Slovenská sporiteľňa dosiahla v roku 2023 čistý zisk 308,9 milióna eur. Návratnosť kapitálu sa dostala na úroveň 13,5 %

„Návrat vkladových produktov je zrejme highlightom roku 2023 v bankovníctve. Po rokoch extrémne nízkych sadzieb sa vďaka boju ECB proti inflácii vraciame k tradičnému modelu bankovníctva. Viac z toho získajú aj klienti, pretože úver má zhruba každý piaty, ale depozitá v podstate každý. A aj keď sa trh s úvermi vplyvom vyšších sadzieb ochladil, dokázali sme rásť pri hypotékach, pri spotrebných a aj firemných úveroch rýchlejšie ako trh. Vnímam to ako odkaz klientov, že nás považujú za stabilného finančného partnera pre život a podnikanie. Aj vďaka tomu sme prvýkrát prekonali hranicu 400 miliónov pri prevádzkovom zisku. Na nákladovej strane ovplyvnili náš výsledok najmä dva faktory – nižšie opravné položky a rast prevádzkových nákladov. Nielen pre vyššie mzdy pre kolegov, ale aj pre investície do inovácií a modernizácie. Ako digitálny líder si nemôžeme dovoliť poľaviť. A potešili má ešte dve veci. Rastie aj naša nadácia, v posledných dvoch rokoch podporila rôzne projekty takmer dvomi miliónmi eur ročne. A získali sme množstvo rôznych ocenení doma aj vo svete, vrátane dvoch Bánk roka,“ vraví Peter Krutil, generálny a finančný riaditeľ, predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. decembru 2023 (medziročné porovnanie)

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2023 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

  • Čistý úrokový výnos narástol o 17,8 % z 443,9 mil. eur na 523,0 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 8,0 % zo 192,2 mil. eur na 207,5 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 18,7 % zo 356,5 mil. eur na 423,0 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení dosiahol 308,9 mil. eur (2022: 242,8 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 5,2 % zo 17,5 mld. eur na 18,4 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 3,9 % zo 16,9 mld. eur na 17,6 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 44,0 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 20,02 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 103,4 % na 104,6 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2023

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 17,8 % zo 443,9 mil. eur na 523,0 mil. eur. Na nárast čistého úrokového výnosu mal pozitívny vplyv pokračujúci rast úverového portfólia a rast úrokových sadzieb kvôli sprísňovaniu menovej politiky ECB. Ten sa prejavil na raste úrokového výnosu z úverov a aj na postupnom raste úrokového nákladu za vklady a iné finančné pasíva v priebehu roka 2023.   

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 8,0 % zo 192,2 mil. eur na 207,5 mil. eur. Pozitívne naň vplývali výnosy z platobných služieb, ako výsledok neustále sa zvyšujúceho počtu a objemu transakcií platobnými kartami, investovanie do podielových fondov, výnosy z provízií za poistenie,  ako aj nižšie náklady na poplatky a provízie za sprostredkovanie úverov.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 21,6 mil. eur (v roku 2022 to bolo 23,6 mil. eur), ide prevažne o výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 8,1 % na úroveň 332,1 mil. eur (v roku 2022 to bolo 307,1 mil. eur). Personálne náklady narástli o 9,1 % vďaka rastu miezd vplyvom inflácie. Ostatné administratívne náklady narástli o 9,6 %, najmä pre vyššie IT náklady v dôsledku investícií do digitalizácie a modernizácie, pre rastúcu infláciu a ceny energií.

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte zväčšil o 66,5 mil. eur, čo predstavuje  medziročný rast o 18,7 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 44,0 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za rok 2023 vykázaná v hodnote 15,2 mil. eur, pričom v roku 2022 to bola strata 32,1 mil. eur. Tvorba opravných položiek v roku 2022 zohľadňovala neistoty a očakávané možné straty klientov banky z dôvodu dopadov energetickej krízy. Vo vývoji roku 2023 sa odzrkadlilo oživenie ekonomiky. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne zvýšil z úrovne 1,6 % na 1,9 % a ich pokrytie opravnými položkami sa znížilo zo 121,3 % na 101,6 %.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 18,9 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 5,3 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu medziročne vzrástli o 4,9 % (600 mil. eur). Úvery na bývanie stúpli o 4,3 % (400 mil. eur v absolútnych hodnotách) a takisto aj spotrebné úvery zaznamenali medziročný rast o 9,1 % (130 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu decembra 2023 dosiahol 24,7 %.

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 5,6 % (o 400 mil. eur) a dosiahli úroveň 6,7 mld. eur. Rast zaznamenávame takmer vo všetkých segmentoch.

Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2022 vzrástli zo 16,9 mld. eur na 17,6 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2023)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Christian Hromatka; tel,: +43 501 00 61 3711; christian.hromatka@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17 326; thomas.sommerauer@erstegroup.com