Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k. 31. marcu 2023 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre. finančné výkazníctvo (IFRS).

„Dobrou správou prvého štvrťroka je, že výsledky sa vyvíjajú podľa nášho plánu. Úvery ťahajú najmä korporátni klienti – takmer tretinový medziročný rast objemu v tomto segmente je skvelým výsledkom a zároveň pochvalou pre mojich kolegov. Pri úveroch retailovým klientom prišlo od 4. štvrťroku 2022 k ochladeniu trhu, ale aj tu sme zaznamenali medziročný rast. Slovenské firmy a teda aj celá ekonomika sú stále v celkom dobrej kondícii. Firmy nemusia prepúšťať, stále mierne klesá aj podiel nesplácaných úverov a vďaka tomu môžeme držať rizikové náklady na veľmi nízkej úrovni. A keďže prevádzkové náklady dokážeme držať pod kontrolou, podarilo sa nám dosiahnuť pozitívny výsledok,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2023 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 20,3 % z 103,9 mil. eur na 125,1 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 13,6 % z 44,1 mil. eur na 50,1 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 34,7 % z 72,9 mil. eur na 98,2 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení dosiahol 68,1 mil. eur (2022: 35,8 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 10,4 % z 16,0 mld. eur na 17,6 mld. eur
  • Objem vkladov klientov narástol o 7,7 % z 15,9 mld. eur na 17,2 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 45,5 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,91 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 100,2 % na 102,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2023
 

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 20,3 % z 103,9 mil. eur na 125,1 mil. eur. Pozitívny vplyv na nárast čistého úrokového výnosu mal pokračujúci rast úrokových sadzieb z dôvodu pokračujúcej normalizácie menovej politiky ECB. Rast sadzieb sa najviac prejavil na raste úrokového výnosu z úverov, ktorý bol čiastočne korigovaný rastom úrokového nákladu za finančné pasíva, predovšetkým vydané dlhopisy.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 13,6 % z 44,1 mil. eur na 50,1 mil. eur. Pozitívny vplyv bol zaznamenaný prevažne v kategórií poplatkov za platobné služby, ktoré medziročne narástli kvôli mimoriadneho výnosu od spoločnosti Visa a aj pre zvýšený objem transakcií, ale aj kategórii poplatkov za úverové produkty.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 4,2 mil. eur (v roku 2022 to bolo 4,7 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,3 % na 81,9 mil. eur (v roku 2022 to bolo 80,8 mil. eur). Personálne náklady narástli o 16,2 %, aj vďaka zamestnaneckému programu akcií Erste. Ostatné administratívne náklady poklesli o 14,9 %, najmä pre nižší odvod do Fondu ochrany vkladov. Odpisy poklesli len mierne, o 1,4 %.

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte zväčšil o 25,3 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 34,7 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 45,5 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov bola za 1. štvrťrok 2023 vykázaná v hodnote 2,2 mil. eur, pričom v roku 2022 to bola strata 20,0 mil. eur. Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 1,8 % na 1,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zväčšilo z 116,9 % na 122,0 %.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, lízingu a faktoringu) dosiahol 18,1 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 10,6 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2022 vzrástli o 1,6 % (o 0,2 mld. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu dosiahol k februáru 2023 24,5 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli medziročne úvery na bývanie, ktoré stúpli o 8,8 % (0,8 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročný rast o 5,0 % (100 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a lízingových produktov) medziročne vzrástli o 32,4 % (o 1,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 6,3 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne poklesli z 13,9 mld. eur na 13,1 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2022 vzrástli z 15,9 mld. eur na 17,2 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2023)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:

Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Christian Hromatka; tel,: +43 501 00 61 3711; christian.hromatka@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 501 00 17 326; thomas.sommerauer@erstegroup.com