Konsolidované, neauditované hospodárske výsledky Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2020 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

„Tretí štvrťrok bol na pomery tohto roka pomerne pokojný, hospodárenie ovplyvnili najmä trendy z prvého polroka. Hlavnou správou je, že nám bankový biznis rastie aj napriek pandémii, objem úverov sa zväčšil o 7 percent. V lete sa spustila veľká garančná schéma pre firmy, a aj keď zatiaľ zaostáva za očakávaniami, dokázali sme vďaka nej podporiť v dnešnej neľahkej situácii viacero životaschopných podnikateľov. Spolu s jarnou schémou máme viac ako 100 miliónov eur nových úverov a približne rovnaká suma je v schvaľovacom procese. Rastie aj objem nových hypotekárnych úverov, pretože ľudia chcú stále bývať vo vlastnom. Obzvlášť ma teší, že kvalitu našich úverov potvrdzuje aj ocenenie Hypotéka roka, ktoré sme obhájili. Aj keď sa slovenská ekonomika v treťom štvrťroku rýchlo vracala do normálu, v súlade s medzinárodnými účtovnými pravidlami a našimi očakávaniami dôsledkov pandémie na kvalitu úverového portfólia sme pokračovali v tvorbe opravných položiek,“ vraví Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Hlavné ukazovatele obchodných výsledkov k 30. septembru 2020 (medziročné porovnanie)

  • Čistý úrokový výnos narástol o 1,0 % z 322,7 mil. eur na 325,2 mil. eur
  • Čistý príjem z poplatkov a provízií sa zvýšil o 0,6 % z 105,7 mil. eur na 106,4 mil. eur
  • Prevádzkový zisk je nižší o 3,5 % z 233,9 mil. eur na 225,7 mil. eur
  • Čistý zisk po zdanení klesol na 74,1 mil. eur (2019: 141,7 mil. eur)
  • Objem úverov klientom vzrástol o 7,0 % z 13,5 mld. eur na 14,4 mld. eur
  • Objem vkladov klientov sa zväčšil o 1,6 % z 14,1 mld. eur na 14,3 mld. eur
  • Pomer prevádzkových nákladov a výnosov dosiahol úroveň 48,7 %
  • Kapitálová primeranosť dosiahla 19,7 % a výrazne tým prekročila zákonom stanovenú  hranicu (podľa požiadaviek ECB/NBS, Bazileja III a IRB prístupu)
  • Pomer klientskych úverov ku klientskym vkladom vzrástol z 95,8 % na 100,9 %

Hlavné ukazovatele výkonnosti Slovenskej sporiteľne k 30. septembru 2020

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 1,0 % z 322,7 mil. eur na 325,2 mil. eur. Tento nárast spôsobil najmä pokles úrokových nákladov, pozitívne vplyvy operácií s Európskou centrálnou bankou, ale aj nárast úrokového výnosu z lízingových produktov.

Čistý príjem z poplatkov a provízií sa medziročne zvýšil iba mierne, o 0,6 %, zo 105,7 mil. eur na 106,4 mil. eur, pričom tento nárast bol hlavne na poplatkoch za sprostredkovateľské služby, prevažne za predaj fondov alebo poistné služby.

Banka zaznamenala čistý zisk z obchodovania v hodnote 5,9 mil. eur, ide  prevažne o výsledok z derivátových obchodov.

Prevádzkové náklady sa medziročne zvýšili o 1,8 % na úroveň 214,0 mil. eur (v roku 2019 to bolo 210,3 mil. eur). Rástli najmä personálne náklady (o 10,1 %). Ostatné administratívne náklady sa zvýšili len o 0,5 %. Na druhej strane, banka zaznamenala medziročný pokles odpisov o 20,8 %.

Pomer prevádzkových nákladov a výnosov v medziročnom porovnaní narástol, na 48,7 %.

Celkové rizikové náklady banky sa, ako reakcia na očakávaný nárast kreditného rizika klientov a ich neschopnosti splácať svoje záväzky voči banke spôsobeného vplyvmi pandémie COVID-19, medziročne zvýšili z 28,0 mil. eur na 86,6 mil. eur.

Podiel nesplácaných úverov na celkovom objeme úverov sa medziročne znížil z úrovne 3,3 % na 2,6 % a ich pokrytie opravnými položkami sa zvýšilo z 77,6 % na 105,0 %. Toto zlepšenie je ale predovšetkým výsledkom štátneho programu na odklad splátok úverov klientov až na deväť mesiacov, nie reálnym signálom zlepšujúcej sa kvality úverového portfólia.

Banková daň bola medziročne vyššia o 40 %, dosiahla úroveň 33,8 mil. eur. Ročný príspevok do rezolučného fondu sa zvýšil o 30 % a bol zaúčtovaný výške 4,0 mil. eur (2019 vo výške 3,1 mil. eur). Odvod do Fondu ochrany vkladov sa medziročne taktiež zvýšil, o 10 % na úroveň 1,1 mil. eur (2019 vo výške 1,0 mil. eur). Celková odvodová povinnosť banky medziročne stúpla o 38 % na úroveň 38,8 mil. eur.

Konsolidovaný čistý zisk po zdanení dosiahol 74,1 mil. eur. Ukazovateľ návratnosti vlastného kapitálu (ROE) medziročne klesol o viac než polovicu z 12,4 % na 5,7 %.

Objem úverových produktov klientom dosiahol 14,4 mld. eur a medziročne sa zvýšil o 7,0 %. Významne sa na tom podieľali úvery poskytnuté obyvateľstvu, ktoré v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o 5,1 % (o 0,5 mld. eur). Slovenská sporiteľňa tak už dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu lídra na trhu s úvermi poskytnutými obyvateľstvu, keď jej podiel ku koncu septembra 2020 dosiahol 25,8 %. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli úvery na bývanie, ktoré  stúpli o 8,5 % (0,7 mld. eur v absolútnych hodnotách), pričom spotrebné úvery zaznamenali medziročne pokles o 8,3 % (o 100 mil. eur v absolútnych hodnotách).

Úvery korporátnym klientom (vrátane faktoringových a lízingových produktov) medziročne narástli o 12,6 % (o 0,5 mld. eur) a dosiahli úroveň 4,2 mld. eur.

Vklady obyvateľstva sa medziročne zväčšili z 11,8 mld. eur na 12,7 mld. eur a stále predstavujú stabilnú základňu pre financovanie a poskytuje priestor na ďalší rast banky. Celkové záväzky voči klientom v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 vzrástli z 14,1 mld. eur na 14,3 mld. eur.

Aktuálne ratingy Slovenskej sporiteľne (k 30. septembru 2020)

Slovenská sporiteľňa – Kontakt pre médiá:
Marta Cesnaková; tel.: +421 2 48 62 43 60; cesnakova.marta@slsp.sk

Erste Group – Public Relations:
Carmen Staicu; tel.: +43 50 10 01 16 81; carmen.staicu@erstegroup.com

Erste Group – Investor Relations:
Thomas Sommerauer; tel.: +43 50 10 01 73 26; thomas.sommerauer@erstegroup.com