Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2021 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Vidíme, že ekonomická situácia nielen bankového sektora sa v prvom polroku stabilizovala, čo je dobrá správa aj pre našich klientov. Ak si už museli vlani odložiť splátky úverov, vrátili sa k nim bez problémov a keďže domáce úlohy z pohľadu rizika sme si zodpovedne urobili už v minulosti, vytvorili sme teraz výrazne menej opravných položiek. To je hlavný faktor, ktorý ovplyvnil rast nášho zisku. Som rád, že zodpovední sú aj klienti, čo vidíme na ich chuti investovať či poistiť sa, čo zase pomáha nám zvyšovať príjem z provízií. Win-win situácia sú vždy výborným signálom. A ich chuť zodpovedne investovať sme využili aj pri prvej emisii zelených dlhopisov v hodnote 100 miliónov eur. V druhom štvrťroku sme zažili mnoho pozitív a som rád, že k nim patrí aj stabilný 5-percentný rast úverov na bývanie, ktorý je dobrým signálom pre najbližšie mesiace,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. júnu 2021 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos vzrástol o 0,3 % z 217,3 mil. eur na 217,8 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 17,0 % z 67,9 mil. eur na 79,5 mil. eur
  • Prevádzkový zisk vzrástol o 8,5 % z 142,9 mil. eur na 155,0 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol na 91,2 mil. eur (2020: 29,5 mil. eur)
  • Objem úverov klientom vzrástol o 2,7 % z 14,2 mld. eur na 14,7 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 8,9 % z 14,4 mld. eur na 15,6 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,8 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 21.03 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom poklesol z 99,3 % na 93,7 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. júnu 2021

Čistý úrokový výnos medziročne vzrástol o 0,3 % z 217,3 mil. eur na 217,8 mil. eur. Pozitívny vplyv mali najmä úrokové výnosy zo záväzkov s negatívnou úrokovou sadzbou (TLTRO), ktoré kompenzovali zníženie úrokových výnosov z úverov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 17,0 % z 67,9 mil. eur na 79,5 mil. eur. Pozitívny vývoj zaznamenali všetky kategórie čistých poplatkov a provízií, prevažne výnosy z Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, výnosy zo sprostredkovaného poistenia či poplatky za platobné služby.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 3,9 mil. eur (v roku 2020 to bolo 3,7 mil. eur), čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 2,3 % na úroveň 147,9 mil. eur (v roku 2020 to bolo 144,6 mil. eur). Personálne náklady medziročne poklesli o 2,2 %, ostatné administratívne náklady stúpli o 17,7 %, najmä pre nárast odvodu do Fondu ochrany vkladov. Tento nárast bol čiastočne kompenzovaný poklesom odpisov o 16,7 %.

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte zvýšil o 12,1 mil. eur, čo predstavuje nárast o 8,5 %. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku znížil na hodnotu 48,8 %.

Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov sa oproti roku 2020 znížila z 63,5 mil. eur na 26,0 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,7 % na 2,3 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 95,8 % na 110,0 %.

Celková odvodová povinnosť banky medziročne poklesla z 38,8 mil. eur na úroveň 14,1 mil. eur. Zrušená  banková daň sa prejavila na nákladoch banky pozitívne, avšak odvod do Fondu ochrany vkladov stúpol výrazne, z 1,1 mil. eur na 9,4 mil. eur. Zväčšil sa aj ročný príspevok do rezolučného fondu, zo 4,0 mil. eur na 4,7 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 91,2 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 15,0 mld. eur a medziročne sa zväčšil o 0,4 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o 2,6 % (o 300 mil. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu na konci prvého polroka 2021 dosiahol 24,7 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli o 4,9 % (400 mil. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 12,0 % (o 200 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 3,2 % (o 100 mil. eur) a dosiahli úroveň 4,2 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 12,6 mld. eur na 13,8 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2020 vzrástli z 14,4 mld. eur na 15,6 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. júnu 2021)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Peter Klopf; tel,: +43 50 10 01 16 76; peter.klopf@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com