Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU

V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí:

 • exportný odberateľský úver umožní získať úhradu za vývoz investičného celku alebo technológie ihneď po uskutočnení dodávky
 • úver na financovanie investície v zahraničí Vám umožní rozšíriť vaše podnikateľské aktivity v zahraničí a znížiť riziko v prípade neúspechu investície

Financovanie exportu

Exportný odberateľský úver

Predmetom financovania je vývoz technológií, investičných celkov a strojov prevažne slovenského pôvodu s dlhšou lehotou splatnosti. Úver je poskytnutý importérovi , alebo jeho banke a je poistený Eximbankou SR, ktorá preberá riziko nesplatenia úveru (komerčné, politické riziko).

Podmienky získania úveru:

 • kontrakt so zahraničným partnerom,
 • doba splatnosti je dlhšia ako 1 rok,
 • úver sa poskytuje do výšky 85 % z hodnoty kontraktu,
 • poistenie EXIMBANKOU SR pokrýva 95 % celkovej sumy úveru,
 • 15 % z hodnoty kontraktu musí zaplatiť odberateľ formou predplatby najneskôr pri dodaní tovaru alebo služby,
 • prevažná časť hodnoty vývozného kontraktu musí byť slovenského pôvodu.

Výhody:

 • ako vývozca získate platbu za dodaný tovar hneď po jeho exportovaní,
 • vyhnete sa riziku nezaplatenia za tovar objednávateľom,
 • úrokové náklady sú nižšie ako v krajine odberateľa,
 • dlžníkom úveru je importér, alebo jeho banka,
 • úroková sadzba, dĺžka úveru a ostatné podmienky sú porovnateľné s konkurenčnými ponukami z krajín OECD, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Financovanie zahraničných investícií

Financovanie môže byť poskytnuté na investíciu v zahraničí alebo investíciu do kapitálu na podporu obchodnej expanzie zahraničnej spoločnosti, prípadne na financovanie prevádzkových potrieb príslušnej investície. Poistenie EXIMBANKY SR kryje politické a iné nekomerčné riziká, ktoré zapríčiňujú straty výnosov z investícií v zahraničí v dôsledku nemožnosti transferu úhrad do SR.

Výhody:

 • možnosť získať finančné prostriedky pre investície v krajinách, kde je možnosť získania lokálneho financovania obmedzená,
 • financovanie získate v svojej banke,
 • možnosť nižších úrokových nákladov v porovnaní s úrokmi v niektorých zahraničnej krajinách,
 • rozloženie rizika medzi investora, banku a Eximbanku.

Súvisiace produkty