Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Napriek tomu, že z hľadiska bezpečnosti aj ekonomiky zažívame v Európe stav, ktorý sme tu nemali dlhé roky, vplyv vojny ani inflácie sa na našich výsledkoch za prvý štvrťrok zatiaľ negatívne neprejavil. Biznisu sa darí – záujem ľudí aj firiem o úvery je stále vysoký, darí sa nám aj s investovaním a poistením, čo vidno najmä na našom pomerne výraznom raste prevádzkového zisku. Samozrejme, hovoríme o výsledkoch ku koncu marca a vplyv rastúcej inflácie a očakávané ochladenie ekonomiky zrejme uvidíme až neskôr. Osobne ma teší, že vo februári sa nám podarilo spustiť okamžité platby a môžeme vďaka tomu trocha nadnesene povedať, že na Slovensku začala nová éra digitálneho bankovníctva. Pretože aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, išlo o jednu z najväčších, technologicky a finančne najnáročnejších bankových inovácií poslednej dekády,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Napriek tomu, že z hľadiska bezpečnosti aj ekonomiky zažívame v Európe stav, ktorý sme tu nemali dlhé roky, vplyv vojny ani inflácie sa na našich výsledkoch za prvý štvrťrok zatiaľ negatívne neprejavil. Biznisu sa darí – záujem ľudí aj firiem o úvery je stále vysoký, darí sa nám aj s investovaním a poistením, čo vidno najmä na našom pomerne výraznom raste prevádzkového zisku. Samozrejme, hovoríme o výsledkoch ku koncu marca a vplyv rastúcej inflácie a očakávané ochladenie ekonomiky zrejme uvidíme až neskôr. Osobne ma teší, že vo februári sa nám podarilo spustiť okamžité platby a môžeme vďaka tomu trocha nadnesene povedať, že na Slovensku začala nová éra digitálneho bankovníctva. Pretože aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, išlo o jednu z najväčších, technologicky a finančne najnáročnejších bankových inovácií poslednej dekády,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE) 

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE) 

 • Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 0,9 % z 103,0 mil. eur na 103,9 mil. eur
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 19,3 % z 37,0 mil. eur na 44,2 mil. eur
 • Prevádzkový zisk vzrástol o 11,6 % z 65,3 mil. eur na 72,9 mil. eur
 • Čistý zisk po zdanení narástol na 35,8 mil. eur (2021: 30,9 mil. eur)
 • Objem úverov klientom sa zväčšil o 9,9 % z 14,9 mld. eur na 16,4 mld. eur
 • Objem vkladov klientov vzrástol o 3,8 % z 15,4 mld. eur na 15,9 mld. eur
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 52,6 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,0 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zväčšil z 94,8 % na 100,2 %
 • Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 0,9 % z 103,0 mil. eur na 103,9 mil. eur
 • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 19,3 % z 37,0 mil. eur na 44,2 mil. eur
 • Prevádzkový zisk vzrástol o 11,6 % z 65,3 mil. eur na 72,9 mil. eur
 • Čistý zisk po zdanení narástol na 35,8 mil. eur (2021: 30,9 mil. eur)
 • Objem úverov klientom sa zväčšil o 9,9 % z 14,9 mld. eur na 16,4 mld. eur
 • Objem vkladov klientov vzrástol o 3,8 % z 15,4 mld. eur na 15,9 mld. eur
 • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 52,6 %
 • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,0 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
 • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zväčšil z 94,8 % na 100,2 %

HLAVNÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI SLOVENSKEJ SPORITEĽNE K 31. MARCU 2022

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 0,9 % z 103,0 mil. eur na 103,9 mil. eur. Pozitívny vplyv mal hlavne výsledok z transakcií v rámci TLTRO operácií a pokles úrokového nákladu banky za vydané kryté dlhopisy. Tieto vplyvy kompenzovali pokles čistého úrokového výnosu na úveroch, ktorý je aj naďalej pod silným konkurenčným tlakom.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 19,3 % z 37,0 mil. eur na 44,2 mil. eur. Výrazne pozitívny príspevok (približne 3,7 mil. eur) mali výnosy z poplatkov a provízií za sprostredkované poistenie a investovanie do podielových fondov. Vzrástli aj výnosy v kategórii platobných služieb, kde sa prejavuje pozitívny efekt z prechodu na spoluprácu s jedinou kartovou spoločnosťou.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 4,7 mil. eur (v roku 2021 to bolo 3,3 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 3,0 % na úroveň 80,8 mil. eur (v roku 2021 to bolo 78,4 mil. eur). Personálne náklady medziročne poklesli o 0,2 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 6,5 %, najmä z dôvodu nárastu IT nákladov, ako aj nárastu odvodu do Fondu ochrany vkladov. Odpisy narástli o 4,2 %.

Prevádzkový zisk v konečnom súčte narástol o 7,6 mil. eur, čo predstavuje nárast o 11,6 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 52,6 %.

Oproti roku 2021 kedy banka vykázala čistú stratu zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov v hodnote 17,7 mil. eur, za rok 2022 banka vykázala čistú stratu v hodnote 20,0 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,4 % na 1,8 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 102,1 % na 116,9 %.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 35,8 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom (vrátane úverov, leasingu a faktoringu) dosiahol 16,4 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 9,9 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2021 vzrástli o 8,9 % (o 1,0 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu februára 2022 dosiahol 24,6 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 11,4 % (1,0 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 5,6 % (o 0,1 mld. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 10,9 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 4,8 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 13,6 mld. eur na 13,8 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2021 vzrástli z 15,4 mld. na 15,9 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2022)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Peter Klopf; tel,: +43 50 10 01 16 76; peter.klopf@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com