Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2022 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Napriek tomu, že z hľadiska bezpečnosti aj ekonomiky zažívame v Európe stav, ktorý sme tu nemali dlhé roky, vplyv vojny ani inflácie sa na našich výsledkoch za prvý štvrťrok zatiaľ negatívne neprejavil. Biznisu sa darí – záujem ľudí aj firiem o úvery je stále vysoký, darí sa nám aj s investovaním a poistením, čo vidno najmä na našom pomerne výraznom raste prevádzkového zisku. Samozrejme, hovoríme o výsledkoch ku koncu marca a vplyv rastúcej inflácie a očakávané ochladenie ekonomiky zrejme uvidíme až neskôr. Osobne ma teší, že vo februári sa nám podarilo spustiť okamžité platby a môžeme vďaka tomu trocha nadnesene povedať, že na Slovensku začala nová éra digitálneho bankovníctva. Pretože aj keď to tak nemusí na prvý pohľad vyzerať, išlo o jednu z najväčších, technologicky a finančne najnáročnejších bankových inovácií poslednej dekády,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

HLAVNÉ UKAZOVATELE OBCHODNÝCH VÝSLEDKOV K 31. MARCU 2022 (MEDZIROČNÉ POROVNANIE) 

  • Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 0,9 % z 103,0 mil. eur na 103,9 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 19,3 % z 37,0 mil. eur na 44,2 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 11,6 % z 65,3 mil. eur na 72,9 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol na 35,8 mil. eur (2021: 30,9 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 9,9 % z 14,9 mld. eur na 16,4 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 3,8 % z 15,4 mld. eur na 15,9 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 52,6 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21,0 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom sa zväčšil z 94,8 % na 100,2 %