Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2023 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 20,3 % z 103,9 mil. eur na 125,1 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 13,6 % z 44,1 mil. eur na 50,1 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 34,7 % z 72,9 mil. eur na 98,2 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení dosiahol 68,1 mil. eur (2022: 35,8 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 10,4 % z 16,0 mld. eur na 17,6 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 7,7 % z 15,9 mld. eur na 17,2 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 45,5 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,91 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 100,2 % na 102,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2023
 

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 20,3 % z 103,9 mil. eur na 125,1 mil. eur. Pozitívny vplyv na nárast čistého úrokového výnosu mal pokračujúci rast úrokových sadzieb z dôvodu pokračujúcej normalizácie menovej politiky ECB. Rast sadzieb sa najviac prejavil na raste úrokového výnosu z úverov, ktorý bol čiastočne korigovaný rastom úrokového nákladu za finančné pasíva, predovšetkým vydané dlhopisy.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 13,6 % z 44,1 mil. eur na 50,1 mil. eur. Pozitívny vplyv bol zaznamenaný prevažne v kategórií poplatkov za platobné služby, ktoré medziročne narástli kvôli mimoriadneho výnosu od spoločnosti Visa a aj pre zvýšený objem transakcií, ale aj kategórii poplatkov za úverové produkty.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 4,2 mil. eur (v roku 2022 to bolo 4,7 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,3 % na 81,9 mil. eur (v roku 2022 to bolo 80,8 mil. eur). Personálne náklady narástli o 16,2 %, aj vďaka zamestnaneckému programu akcií Erste. Ostatné administratívne náklady poklesli o 14,9 %, najmä pre nižší odvod do Fondu ochrany vkladov. Odpisy poklesli len mierne, o 1,4 %.

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte zväčšil o 25,3 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 34,7 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 45,5 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za 1. štvrťrok 2023 vykázaná v hodnote 2,2 mil. eur, pričom v roku 2022 to bola strata 20,0 mil. eur. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 1,8 % na 1,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zväčšilo z 116,9 % na 122,0 %.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, lízingu a faktoringu) dosiahol 18,1 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 10,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2022 vzrástli o 1,6 % (o 0,2 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu dosiahol k februáru 2023 24,5 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli medziročne úvery na bývanie, ktoré stúpli o 8,8 % (0,8 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročný rast o 5,0 % (100 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a lízingových produktov) medziročne vzrástli o 32,4 % (o 1,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 6,3 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne poklesli z 13,9 mld. eur na 13,1 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2022 vzrástli z 15,9 mld. eur na 17,2 mld. eur.