Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 2. ročník grantu Pre budúcnosť. Vyčlení 250 tisíc eur na realizáciu projektov s reálnym dopadom na zlepšenie životného prostredia. Úspešné projekty môžu získať finančný príspevok do výšky 15 tisíc eur.

Grant Pre budúcnosť 2023 podporí projekty, ktoré prinesú do otvorených priestranstiev zelené riešeniazelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia.

Zelené inovatívne projekty majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov. Zelené riešenia predstavujú adaptačné opatrenia do našich miest s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny – napríklad letné horúčavy, sucho, prívalové zrážky. Môže ísť o výsadbu alebo revitalizáciu voľne prístupných väčších zelených plôch, prípadne vytvorenie tzv. užitočného outdooru, čiže miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie.  

„Pri hodnotení projektov kladie odborná komisia dôraz, samozrejme, v prvom rade na mieru pozitívneho dopadu projektu – jeho merateľnosť a veľkosť cieľovej skupiny, ktorú projekt pozitívne ovplyvní. Dôležitými kritériami sú však aj škálovateľnosť a replikovateľnosť. V neposlednom rade sa striktne vyhýbame podpore projektov nesúcich akékoľvek známky greenwashingu,” uvádza na margo hodnotenia Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Greenwashing chápeme ako formu self-promotingu, šírenie dezinformácie s cieľom vytvoriť obraz environmentálne zodpovednej spoločnosti. Ide o presviedčanie verejnosti o tom, že produkty, ciele a filozofia organizácie sú šetrné k životnému prostrediu.

O grant sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, mestá a obce, školy aj kultúrne inštitúcie. Svoje projekty môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára do 31. marca 2023. Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt, ktorý musí obsahovať povinné prílohy ako štatút právnickej osoby, doklad o zriadení bankového účtu a ilustračné fotografie. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke grantu Pre budúcnosť.

Budúcnosť má u nás vždy zelenú

Pilotný ročník grantu Pre budúcnosť zožal mimoriadny úspech – zo 154 prihlásených projektov si finančný príspevok odnieslo 20 žiadateľov. Najvyššou možnou sumou 15 tisíc eur grant podporil dva projekty – Orešanský jedlý les v Dolných Orešanoch a vodozádržné opatrenie s vegetačnou zónou vo Veľkých Chlievanoch.

Každý z projektov mal vlastný inšpiratívny príbeh a efektívne riešenia. Unikátnym projektom bolo vytvorenie oddychovej zóny medzi Historickou promenádou a Kalváriou v Leviciach. V tejto oblasti Levický okrášľovací spolok spolu s dobrovoľníkmi vysadil dreviny, vyčistil terén a osadil vtáčie búdky.

„Vďaka poskytnutému grantu Pre budúcnosť sa nám podarilo zveľadiť dovtedy zanedbané priestory. Do realizácie projektu sme zapojili aj marginalizovanú skupinu z levického Azylového centra a veľa dobrovoľníkov, ktorí odviedli skvelú prácu. Určite odporúčame požiadať o grant každému, kto má zaujímavý nápad, ako pomôcť krajine a životnému prostrediu,“ hovorí predseda Levického okrášľovacieho spolku Jozef Kubovič.

Rovnako úspešný bol aj projekt obnovy tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova, za ktorý zodpovedalo združenie Zlatý hucul. Grant Pre budúcnosť pomohol združeniu urýchliť a dokončiť rôzne aktivity, napríklad rozšíriť pasienkové lesy o novú lokalitu, čím vytvorili zázemie pre stádovité zvieratá.

Dunajskú lužnú krajinu nám skrášľujú hlavové vŕby a na spasených lúkach kvitnú snežienky a bledule. Lepšie podmienky majú aj hmyz a vtáctvo, pre dudka chochlatého sme vytvorili drevené búdky. Lokalita má aj svoj turistický význam vďaka lavičkám, cyklostojanu či informačným tabuliam, ktoré pomôžu šíriť povedomie o ochrane tunajšej prírody aj medzi širšou verejnosťou,“ dopĺňa projektová koordinátorka Miroslava Rakovská.