Index rodovej rovnosti spoločnosti Bloomberg vyzdvihuje firmy kótované na burze, ktoré preukázali svoje odhodlanie podporovať rodovú rovnosť. Erste Group je jednou iba z troch takýchto spoločností so sídlom v strednej Európe. Spoločnosti sú z rôznych odvetví vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva, spotrebiteľských služieb, technológií, stavebníctva a retailového biznisu.

Erste Group je jednou z 325 spoločností v 50 odvetviach zo 42 krajín a regiónov po celom svete, ktoré sú zahrnuté v indexe rodovej rovnosti (GEI) spoločnosti Bloomberg pre rok 2020.

Naše opätovné začlenenie do indexu rodovej rovnosti spoločnosti Bloomberg je vítaným uznaním úsilia, ktoré vynakladáme na dosiahnutie pokroku v rodovej rovnosti na pracovisku“, povedala Julia Valsky, manažérka pre diverzitu v Erste Group. „Poskytovať ženám rovnaké príležitosti na kariérny postup je niečo, čo je hlboko zakorenené v zásadách inklúzie, na ktorých bola Erste pred dvesto rokmi založená. Dosiahli sme významný pokrok v zabezpečení toho, aby mohli ženy v rámci našej skupiny vyniknúť, aj keď sa nám ešte nepodarilo dosiahnuť náš cieľ, ktorým je 35-percentný podiel žien na pozíciách vrcholového manažmentu na všetkých našich trhoch. Na tom budeme ďalej pracovať. Pri presadzovaní väčšej rodovej rovnosti budeme pokračovať aj v uskutočňovaní politík, ktoré sú založené na dôkazoch, faktoch a analýze – a aj preto považujeme index GEI spoločnosti Bloomberg za mimoriadne užitočný štandard.

Referenčný index meria rodovú rovnosť v rámci piatich pilierov: vedúce postavenie žien a získavanie talentov, rovnosť a rodová parita v odmeňovaní, inkluzívna kultúra, politiky v oblasti sexuálneho obťažovania a značka podporujúca ženy.

Všetkých 325 spoločností zahrnutých do indexu GEI pre rok 2020 preukázalo svoj záväzok k transparentnosti, ako aj vedúce postavenie vo vykazovaní údajov týkajúcich sa rodovej rovnosti“, povedal Peter T. Grauer, predseda predstavenstva spoločnosti Bloomberg. „Zverejnenie podnikovej štatistiky a postupov je dôležitým prvým krokom v podpore rodovej rovnosti na globálnej úrovni.“

Rodová rovnosť je v Erste Group kľúčová

Erste Group definuje diverzitu a inklúziu ako neoddeliteľnú súčasť svojej korporátnej stratégie. Aktívne podporuje pracovné prostredie bez diskriminácie a obťažovania a oceňuje prácu a význam každej osoby bez ohľadu na jej pohlavie, vek, zdravotné postihnutie, manželský stav, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, náboženskú alebo politickú príslušnosť, etnický pôvod, národnosť alebo akýkoľvek iný aspekt nesúvisiaci s jej zamestnaním. Tiež zaviedla rôzne iniciatívy zamerané na rozvoj vedúceho postavenia žien.

V roku 2019 sa Alexandra Habeler-Drabek stala prvou ženou, ktorá bola vymenovaná do predstavenstva Erste Group. Celkový podiel žien vo vrcholovom manažmente skupiny Erste Group je v súčasnosti na úrovni 29 %, pričom k 31. decembru 2019 zastávali ženy 39 % pozícií v dozornej rade Erste Group.

V snahe zvýšiť počet žien vo vrcholovom manažmente sa Erste Group usiluje dosiahnuť lepšiu rodovú rovnováhu a ponúka programy mentoringu pre talentované ženy. V Rakúsku pokračuje zamestnanecká skupina Erste Women‘s Hub v dôležitých iniciatívach, ako sú networkingové podujatia, nové formy výmeny pre matky a otcov na rodičovskej dovolenke a iniciatíva „Erste WIT“, ktorá sa snaží priviesť viac žien ku kariére v oblasti IT.

Julia Valsky, manažérka diverzity Erste Group, ©Erste Group Marlena Koenig