomerčné riziká, ktoré zapríčiňujú straty výnosov z investícií v zahraničí v dôsledku nemožnosti transferu úhrad do SR.

Výhody

 • Možnosť získať finančné prostriedky pre investície v krajinách, kde je možnosť získania lokálneho financovania obmedzená
 • Financovanie získate v svojej banke
 • Možnosť nižších úrokových nákladov v porovnaní s úrokmi v niektorých zahraničnej krajinách
 • Rozloženie rizika medzi investora, banku a Eximbanku 

 

 

Viac informácií

Súvisiace produkty

Dokumentárny akreditív

Eliminujte riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že zaplatenie garantuje banka.

Bankové záruky

Zabezpečíme riziko vášho podnikania.