Biznis poistenie pre platobné karty

 

 • pokryje vám stratu pri zneužití karty vašimi zamestnancami
 • chráni vás pred nečakanými liečebnými výdavkami v zahraničí
 • zabezpečí asistenčné služby v zahraničí
 • ku kartám Visa Business, Visa Business Charge
  a Visa Business Platinum aktivované automaticky

Výhody poistenia

Poistenie straty spôsobenej použitím platobnej karty držiteľom

 • jedinečná výhoda pre firemných klientov,
 • kryje finančnú stratu, ktorá vznikla neoprávneným použitím platobnej karty povereným zamestnancom alebo z nedbalosti, kedy zamestnanec nakladá s kartou v rozpore so zmluvou,
 • poistenie vám pokryje aj prípadné finančné straty pri krádeži alebo strate platobnej karty.

Poistenie liečebných výdavkov:

 • pomôže vám preklenúť náklady na nečakané lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v zahraničí alebo na prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko.

Poistenie asistenčných služieb

 • pomôže vám získať informácie o zastupiteľských úradoch a konzulátoch v zahraničí, o dokladoch potrebných na vstup do cudziny, o úrovni bezpečnosti v krajine, o nutnosti očkovania, o zdravotných rizikách pobytu v krajine a mnohé iné,
 • navyše vám pomôže vyhľadať právnika, adresy úradov a poskytne rady pre riešenie núdzových situácií,
 • v prípade policajnej kontroly alebo pri kontakte so zdravotníckym personálom vám poistenie zabezpečí telefonické tlmočenie a rady pri vypĺňaní tlačív a formulárov.

Preštudujte si viac informácií o poistení a jeho podmienkach.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Okamžite kontaktujte asistenčnú linku: +421/2/29 29 29 71.

Pripravte si pre operátora nasledovné informácie:

 • meno, priezvisko a číslo platobnej karty držiteľa,
 • meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa poistenie týka,
 • stručný popis problému alebo udalosti,
 • telefonický kontakt, na ktorom budete zastihnuteľný pri spätnom volaní.

Súvisiace produkty