Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2021 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Prvý štvrťrok celkovo priniesol viacero pozitívnych signálov a treba povedať, že situácia je lepšia, ako sme očakávali. Začiatkom roka skončil odklad splátok najväčšej časti klientov a drvivá väčšina z nich nemá problém so splácaním. Pre ostatných máme individuálne riešenia. Domácu úlohu z pohľadu rizika sme si spravili zodpovedne, vytvorili sme v prvom štvrťroku dostatok opravných položiek. A napriek dlhému lockdownu sa darilo aj biznisu, napríklad úvery pre korporátnych klientov narástli medziročne o takmer 10 % a úvery na bývanie o vyše 5 %. Podarilo sa nám zabezpečiť dostatočnú likviditu, kapitálová pozícia banky je dnes ešte silnejšia a sme tak veľmi dobre pripravení pre očakávaný úverový apetít, ktorý príde s oživením ekonomiky. A milión používateľov nášho Georgea a titul najväčšej digitálnej banky, to je už len odmena za našu dobrú dlhodobú prácu,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. marcu 2021 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos klesol o 6,0 % z 109,6 mil. eur na 103,0 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií narástol o 7,3 % z 34,5 mil. eur na 37,0 mil. eur
  • Prevádzkový zisk poklesol o 2,9 % z 67,3 mil. eur na 65,3 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení narástol na 30,9 mil. eur (2020: 26,1 mil. eur)
  • Objem úverov klientom sa zväčšil o 4,0 % z 14,0 mld. eur na 14,6 mld. eur
  • Objem vkladov klientov vzrástol o 9,8 % z 14,0 mld. eur na 15,4 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 54,6 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 20,8 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom poklesol z 100,0 % na 94,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. marcu 2021

Čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 6,0 % z 109,6 mil. eur na 103,0 mil. eur. Tento pokles je na úrokovom výnose z úverov, ako aj dlhových cenných papierov. Pozitívny vplyv na čistý úrokový výnos však mali úrokové výnosy zo záväzkov s negatívnou úrokovou sadzbou (TLTRO), ako aj pokles úrokových nákladov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 7,3 % z 34,5 mil. eur na 37,0 mil. eur. Pozitívny vývoj zaznamenali všetky kategórie čistých poplatkov a provízií, prevažne poplatky z cenných papierov či poplatky za platobné služby.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 3,3 mil. eur, čo predstavuje prevažne výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 7,4 % na úroveň 78,4 mil. eur (v roku 2020 to bolo 73,0 mil. eur). Personálne náklady stúpli len mierne o 3,3 %, ostatné administratívne náklady sa zväčšili o 25,1 %, najmä z dôvodu nárastu odvodu do Fondu ochrany vkladov. Tento nárast bol čiastočne kompenzovaný poklesom odpisov o 20,4 % .

Prevádzkový zisk sa v konečnom súčte znížil o 2,0 mil. eur, čo predstavuje pokles o 2,9 %. Vzhľadom na nepriaznivé vonkajšie prostredie sa to dá vnímať ako priaznivý výsledok. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom (CIR) sa oproti predošlému roku zvýšil na hodnotu 54,6 %.

Pokračujúca recesia sa vo výsledkoch Slovenskej sporiteľne prejavuje aj pri tvorbe opravných položiek k úverom. Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov sa oproti roku 2020 zvýšila na 17,7 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 2,8 % na 2,4 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 82,4 % na 102,1 %.

Celková odvodová povinnosť banky medziročne poklesla z 22,9 mil. eur na úroveň 14,4 mil. eur. Zrušená banková daň sa prejavila na nákladoch banky pozitívne, avšak odvod do Fondu ochrany vkladov stúpol výrazne, z 1,1 mil. eur na 9,4 mil. eur. Banka taktiež zaúčtovala odhad na ročný príspevok do rezolučného fondu v hodnote 5.0 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 30,9 mil. eur.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 14,9 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 4,0 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli medziročne o 2,3 % (o 200 mil. eur). Podiel Slovenskej sporiteľne, lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, dosiahol v prvom štvrťroku 2021 hodnotu 25,0 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré stúpli medziročne o 5,3 % (400 mil. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali pokles o 13,1 % (o 200 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne narástli o 9,8 % (o 400 mil. eur) a dosiahli úroveň 4,3 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 12,3 mld. eur na 13,6 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2020 vzrástli z 14,0 mld. eur na 15,4 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. marcu 2021)