Pandémia priniesla množstvo nových výziev, ktorým museli vlády čeliť, čo však prinášalo tlak aj na verejné rozpočty a ich financovanie. Pomocnú ruku podala aj centrálna banka, ktorá nákupom aktív stlačila výnosy dlhopisov krajín eurozóny výrazne nadol. Objem nákupov by však od apríla tohto roka mal výrazne klesnúť kvôli ukončeniu programu PEPP, s pokračujúcim zvoľnením aj v nasledujúcich kvartáloch. Tento vývoj prinesie rast výnosov štátnych dlhopisov smerom nahor. Vlády (napr. v strednej a východnej Európe) však v uplynulom období využili príležitosť výhodného dlhodobého financovania a nutnosť refinancovania dlhu tak ostala nízka. Decembrová miera inflácie sa blížila k 6%, minuloročný rast cien v priemere dosiahol 3,2%. Novembrové priemyselné objednávky potiahli nadol automobilky.

Vlády po celom svete, vrátane tej slovenskej, museli v dôsledku pandémie reagovať na nové výzvy, ktoré priniesli citeľné tlaky na verejné financie. Aj preto úroveň dlhov či deficitov výrazne rástla, čo prinášalo zvýšené potreby financovania vládnych potrieb na trhoch. Aby dopady na vlády neboli také výrazné, pomocnú ruku podala aj Európska centrálna banka (ECB), ktorá prostredníctvom svojich nákupov znižovala výnosy štátnych dlhopisov a tým aj tlak na verejné rozpočty. Zmena podmienok v ekonomike však privádza centrálnu banku k ukončeniu Pandemického núdzového programu nákupov aktív (tzv. PEPP) a návrate k tradičnému Programu nákupu aktív (APP), čo bude znamenať postupný útlm objemu nákupov a teda aj nárast výnosov.

Štruktúra nákupov dlhopisov, či už z programu PEPP alebo štandardného APP, obsahuje prevažne dlhopisy so splatnosťou do 10 rokov, znižovanie nákupov bude preto znamenať najvýraznejšie zmeny najmä vo výnosoch týchto cenných papierov. Nepredpokladáme však ich skokovitý nárast, keďže ECB bude naďalej dlhopisy nakupovať - akurát v menších objemoch a s reinvestíciou istiny splatných dlhopisov z PEPP až do roku 2024.

Výnosy dlhopisov zaznamenávajú v poslednej dobe rastúci trend nielen kvôli spomínanému utlmeniu aktivity centrálnej banky na dlhopisovom trhu, ale aj v dôsledku očakávanej vyššej inflácie. Koncom roka by tak výnosy 10-ročných slovenských vládnych dlhopisov mohli stúpnuť na 0,4% s rizikami smerom nahor.

Vláda však v uplynulom období využívala výhodné dlhodobé financovanie a aj z toho dôvodu nie je potrebné v tomto roku pokrývať maturujúci dlh vo veľkom rozsahu. Predpokladáme, že potreby financovania vlády v tomto roku dosiahnu EUR 5,3 mld, berúc do úvahy očakávanú výšku deficitu na úrovni 4%.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Decembrová inflácia dosiahla 5,8% r/r, najvyššiu hodnotu od decembra 2004, v medzimesačnom vyjadrení sa rast zmiernil na úroveň 0,2%. Priemerná miera inflácie za minulý rok dosiahla 3,2%. Oproti novembru výraznejšie vzrástli ceny chleba a výrobkov z obilnín a ceny zeleniny, čím sa potraviny stali jedným z najvýznamnejších prispievateľov k miere inflácie na medzimesačnej báze. Okrem toho sme zaznamenali jemný nárast v cenách novín či periodík, ako aj imputovanom nájomnom odrážajúcom (okrem iného aj) ceny stavebných materiálov. Medziročná miera inflácie odráža tradičné faktory, rovnako ako po zvyšok roka, najmä spomínané imputované nájomné, ktoré k celkovému nárastu prispelo asi 1,3 percentuálneho bodu (p.b.). Okrem toho sú to aj ceny potravín (asi 1,2 p.b.), pohonných hmôt (0,7 p.b.), spotrebné dane z tabaku či zrušenie obedov zadarmo. Dostávame sa však do nového roka, kde od januára predpokladáme významný vplyv zo strany cien energií. Súčasný vývoj napovedá určité zvoľnenie tlakov na trhoch, ceny však ostávajú oproti predkrízovým úrovniam výrazne vyššie. Práve nasledujúce mesiace budú určujúce aj pre stanovovanie trhovej zložky cien energií pre spotrebiteľov do nasledujúceho roka, preto je súčasné poľavenie viac než žiadúce.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) dnes po prvýkrát v tomto roku uskutočnila predaj štátnych dlhopisov. V štyroch aukciách tak predala dlhopisy v hodnote EUR 429 miliónov, ktoré pozostávali najmä z dlhodobých cenných papierov. Z očakávaných tohtoročných potrieb financovania vo výške EUR 5.3 miliardy to predstavuje asi 8%. Zajtra budú k tomuto pridané nekonkurenčné časti aukcie.

Objednávky v priemysle v novembri medzimesačne vzrástli o takmer 2% (sezónne očistené dáta), pričom dosiahli objem takmer EUR 5,3 miliardy. Na medziročnej báze však došlo k poklesu o takmer 4%. 

Z hľadiska odvetví zaznamenala podielovo najvýznamnejšia výroba motorových vozidiel medziročný pokles o necelých 12%, čo stiahlo nadol aj výkonnosť priemyslu ako celku. Naopak, tradične dosahujú dobré výsledky výroba papiera, chemikálií a chemických produktov či spracovanie kovov.