Konsolidované, auditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2019 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) - tieto hospodárske výsledky ešte podliehajú schváleniu Valným zhromaždením, ktoré sa bude konať 25. marca 2020.

„Kľúčovou správou roka 2019, ktorá zásadne ovplyvní banky a ekonomiku na Slovensku, sa stalo nečakané zvýšenie bankovej dane. Vlaňajšok bol však pre Slovenskú sporiteľňu podľa ekonomických výsledkov stále úspešný. Sme bankou roka podľa troch prestížnych magazínov a vďačíme za to našim ľuďom a klientom, užitočným inováciám a zodpovednému podnikaniu. Teší ma, že sa nám darí nahradiť klesajúce úrokové výnosy iným biznisom – najmä poistením a investovaním, ale darí sa nám aj motivovať ľudí, aby častejšie platili kartami ako hotovosťou. A Georgea v mobile využíva už viac ako pol milióna klientov, čím sme najobľúbenejšou mobilnou bankou na Slovensku. Darí sa nám tak napĺňať náš cieľ – byť pre našich klientov nielen bankou, ale aj partnerom pre život a podnikanie,“  zhodnotil výsledky Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 31. decembru 2019 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos poklesol o 1,6 % zo 437,8 mil. eur na 430,7 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií vzrástol o 12,7 % zo 128,8 mil. eur na 145,2 mil. eur
  • Prevádzkový zisk sa zvýšil o 2,6 % z 300,4 mil. eur na 308,3 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení klesol na 180,0 mil. eur (2018: 183,7 mil. eur)
  • Objem úverov klientom narástol o 7,9 % z 12,8 mld. eur na 13,8 mld. eur
  • Objem vkladov klientov sa zväčšil o 5,4 % z 13,7 mld. eur na 14,4 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,4 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 17,3 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 93,6 % na 95,8 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 31. decembru 2019

Čistý úrokový výnos medziročne mierne poklesol o 1,6 % zo 437,8 mil. eur na 430,7 mil. eur. Tento pokles je dôsledkom dlhodobého dopytu klientov po nízkych úrokových sadzbách na úverových produktoch, ako aj silného konkurenčného prostredia. Negatívne sa to prejavilo aj na poklese čistej úrokovej marže, ktorá medziročne klesla z úrovne 2,71 % na 2,51 %.

Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o 12,7 % z 128,8 mil. eur na 145,2 mil. eur. V roku 2019 sa darilo najmä poistnému biznisu, v ktorom zaznamenala banka medziročný nárast provízií z poistení o 7,5 mil. eur. Ďalším faktorom, ktorý mal v tomto roku pozitívny vplyv, bol nárast poplatkov z kartových transakcií, ktorý predstavoval v porovnaní s minulým rokom nárast o 4 mil. eur. Na náraste sa významne podieľali aj provízie z obchodovania s cennými papiermi, ako aj poplatky za prehodnotenie a predčasné splatenie úverov, spolu vo výške 6 mil. eur.

Čistý zisk 20,7 mil. eur z obchodovania súvisel prevažne s vývojom ocenenia derivátových inštrumentov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 2,6 % na úroveň 288,5 mil. eur (v roku 2018 to bolo 281,1 mil. eur). Rástli najmä personálne náklady.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov ostal v medziročnom porovnaní na rovnakej úrovni a to na hodnote 
48,4 %.

Celkové rizikové náklady banky sa medziročne zvýšili z 23,5 mil. eur na 42,6 mil. eur. Tento nárast súvisel najmä s portfóliom nadobudnutých úverov a leasingových zmlúv od spoločnosti S Slovensko, spol. s r.o.,  ako aj nárastom opravných položiek individuálnych klientov v korporátnom segmente.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,3 % na 2,9 % a ich pokrytie opravnými položkami zostáva rovnaké (z 80,9 % na 80,8 %).

Banková daň sa medziročne zvýšila o 7 % na úroveň 32,5 mil. eur. Ročný príspevok zaplatený do rezolučného fondu bol vo výške 3,1 mil. eur (2018 vo výške 2,7 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne zvýšil o 11 % na úroveň 1,0 mil. eur (2018 vo výške 0,9 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky dosiahla úroveň 36,6 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 180,0 mil. eur, medziročne bol nižší o 2,0 %. Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (ROE) klesol v roku 2019 na 11,6 % (v roku 2018 to bolo 12,6 %).

Objem úverov klientom dosiahol 13,8 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 7,9 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2018 vzrástli o 6,4 % (o 0,6 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel na trhu ku koncu  roka 2019 dosiahol 26,2 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli opäť úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 7,5 % (0,6 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery ostali na rovnakej úrovni ako v závere predchádzajúceho roka (1,8 mld. eur).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a leasingových produktov) medziročne vzrástli o 14,2 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 3,8 mld. eur.

Vklady obyvateľstva medziročne vzrástli z 11,2 mld. eur na 12,1 mld. eur, čo predstavuje stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s rokom 2018 narástli z 13,7 mld. eur na 14,4 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 31. decembru 2019)