PSD2 API Banking

PSD2 je revidovaná smernica EÚ o platobných službách,
ktorá reguluje nové platobné služby a sprístupňuje
platobné účty používateľom tretích strán

PSD2 API Banking

PSD2 je revidovaná smernica EÚ
o platobných službách, ktorá reguluje
nové platobné služby a sprístupňuje
platobné účty používateľom tretích strán

Čo je PSD2?

V zmysle zákona č. 281/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a ktorým bola do slovenskej legislatívy transponovaná smernica EÚ o platobných službách, známa pod názvom PSD2 s účinnosťou od 13. 1. 2018 zverejňujeme nasledovné informácie s cieľom umožniť tretím stranám prístup k platobným účtom používateľov platobných služieb (klientov).

PSD2 (Payment Service Directive) je revidovaná smernica EÚ o platobných službách, ktorá rozširuje a reguluje nové platobné služby, predovšetkým sprístupňuje platobné účty používateľov platobných služieb tretím stranám (Third Party Payment Service Providers – TPP) – a to prostredníctvom troch nových služieb:

  • platobná iniciačná služba (PIS) umožní klientom zadať platobný príkaz prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb (tretej strany) z  platobného účtu klienta vedeného bankou, pričom klient udeľuje súhlas na vykonanie tohto platobného príkazu (klient platobný príkaz autorizuje),
  • služba informovania o platobnom účte (AIS) umožní klientovi získať prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte (tretej strany), ktorému klient udelil súhlas, informáciu o zostatku na účte klienta a históriu transakcií na účte klienta,
  • poskytovanie informácie o dostupnosti peňažných prostriedkov na účte klienta, ktoré umožní poskytovateľovi platobných služieb – vydavateľovi platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu (tretej strane), na základe súhlasu klienta udeleného priamo banke, získať od banky informáciu, či sú na účte klienta dostupné peňažné prostriedky na vykonanie platobnej operácie.

Kto sú tretie strany?

Tretie strany (Third Party Payment Service Providers – TPP) sú poskytovatelia platobných služieb, ktorí majú povolenie na poskytovanie týchto nových platobných služieb, udelené príslušnou národnou autoritou v rámci Európskej únie.

Subjekty, ktoré majú licenciu na poskytovanie platobnej služby (poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte, poskytovateľ platobných iniciačných služieb a vydavateľ platobných prostriedkov viazaných na platobnú kartu) musia spĺňať podmienky v zmysle regulácie PSD2 a garantovať rovnakú ochranu a bezpečnosť dát ako banky.

Je dôležité povedať, že prístup k platobnému účtu klienta banky bude umožnený len so súhlasom majiteľa tohto platobného účtu.

Čo sú Regulačné technické predpisy (RTS)?

Ide o delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. 11. 2017, ktoré obsahuje regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné otvorené komunikačné normy, ktoré vypracoval Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) v spolupráci s Európskou komisiou. RTS nadobudnú účinnosť 18 mesiacov od ich schválenia Európskym parlamentom a vydania v zbierke právnych predpisov, to znamená 14. 9. 2019.

Čo je API?

API (Application Programming Interface) je komunikačné rozhranie, ktoré umožní tretím stranám bezpečne komunikovať s bankou. Cez toto rozhranie banka sprístupní tretím stranám platobné účty klientov za účelom poskytovania nových platobných služieb. Keďže zákon umožňuje poskytovateľovi platobných služieb vybrať si technický spôsob ako zabezpečiť tretej strane prístup k platobnému účtu a to buď prostredníctvom rozhrania API alebo prostredníctvom čítania užívateľského rozhrania (screen scraping), banka si môže vybrať jeden z týchto dvoch spôsobov a tým si splní svoju zákonnú povinnosť.

Prístup do Vyhradeného rozhrania Slovenskej sporiteľne, a.s. (ďalej „API“)