PSD2 API Banking


PSD2 (Payment Service Directive) je revidovaná smernica EÚ o platobných službách,
ktorá rozširuje a reguluje nové platobné služby

 • PSD2 smernica vstupuje do platnosti od 13. 1. 2018
 • sprístupňuje platobné účty používateľov platobných služieb tretím stranám

PSD2 API Banking

PSD2 (Payment Service Directive) je revidovaná smernica EÚ o platobných službách, ktorá rozširuje a reguluje nové platobné služby

 • PSD2 smernica vstupuje do platnosti od 13. 1. 2018
 • sprístupňuje platobné účty používateľov platobných služieb tretím stranám

Čo je PSD2?

V zmysle zákona č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2009 Z.z. o platobných službách a ktorým bola do slovenskej legislatívy transponovaná smernica EÚ o platobných službách, známa pod názvom PSD2 s účinnosťou od 13. 1. 2018 zverejňujeme nasledovné informácie s cieľom umožniť tretím stranám prístup k platobným účtom používateľov platobných služieb (klientov).

PSD2 (Payment Service Directive) je revidovaná smernica EÚ o platobných službách, ktorá rozširuje a reguluje nové platobné služby, predovšetkým sprístupňuje platobné účty používateľov platobných služieb tretím stranám (Third Party Payment Service Providers – TPP) – a to prostredníctvom troch nových služieb:

 • platobná iniciačná služba (PIS) umožní klientom zadať platobný príkaz prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb (tretej strany) z  platobného účtu klienta vedeného bankou, pričom klient udeľuje súhlas na vykonanie tohto platobného príkazu (klient platobný príkaz autorizuje),
 • služba informovania o platobnom účte (AIS) umožní klientovi získať prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte (tretej strany), ktorému klient udelil súhlas, informáciu o zostatku na účte klienta a históriu transakcií na účte klienta,
 • poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta, ktoré umožní poskytovateľovi platobných služieb – vydavateľovi platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu (tretej strane), na základe súhlasu klienta udeleného priamo banke, získať od banky informáciu, či sú na účte klienta dostupné peňažné prostriedky na vykonanie platobnej operácie.

Kto sú tretie strany?

Tretie strany (Third Party Payment Service Providers – TPP) sú poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú povolenie na poskytovanie týchto nových platobných služieb, udelené príslušnou národnou autoritou v rámci Európskej únie.

Subjekty, ktoré majú licenciu na poskytovanie platobnej služby (poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte, poskytovateľ platobných iniciačných služieb a vydavateľ platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu) musia spĺňať podmienky v zmysle regulácie PSD2 a garantovať rovnakú ochranu a bezpečnosť dát ako banky.

Je dôležité povedať, že prístup k platobnému účtu klienta banky bude umožnený len so súhlasom majiteľa tohto platobného účtu.

Čo sú Regulačné technické predpisy (RTS)?

Ide o delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. 11. 2017, ktoré obsahuje regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné otvorené komunikačné normy, ktoré vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v spolupráci s Európskou komisiou. RTS nadobudnú účinnosť 18 mesiacov od ich schválenia Európskym parlamentom a vydania v zbierke právnych predpisov, to znamená 14. 9. 2019.

Čo je API?

API (Application Programming Interface) je komunikačné rozhranie, ktoré umožní tretím stranám bezpečne komunikovať s bankou. Cez toto rozhranie banka sprístupní tretím stranám platobné účty klientov za účelom poskytovania nových platobných služieb. Keďže zákon umožňuje poskytovateľovi platobných služieb vybrať si technický spôsob ako zabezpečiť tretej strane prístup k platobnému účtu a to buď prostredníctvom rozhrania API alebo prostredníctvom čítania užívateľského rozhrania (screen scraping), banka si môže vybrať jeden z týchto dvoch spôsobov a tým si splní svoju zákonnú povinnosť.

Prístup do PSD2

Vstup poskytovateľov platobných iniciačných služieb na API rozhranie banky

V zmysle novelizovaného zákona o platobných službách bude Slovenská sporiteľňa, a.s. umožňovať tretím stranám – licencovaným subjektom prístup k platobným účtom klientov banky prostredníctvom API. Tento prístup je založený na zásade rovnosti a nediskriminácie. Získanie prístupu k platobným účtom je možné po vydaní komunikačného kľúča. Tento komunikačný kľúč vydáva banka ako bezpečnostný prvok k API.

PSD prechodné obdobie a platnosť vydaného komunikačného kľúča bude ukončená 31. 12. 2019.

Postup vydania komunikačného kľúča:

1

Licencovaný subjekt – žiadateľ o prístup na API rozhranie banky vyplní žiadosť o vydanie komunikačného kľúča. Správny typ žiadosti je potrebné vybrať podľa právnej formy a spôsobu zastupovania. Scan žiadosti a príloh zašle na e-mailovú adresu firemne.pasiva@slsp.sk a originály žiadosti a príloh na korešpondenčnú adresu: Slovenská sporiteľňa, a.s, oddelenie Firemné pasíva, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.

2

Banka preskúma úplnosť údajov uvedených v žiadosti a súlad týchto údajov s údajmi z príloh, predložených žiadateľom alebo z verejne dostupných zdrojov, pričom do 30 kalendárnych dní od doručenia riadnej a úplnej žiadosti banka vydá žiadateľovi komunikačný kľúč.

3

V prípade neúplnosti údajov je banka oprávnená požiadať žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov, resp. o podanie vysvetlenia k údajom uvedeným v žiadosti, pričom žiadateľ je povinný tieto údaje doplniť do 5 pracovných dní.

4

Banka po doručení úplnej žiadosti zároveň overí skutočnosť, či sa žiadateľ nachádza vo verejnom registri, ktorý bol zriadený príslušnou národnou autoritou pre účely registrácie poskytovateľov platobných iniciačných služieb v zmysle zákona č. 281/2017 Z.z. Komunikačný kľúč bude žiadateľovi zaslaný len v prípade, že sa žiadateľ v tomto registri nachádza.

5

Banka zašle žiadateľovi komunikačný kľúč na e-mailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti a tento e-mail bude zabezpečený ZIP heslom, prideleným bankou.

6

Banka pridelí žiadateľovi ZIP heslo, ktoré mu doručí prostredníctvom SMS správy na číslo mobilného telefónu uvedené žiadateľom v žiadosti.

Vyberte si formu zastúpenia a stiahnite si žiadosť:

Zverejnenie testovacieho prostredia v zmysle Regulačných technických predpisov (RTS)

V zmysle zákona o platobných službách bude Slovenská sporiteľňa, a.s. umožňovať tretím stranám – licencovaným subjektom prístup k platobným účtom klientov banky prostredníctvom API. Tento prístup je založený na zásade rovnosti a nediskriminácie.

V zmysle čl. 30 ods. 3 a 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. 11. 2017, ktoré obsahuje regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné otvorené komunikačné normy zverejňujeme súhrn dokumentácie, obsahujúcej technickú špecifikáciu API a všetky informácie potrebné k testovaniu rozhrania, umožňujúcemu prístup tretích strán k platobným účtom používateľov platobných služieb.

Postup

1

Prístup do testovacieho prostredia

Kompletná dokumentácia pre testovanie prístupov API a požiadavky na pripojenie sú uverejnené na ERSTE Developer Portáli: https://developers.erstegroup.com.

Priamo v portáli nájdete:

 • Registráciu na developer portál EAH,
 • API Dokumentáciu,
 • Užívateľskú príručku,
 • Definície služieb AISP, PISP a PIISP,
 • Podporu, často kladené otázky (FAQ).
2

Štandardizovaná dokumentácia

Štandardizovanú dokumentáciu API (swagger) si môžete stiahnuť tu.

3

Kontakt

V prípade otázok, námetov, problémov pri testovaní nás kontaktujte na e-mailovej adrese: openbanking@slsp.sk.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť